Narzędzia strony

List Prezesa Zarządu Banku

Szanowni Państwo,  

Grupa Banku Millennium uznaje działalność zgodną z zasadami odpowiedzialnego biznesu za jeden z fundamentów swojego funkcjonowania. Działania i zasady związane ze społeczną odpowiedzialności biznesu są częścią planów Banku i znalazły się w zaktualizowanej średnioterminowej strategii Grupy na lata 2015-2017.

Millennium Bank

Cele wynikające z tych deklaracji zostały uwzględnione w planach działalności w poszczególnych obszarach funkcjonowania Banku. Za szczególne istotne Bank uznaje kontynuowanie rozwoju w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem swojego wpływu na społeczeństwo i środowisko oraz współpracę z Interesariuszami w oparciu o dialog, zaufanie i poszanowanie zasad. 

Specjalne znaczenie Bank przywiązuje do budowy relacji z najważniejszymi grupami swoich Interesariuszy: Klientami, Pracownikami, Dostawcami, Akcjonariuszami, Partnerami społecznymi i społecznościami lokalnymi. Równie istotne i stale rosnące znaczenie ma monitorowanie i ograniczanie negatywnego wpływu Banku na środowisko naturalne.

Stosowanie przez Bank zasad zrównoważonego rozwoju i etyczne prowadzenie działalności biznesowej zostało potwierdzone w zewnętrznych ocenach. W roku 2014 Bank po raz siódmy z rzędu wszedł w skład Indeksu RESPECT, który obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank został także wyróżniony w ogólnopolskim Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz nagrodzony Białym Listkiem CSR POLITYKI - przyznawanym firmom wdrażającym działania z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Istotną częścią aktywności społecznej Banku jest animowanie i organizowanie aktywności Pracowników w ramach programów wolontariatu. W roku 2014, Bank realizował, we współpracy z fundacją Wspólna Droga i przy udziale Pracowników program społeczny Nikifory. Pracownicy biorą również stały udział w programie edukacji finansowej młodzieży BAKCYL, który realizowany jest przez Warszawski Instytut Bankowości. Bank nadal współpracował też z fundacją WWF wydając kartę płatniczą, z której część opłat wspierało cele statutowe fundacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Pracowników, którzy są rodzicami, w 2014 roku  Bank wdrożył  projekt Rodzice na TAK. W jego ramach  prowadzone są działania, które mają promować utrzymanie równowagi między życiem zawodowym, a życiem prywatnym Pracowników oraz popularyzować wiedzę dotyczącą praw rodziców i gwarantować ich powszechne respektowanie.

W 2014 roku kontynuowano również działania związane z wdrożeniem w roku poprzednim Kodeksu Etycznego. Wszyscy Pracownicy zostali zapoznani w formie specjalistycznych szkoleń z zapisami Kodeksu i zobowiązani do przestrzegania zawartych w nim zasad. Bank rozszerzył to zobowiązanie również na swoich Dostawców.

W roku 2015 Bank będzie prowadził prace zmierzające do aktualizacji swojej polityki CSR i stworzenia średnioterminowej strategii działalności CSR dla Grupy Banku Millennium. Planowane jest również angażowanie w działania CSR szerszego grona Interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem Pracowników i Partnerów biznesowych. Tradycyjnie też będziemy kontynuowali działania na rzecz kultury i edukacji realizowane z naszymi partnerami z organizacji pozarządowych i społecznych.

Mam przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z dziewiątą edycją raportu Odpowiedzialny Biznes 2014. Raport przygotowany został zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative Sustainability Guidelines (GRI G4) i jest podsumowaniem kluczowych obszarów wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy.

Joao Bras Jorge

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu Banku Millennium

G4-1