Narzędzia strony

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium

G4-3

Bank Millennium, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium. Najważniejszymi spółkami Grupy są: Millennium Leasing (działalność leasingowa), Millennium Dom Maklerski (działalność brokerska) i Millennium TFI (fundusze inwestycyjne). G4-17a 

Oferta tych spółek stanowi uzupełnienie usług i produktów oferowanych przez Bank. Działalność pozostałych spółek Grupy wspomaga realizacje zadań infrastrukturalnych i nie jest opisana w raporcie. G4-17b

W porównaniu z rokiem 2013 nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Banku Millennium.

Schemat Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. wg. stanu na 31.12.2014 r.

GK Banku Millennium

Bank Millennium jest spółką Akcyjną notowaną od roku 1992 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. G4-7

Bank i spółki zależne działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. G4-6

Siedzibą Centrali Banku jest Warszawa, a część funkcji centralnych wykonywana jest też w Gdańsku. G4-5

Akcjonariat Banku Millennium

Według stanu na 31.12.2014 roku Bank Millennium miał dwóch znaczących akcjonariuszy, posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Millennium bcp, największy prywatny bank portugalski, który jest strategicznym inwestorem posiada 65,5% kapitału akcyjnego Banku Millennium. Drugim znaczącym akcjonariuszem jest największy polski fundusz emerytalny ING OFE z 7,9% akcji . Pozostałe akcje, czyli 26,6% kapitału akcyjnego, są rozproszone wśród polskich i zagranicznych akcjonariuszy, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych. W kwocie tej znajduje się Fundusz  Aviva OFE, który zmniejszył  w trakcie 2014 roku swój udział posiadanych akcji do poniżej 5%.

Struktura akcjonariatu Banku Millennium wg. stanu na 31.12.2014

struktura.jpg

Zmiany w akcjonariacie Banku Millennium 

struktura_2.jpg

G4-13