Narzędzia strony

O raporcie

Metodologia

Dziewiąta edycja Raportu Odpowiedzialny Biznes prezentuje działalność Grupy Banku Millenium za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, chyba że w treści raportu wskazano inaczej.

G4-28

Raport przygotowany został zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative Sustainability Guidelines (GRI G4 – opcja „Core”) i jest podsumowaniem kluczowych obszarów wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Bank raportuje w cyklu rocznym.

G4-30

Proces definiowania treści raportu

Proces definiowania treści raportu przeprowadzony w roku 2014 i zrewidowany w roku 2015, obejmował przegląd dotychczasowych zagadnień raportowania, zgodnie z trzema krokami wymaganymi przez standard GRI 4 tj. identyfikacji, priorytetyzacji i walidacji.

G4-18b

W pierwszej kolejności dokonano identyfikacji aspektów raportowania, które uwzględniały oczekiwania Interesariuszy. Informacja zwrotna od Interesariuszy dotycząca działalności Banku została pozyskana z analizy badań satysfakcji Klientów i Pracowników, pytań kierowanych do Banku od Interesariuszy, zewnętrznych audytorów i jednostek badawczych, ocen otrzymanych w rankingach CSR, trendów CSR w sektorze finansowym, rozmów z Klientami, Inwestorami, partnerami biznesowymi oraz społecznymi. Na podstawie kwestii podniesionych przez Interesariuszy jak również aspektów zrównoważonego rozwoju ujętych w standardzie GRI G4 i suplemencie sektorowym, sporządzono listę aspektów, które następnie poddano priorytetyzacji. Analiza zebranych aspektów zrównoważonego rozwoju została oparta o trzy kryteria: ciężar społeczno-środowiskowy aspektu, jego waga dla Interesariuszy oraz wpływ na powodzenie strategii biznesowej Banku. W rezultacie powstała lista aspektów zrównoważonego rozwoju Banku Millennium, zatwierdzona następnie przez Menedżera CSR.  Poniżej prezentowana jest lista aspektów poddanych raportowaniu, które zostały wyłonione z procesu raportowania, wraz z granicami ich oddziaływania. Aspekty zostały podzielone na trzy grupy, odzwierciedlające wyniki analizy według trzech wcześniej wymienionych kryteriów. Pierwsza grupa to aspekty odnoszące się w najwyższym stopniu do działalności Banku. Na tych aspektach firma koncentruje się w raportowaniu. Dlatego zostały one ujęte w raporcie szczegółowo. Ich opis obejmuje zarówno podejście do zarządzania jak i dane wynikowe. Druga grupa aspektów, to aspekty, które odnoszą się do działalności w średnim stopniu. Ich opis w raporcie został ograniczony do danych wynikowych lub opisu jakościowego. Trzecia grupa aspektów, to aspekty odnoszące się w niskim stopniu do działalności Banku. Analiza aspektów objęła również ich charakter i zasięg oddziaływania. Granice aspektu wewnętrzne zostały oznaczone literą (w), a zewnętrzne (z).

G4-20a, G4-21a

Niektóre aspekty cechuje oddziaływanie na zewnątrz i wewnątrz organizacji.

G4-18a

Aspekty raportowania zrównoważonego rozwoju Banku Millennium

Grupa 1: ASPEKTY KLUCZOWE

 1. Wyniki ekonomiczne (w, z)
 2. Obecność na rynku (w, z)
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych środków(w,z) 
 4. Zgodność z regulacjami społecznymi i produktowymi (w,z)
 5. Zdrowie i bezpieczeństwo klienta (z)
 6. Ochrona prywatności klienta (w,z)
 7. Przeciwdziałanie korupcji (w,z)
 8. Oznakowanie produktów i usług (z)
 9. Komunikacja marketingowa (z)
 10. Komunikacja z klientem (w, z)
 11. Komunikacja z inwestorami (w,z)
 12. Zatrudnienie (w)
 13. Kompetencje doradcy (w, z)
 14. Edukacja i szkolenia (w)
 15. Naruszenie zasad wolnej konkurencji (w,z)
 16. Zwiększenie dostępności usług finansowych (w,z)
W raporcie zawarto opis podejścia do zarządzania tymi aspektami jak również dane wynikowe.

Grupa 2: ASPEKTY O ŚREDNIEJ WADZE

 1. Relacje pomiędzy pracownikami a zarządzającymi (w)
 2. Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy (w)
 3. Praktyki zakupowe (w, z)
 4. Surowce i materiały (w, z)
 5. Pośredni wpływ ekonomiczny (z)
 6. Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn (w)
 7. Przeciwdziałanie dyskryminacji (w)
 8. Zgodność z regulacjami środowiskowymi (w, z)

W raporcie ujęto dane wynikowe lub opisowe.

Grupa 3: ASPEKTY O NAJMNIEJSZEJ WADZE

 1. Energia (w, z)
 2. Emisje (w,z)
 3. Produkty i usługi (z)
 4. Różnorodność i równość szans (w)
 5. Inwestycje w kontekście praw człowieka (z)
 6. Praktyki w zakresie bezpieczeństwa w kontekście praw człowieka(z)
 7. Udział w życiu publicznym (w,z)
 8. Active ownership (w,z)
 9. Portfolio produktów (w, z)
 10. Woda (z, w)
 11. Ścieki i odpady (z, w)
 12. Transport (w,z)
 13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (w)
 14. Ocena dostawców pod kątem praktyk pracowniczych (w, z)
 15. Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych (w)
 16. Ocena dostawców pod kątem kryteriów środowiskowych (w, z)
Krótka informacja w raporcie lub odniesienie do innych dokumentów.

G4-19a, G4-20a, G4-21a

W proces raportowania zaangażowani byli Pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne obszary raportowania. Walidacja treści raportu, w tym dobór wskaźników, konsultowane były z firmą CSRinfo. Zawartość Indeksu Treści GRI G4 została poddana weryfikacji przez Global Reporting Initiative.  

G4-33

Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu raportowania

Ostatni raport Banku Millennium został sporządzony za rok kalendarzowy 2013 w standardzie GRI G4 (opcja „Core”) z zastosowaniem suplementu sektorowego dla usług finansowych.

G4-29

Niniejszy raport został przygotowany w oparciu o te same wytyczne z rozszerzeniem raportowanych aspektów o następujące informacje:

 • zarządzanie ryzykiem środowiskowym i społecznym w organizacji
 • przeciwdziałanie konfliktowi interesów we Władzach Banku
 • odpowiedzialna sprzedaż produktów i usług
 • systemy oceny Pracowników i czasu pracy
 • standardy etyczne i środowiskowe we współpracy z Dostawcami
 • wyliczenie śladu węglowego organizacji

Na podstawie informacji zwrotnej na temat struktury i zawartości raportu Odpowiedzialny Biznes 2013 uzyskanej od słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu CSR na Collegium Civitas oraz informacji zwrotnej uzyskanej w wyniku analizy Banku przez organizacje zewnętrzne (m.in. przy kwalifikacji do Respect Index, Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good Index, ratingu przeprowadzonego przez Vigeo, GES oraz Trucost) uznano, że powyżej wymienione zagadnienia powinny zostać opisane szerzej w raporcie.

G4-22a

W niniejszym raporcie nie wprowadzono znaczących zmian w zasięgu i granicach raportowania w stosunku do publikacji Odpowiedzialny Biznes z roku 2013.

G4-23a