Narzędzia strony

Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem

Kluczowe aspekty zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju w Banku Millennium zostały ujęte w średnioterminowej strategii rozwoju na lata 2015-2017 i są wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku.

Aspekty zrównoważonego rozwoju w strategii Banku Millennium na lata 2015-2017

strategia.jpg

Nadzór, identyfikacja i zarządzanie kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi

Bank Millennium realizuje swoje cele ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w oparciu o przygotowane przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Banku plany realizowane w horyzoncie rocznym i średnioterminowym (zwykle trzyletnim). Realizacja tych planów jest przedmiotem okresowych przeglądów i ocen. Dokonywane są one przez Zarząd Banku, na podstawie informacji przygotowanych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizacje oraz przez Radę Nadzorczą Banku, na podstawie informacji przedstawionych przez Zarząd. Na podstawie bieżących ocen punktów krytycznych i ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na realizację założonych celów, na szczeblach roboczych dokonywana jest korekta celów czy służących do ich realizacji polityk. Decyzje takie znajdują odzwierciedlenie w protokołach sporządzanych podczas posiedzeń ciał statutowych Banku. Mogą być one także przedmiotem niezależnego badania wykonywanego przez audyt wewnętrzny. Globalna oceny działania Banku, w tym zarzadzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie prezentowanych publicznie sprawozdań Banku. Są one przedmiotem analizy i prezentacji Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią podstawę do udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd Banku w danym roku obrotowym.

Zarządzanie ryzykiem związanym z wpływem czynników środowiskowych i społecznych

W procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym brane są pod uwagę czynniki społeczne i ekonomiczne ujęte w następujących kategoriach:

  • Ryzyko ludzkie – wynikające ze świadomych działań lub świadomego powstrzymywania się od podejmowania działań przez Pracownika lub ryzyko wynikające z relacji pomiędzy Bankiem i jego Pracownikami;
  • Ryzyko procesowe –związane z realizacją i prowadzeniem transakcji, oraz różne aspekty prowadzenia biznesu, włącznie z produktami i usługami;
  • Ryzyko zewnętrzne –powstałe na skutek uszkodzenia własności fizycznej lub straty aktywów z przyczyn naturalnych lub nienaturalnych, włącznie z ryzykiem, jakie stanowią działania stron trzecich, takie jak popełnienie oszustwa, lub w przypadku regulatorów, wprowadzenie w życie zmiany, która zmieniłaby zdolność organizacji do kontynuowania działalności na pewnych rynkach;
  • Ryzyko organizacyjne – ryzyko na poziomie korporacyjnym wynikające z takich zagadnień jak zarządzanie projektem, niezgodność z wymaganiami regulacyjnymi, kulturą korporacyjną oraz ryzyko wynikające z komunikacji i niewłaściwych praktyk rynkowych.

W Banku Millennium funkcjonuje procesowe podejście do zarzadzania ryzykiem operacyjnym. Przyjęta struktura zarządzania określa poszczególne szczeble zarządzania, zakresy ich obowiązków i odpowiedzialności od poziomu podstawowego stanowiska pracy aż do Rady Nadzorczej włącznie.

G4-14

Wpływ działalności Banku na zrównoważony rozwój i prawa Interesariuszy

Bank określił główne obszary swojego oddziaływania na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy oraz związane z tym ryzyka, wyzwania i możliwości. Kluczowe aspekty wpływu Banku zostały skategoryzowane według stopnia ich istotności dla Interesariuszy i zakresu oddziaływania.

Wpływ na:WyzwaniaKorzyściPodejmowane działania
Klienci zapewnianie bezpieczeństwa powierzanych środków, etyczny marketing i sprzedaż, oferowanie wysokiej jakości produktów i obsługi, dostęp do usług dla osób zagrożonych wykluczeniem konieczność ciągłego monitorowania opinii Klientów i poprawności działania procesów w Banku oraz wprowadzanie usprawnień w odpowiedzi na potrzeby Klientów zyskanie przewagi konkurencyjnej jako Bank z dobrą reputacją, oferujący wysoką jakość usług i dostępny dla szerokiego grona Klientów wprowadzanie regulacji zapewniających bezpieczeństwo produktu i ochronę środków Klienta; stałe prowadzenie dialogu z Klientem odpowiadanie na jego oczekiwania; zobligowanie Pracowników do przestrzegania zasad etycznego marketingu i sprzedaży; zapewnienie dostępu do usług osobom wykluczonym
Pracownicy prawo Pracownika do uczciwego wynagradzania, nagradzania, stabilności zatrudnienia i rozwoju oraz możliwości wyrażania opinii wypracowanie rozwiązań uwzględniających zarówno oczekiwania Pracowników jak i możliwości ekonomiczne firmy zyskanie zaangażowanych i lojalnych Pracowników oraz reputacji dobrego pracodawcy stosowanie się do zasad polityki kadrowej; stworzenie możliwości do wyrażania opinii przez Pracowników; preferowanie zatrudniania na czas nieokreślony
Inwestorzy przejrzystą politykę informacyjną umożliwiającą podejmowanie decyzji inwestorskich stworzenie nowoczesnych platform umożliwiających szybką wymianę informacji pomiędzy firmą i inwestorami wzrost zaufania do firmy, a przez to wzrost wartości marki Stosowanie dobrych praktyk dla Spółek Giełdowych oraz regularnego raportowania. Prowadzenie bieżącej komunikacji z Inwestorami
Dostawcy monitorowane łańcucha dostaw i zobowiązanie Dostawców do przestrzegania standardów etycznych i środowiskowych monitorowanie przestrzegania zasad etycznych i środowiskowych w całym łańcuchu dostaw zmniejszenie ryzyka współpracy z dostawcami nie przestrzegającymi zasad etycznych lub środowiskowych stosowanie klauzul etycznych i środowiskowych w wybranych umowach z Dostawcami, zobligowanie Dostawców do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Banku Millennium
Społeczeństwo przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizowanie programów społecznych i edukacyjnych oraz zapewnianiu dostępu do produktów i usług osobom niepełnosprawnym. zwiększenie skali oddziaływania na rozwiązywanie problemów społecznych wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych (np. wykluczenia osób niepełnosprawnych czy starszych, niski poziom wiedzy finansowej w społeczeństwie) wprowadzenie ułatwień dla osób niepełnosprawnych, programy społeczne i edukacyjne przeciwdziałające problemowi wykluczenia
Środowisko monitorowanie wpływu na środowisko i zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz edukację ekologiczną Interesariuszy stworzenie i wdrożenie polityki środowiskowej oraz kompleksowego narzędzia do raportowania i monitorowania danych środowiskowych optymalizacja procesów w firmie i związane z tym oszczędności np. energii, paliw, wody. Zmniejszenie opłat za zanieczyszczanie środowiska monitorowanie zużycia zasobów i wprowadzanie działań redukcyjnych , prowadzenie programów edukacji ekologicznej

G4-2

Cele odnoszące się do realizacji polityki CSR

Cele na 2013-2015Działania w 2014Stopień realizacji 
ZARZĄDZANIE  
Stworzenie, zatwierdzenie i implementacja strategii CSR. Przegląd działań CSR i zdefiniowanie polityki CSR. 50%
Zmiana struktury organizacyjnej w obszarze CSR wraz z powołaniem Komitetu złożonego z managerów obszarów kluczowych dla CSR. Przygotowanie propozycji struktury organizacyjnej dla realizacji polityki CSR. 50%
Utrzymanie obecności w Respect Index. Obecność w Respect Index. Proces ciągły
KOMUNIKACJA  
Udoskonalenie procesu dialogu z Interesariuszami poprzez zdefiniowanie częstotliwości i formy konsultacji ze wszystkimi grupami kluczowych Interesaruszy. Zdefiniowanie rodzajów i częstości kontaktu z każdą z grup kluczowych Interesariuszy, regularne pozyskiwanie informacji zwrotnej od Interesariuszy oraz uwzględnianie ich opinii w działaniach firmy. Proces ciągły
Zwiększenie częstości i form komunikacji z Interesariuszami na temat realizacji polityki CSR w Banku. Regularna komunikacja z Interesariuszami.poprzez różne kanały wewnętrzne i zewnętrzne  Proces ciągły
ŚRODOWISKO  
Stworzenie, zatwierdzenie i implementacja polityki środowiskowej zawierającej określone, mierzalne i monitorowane cele. Zdefiniowanie kluczowych obszarów wpływu na środowisko i metod ich pomiaru. 50%
Wprowadzenie narzędzi do monitorowania wpływu na środowisko. Stworzenie systemu pomiaru kluczowych wskaźników wpływu na środowisko. 75%
Zmniejszenie negatywnego wpływu firmy na środowisko. Wdrażanie działań redukujących negatywny wpływ na środowisko. Proces ciągły
DOSTAWCY  
Włączenie klauzul etycznych i środowiskowych do umów z Dostawcami oraz monitorowanie ich przestrzegania. Włączenie klauzul etycznych i środowiskowych do wybranych umów z dostawcami; zobowiązanie dostawców do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Banku Millennium. 50%
SPOŁECZEŃSTWO  
Zwiększenie skali udziału firmy i jej Pracowników w programach zaangażowania społecznego. Udział Pracowników w wolontariacie oraz projektach na rzecz społeczności. Proces ciągły