Narzędzia strony

Władze Banku

Zgodnie ze Statutem Banku Millennium, władzami Banku są Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – najwyższy organ Banku, do którego kompetencji należy m. in. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy, podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, udzielenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków, dokonywanie zmian w Statucie Banku, wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny i Komitet Strategiczny. W skład Komitetu Audytu wchodzą co najmniej dwaj członkowie niezależni, a także co najmniej jeden z członków tego Komitetu powinien posiadać doświadczenie w zakresie księgowości i finansów. 

Rada Nadzorcza liczy 12 członków (11 mężczyzn i 1 kobieta). Siedmiu członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący jest obywatelami Polski. Siedmiu członków Rady spełnia kryterium niezależności, czyli nie są powiązani z akcjonariuszem posiadającym 5% akcji Banku. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie jest jednocześnie Prezesem Zarządu.

Szczegółowy opis kompetencji Rady Nadzorczej oraz jej Komitetów znajduje się w Statucie Banku dostępnym na stronie: www.bankmillennium.pl, w sekcji O Banku > Władze Banku i ład korporacyjny.

Zarząd Banku kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje go na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy m.in.: reprezentowanie Banku wobec Rady Nadzorczej i w stosunkach z akcjonariuszami, określanie struktury organizacyjnej Banku, zasad funkcjonowania i organizacji pracy, opracowywanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdań i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Banku, zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ustanawianie przepisów wewnątrzbankowych, określanie zasad polityki kadrowej, powoływanie komitetów, upoważnionych do stałego monitoringu określonych spraw.

Zarząd Banku liczy 7 członków ( 5 mężczyzn i 2 kobiety). Czterech członków Zarządu jest obywatelami Polski. Członkowie Zarządu są powoływani na trzy lata.

Szczegółowy opis kompetencji Zarządu znajduje się w Statucie Banku oraz w Regulaminie Czynności Zarządu Banku Millennium dostępnych na stronie: www.bankmillennium.pl, w sekcji O Banku > Władze Banku i ład korporacyjny.G4-34

Zarząd według grup wiekowych

 201420132012
 MężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazem
[30-50] 67% 33% 43% 67% 33% 43% 75% 25% 50%
>=50 75% 25% 57% 75% 25% 57% 75% 25% 50%
Razem 71% 29% 100% 71% 29% 100% 75% 25% 100%

G4-LA12

Zapobieganie wystąpieniu konfliktu interesów we Władzach Banku

W celu zapobiegania konfliktowi interesów Członkowie Rady Nadzorczej składają:

  • oświadczenie o spełnianiu/niespełnianiu kryteriów wymaganych w odniesieniu do niezależnego członka Rady Nadzorczej, takich jak nie posiadanie powiązań z Bankiem, Zarządem, innym organem Banku ani ze znaczącymi akcjonariuszami, mogących być źródłem konfliktów interesów zagrażających zdolności dokonywania oceny przez tę osobę. Szczegółowe kryteria zawarte są w par. 12 Statutu Banku.
  • Informację o udziale w podmiotach spoza Grupy Kapitałowej Millennium BCP oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., w tym o członkostwie w organach statutowych podmiotu (np. członek zarządu, rady nadzorczej itp.) oraz posiadaniu większości głosów jako udziałowiec.

Członkowie Zarządu Banku składają na ręce Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenie o nie występowaniu jakichkolwiek prawnych lub ustawowych przeciwwskazań dla wykonywania przez daną osobę obowiązków członka Zarządu.

Jednocześnie, do kompetencji Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej należy m.in. ocena kandydatów na członków Zarządu Banku. Ponadto, w Banku obowiązują inne dokumenty regulujące kwestię konfliktu interesów, takie jak Polityka Zgodności – Zasady i Wytyczne oraz Regulamin kredytowania osób powiązanych z Bankiem. G4-41