Narzędzia strony

Komunikacja z Inwestorami

Bank wykorzystuje różne kanały komunikacji w celu dotarcia do obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy, w tym głównie takie jak:

Okresowe konferencje z udziałem Zarządu na temat kwartalnych wyników grupy kapitałowej Banku (4 w ciągu 2014 roku),

Udział w konferencjach i wyjazdach (road-show) organizowanych dla Inwestorów w kraju i zagranicą (13),

Indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego (208),

Bieżące komunikaty giełdowe (69) i prasowe,

Dedykowana strona internetowa w portalu Banku poświęcona relacjom inwestorskim,

Zachęcanie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (również transmitowane przez Internet),

Kontakty bieżące z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon).

W ramach zapewnienia równego dostępu do informacji, od 2006 roku Bank zapewnia nieograniczony dostęp do konferencji przez Internet (transmisja wideo w języku polskim i angielskim) i przez telefon. Zapis z każdej konferencji dostępny jest na stronie Banku przynajmniej przez kwartał po konferencji. Bank zapewnia również transmisję internetową wideo z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zapis z obrad wraz z podjętymi uchwałami jest także dostępny na stronie Banku. 

Spotkania z Inwestorami

 201420132012
Liczba zorganizowanych spotkań 208 134 123
Liczba uczestników spotkań 410 283 301