Narzędzia strony

Jakość obsługi klienta

Badania potrzeb Klientów

Projekt poprawy poziomu satysfakcji Klientów

W 2014 roku w Banku Millennium kontynuowano realizację programu poprawy jakości obsługi i satysfakcji Klientów. Najważniejsze zrealizowanych projekty obejmowały:

  • Wdrożenie standardów sprzedaży kont osobistych oraz produktów kredytowych, wpływających na poprawę jakości prowadzonych rozmów z Klientami oraz etyczną sprzedaż;
  • Kontrolę wiedzy posiadanej przez Pracowników poprzez stosowanie cyklicznych testów kompetencji z zakresu produktów, procesów, standardów obsługi;
  • Regularny kontakt z Pracownikami Placówek, udzielanie wsparcia w procesach wdrożeniowych standardów;
  • Monitoring realizacji strandardów oraz jakości sprzedaży poprzez comiesięczne badanie Mystery Shopping.

Realizowane przez Bank projekty zaowocowały nie tylko poprawą wewnętrznych wskaźników jakości, ale zostały także docenione przez zewnętrzne podmioty. W 2014 roku Bank Millennium po raz kolejny znalazł się na podium w niezależnym rankingu Przyjazny Bank Newsweeka zajmując 1 miejsce w Polsce w kategorii Bank w Internecie oraz 2 miejsce w kategorii Bank dla Kowalskiego .

Badanie satysfakcji i jakości obsługi Klientów

Badania satysfakcji Klientów Banku prowadzone są cyklicznie, co umożliwia stały monitoring poziomu satysfakcji i rekomendacji na przestrzeni czasu. Badania prowadzone są dla każdego segmentu: Klienta Detalicznego, Klienta Prestige i Klienta Korporacyjnego. Poza ogólnymi analizami satysfakcji, w Banku realizowane są również projekty dotyczące konkretnych produktów bądź usług, na przykład zadowolenia z poszczególnych kanałów kontaktu z Bankiem: placówki, strony internetowej, e-maila, telefonu oraz bankowości mobilnej.

Satysfakcja Klientów

Klienci zadowoleni lub bardzo zadowoleni 201420132012
Ze współpracy z Bankiem 87% 90% 89%
Z oferty produktowej 84% 85% 83%
Z jakości obsługi 89% 92% 91%

GR4-PR5

Aby utrzymać wysoki poziom jakości obsługi Klienta w placówkach, Bank we współpracy z firmą zewnętrzną prowadzi badanie Mystery Shopping. Każdego miesiąca wszystkie placówki Banku odwiedzane są przez audytorów, którzy oceniają zgodność poziomu jakości obsługi Klienta z przyjętymi standardami.

Badania Jakości i Satysfakcji

Badania Jakości i Satysfakcji201420132012
Przeprowadzone badania 15 10 16
Liczba ankietowanych Klientów 102.000 138.743 130.201
Liczba i % otrzymanych odpowiedzi 34.000 (33%) 35.336 (25%) 28.355 (22%)
Liczba wizyt Mystery Shopping 4.200 4.300 4.800

Zarządzanie reklamacjami 

W Banku Millennium proces reklamacyjny jest sformalizowany, a Klienci mają możliwość złożenia reklamacji na wiele sposobów: w placówce Banku, listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Informacja na temat możliwości i sposobu wnoszenia skarg jest dostępna zarówno na stronie internetowej Banku jak i regulaminie świadczenia usług bankowych. Regularnie dokonywane są przeglądy wewnętrzne dotyczące złożonych reklamacji, a wnioski z nich płynące służą do wprowadzania usprawnień w procesach bankowych.

W roku 2014 Bank kontynuował politykę zarządzania reklamacjami skoncentrowaną na analizie przyczyn reklamacji i ich eliminacji. Ilość reklamacji, jaka wpłynęła do Banku w roku 2014 była o około 7% niższa, w porównaniu do roku poprzedniego, co potwierdza skuteczność podejmowanych przez Bank działań w tym zakresie.

Raporty z reklamacji są co miesiąc przekazywane do osób odpowiedzialnych za poszczególne produkty i procesy. Pozwala to na bieżącą analizę jakości oferowanych przez Bank usług oraz podjęcie działań optymalizacyjnych. Inicjatywy wdrożone na podstawie analiz reklamacji polegały m.in. na doprecyzowaniu opisów dokonanych transakcji na wyciągach i w systemie bankowości internetowej, korekcie sposobu prezentowania danych na stronie internetowej Banku oraz wprowadzeniu zmian w formularzach przelewów internetowych. Dodatkowo, działania koncentrujące się na skróceniu czasu odpowiedzi na skargę oraz wykorzystywaniu metod komunikacji dostosowanych do potrzeb Klienta pozytywnie wpłynęły na poprawę ogólnej satysfakcji Klientów z procesu reklamacyjnego. 

Zarządzanie reklamacjami

OgółemKlienciInstytucje zewnętrzneRegulatorzy rynku
201420132012201420132012201420132012201420132012
Liczba złożonych reklamacji 41.696 44.738 48.177 41.280 44.536  48.046 287 89 83 129 113 48
Liczba i % reklamacji rozwiązanych na korzyść Klienta 23.711 (57%) 25.067 (56%) 25.708 (53%) 23.586 (57%) 25.007 (56%) 25.669 (53%) 65  (23%) 24 (27%) 21 (25%) 24 (19%) 36 (32%) 18 (38%) 
Liczba i % złożonych reklamacji dotyczących naruszenia prywatności bądź utraty danych Klienta 365 (0.9%) 329 (0.7%) 277 (0.6%) 365 (0.8%) 326 (0.7%) 276 (0.6%) 0 2 (2%) 0   0 1 (0.9%) 1 (2%) 
Liczba i % reklamacji przeterminowanych* 446 (1%) 1.812 (4%) 4.647 (10%) 444 (1%) 1.803 (4%) 4.625 (10%) 0 2 (2%)  8 (10%) 2 (1%) 7 (6%) 14 (29%)

*nie rozwiązanych w przewidzianym w regulaminie czasie. Wydłużony czas rozpatrywania reklamacji spowodowany jest koniecznością kontaktu z instytucjami zewnętrznymi.

G4-PR8

Reklamacje według głównych kategorii

OgółemReklamacje dotyczące produktówReklamacje dotyczące obsługiBankowość elektroniczna
201420132012201420132012201420132012201420132012
Liczba złożonych reklamacji 41.696 44.738 48.177 38.106 41.036 44.835 3.050 3.041 2.760 540 661 582
Liczba i % rozwiązanych reklamacji na korzyść Klienta 23.675 (57%) 25.067 (56%) 25.708 (53%) 21.304 (56%) 23.282 (57%) 24.026 (53%) 1.465 (48%) 1.474 (48%) 1.437 (52%) 237 (44%) 311 (47%) 246 (42%)

Czas rozpatrywania reklamacji

 201420132012
Do 3 dni 10.004 (24%)  8.798 (19%) 9.837 (22%)
Od 4 do 7 dni 12.367 (30%) 13.117 (29%) 14.931(33%)
Powyżej 7 dni 18.969 (46%) 23.788 (52%) 19.901(45%)
Średni czas rozpatrywania reklamacji 15 17 14