Narzędzia strony

Ochrona prywatności klienta

Ochrona informacji o Klientach

Bank oraz jego Pracownicy są zobowiązani do ochrony prywatnych i poufnych informacji na temat swoich Klientów oraz do właściwego ich wykorzystywania. W tym celu udoskonalane są systemy informatyczne oraz prowadzone odpowiednie szkolenia Pracowników. Dostawcy Banku, z których usług na podstawie umów Bank korzysta, mają również obowiązek ochrony poufnych danych, w tym danych osobowych i danych objętych klauzulą poufności dostarczanych przez Bank. W szczególności ochronie podlegają dane osobowe Klientów, dane na temat rachunków i transakcji jak również wszelkich operacji bankowych.

Ochrona danych osobowych Klientów

Bank gromadzi, przetwarza, wykorzystuje i przechowuje dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami i podejmuje działania dla ochrony takich informacji. Klienci są informowani o celu przetwarzania danych osobowych oraz mają wgląd do treści tych danych, z możliwością ich sprostowania i uzupełniania.

Bank stosuje zasadę nieudostępniania danych osobowych na temat Klientów stronom trzecim, chyba że jest to niezbędne dla realizacji umów zawartych z Klientami lub w inny sposób jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

G4-DMA

Ochrona informacji o Pracownikach

Pracownicy mają obowiązek stosować się do wszystkich zasad i wytycznych Banku dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych oraz dbania o to, aby tego typu informacje udostępniane były wyłącznie osobom do tego upoważnionym.

Dane Pracowników Banku mogą być przetwarzane także w innych miejscach niż miejsce zatrudnienia, jednak przestrzegane są przy tym przepisy prawa obowiązujące w zakresie gromadzenia, przesyłania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania tego typu informacji.

Szczegółowe zasady klasyfikacji oraz ochrony informacji określone są w obowiązujących w Banku politykach bezpieczeństwa informacji.

Szkolenia z ochrony danych osobowych i informacji

  Liczba i odsetek przeszkolonych Pracowników
201420132012
Klasyfikacja, przetwarzanie i ochrona informacji w Banku 937 (15%) 1.217 (20% ) 1.216 (20% )
Ochrona danych osobowych  3.407 (55%) 3.680 (62% ) 4.742 (79% )