Narzędzia strony

Produkty i usługi społecznie odpowiedzialne

Produkty i usługi odpowiedzialne społecznie są przeznaczone zarówno dla Klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. 

G4-DMA

Klienci Indywidualni

360° Account

Konto 360°

Bank Millennium oferuje konto 360°, którego prowadzenie może w łatwy sposób być bezpłatne. Warunki zwalniające z podstawowych opłat są tak konstruowane, aby mogli je spełnić Klienci także z mniej zasobnym portfelem, włączając Klientów, którzy otrzymują wynagrodzenie minimalne. W ramach warunku zwolnienia z opłat Bank nie wymaga wpływu z konkretnego źródła czy też wpływu jednorazowego, w pełnej wysokości . Uwzględniana jest suma wpływów (w tym zasiłków), a także wpłat gotówkowych w miesiącu na kwotę min. 1000 PLN.

Dołączony do konta 360° Pakiet Bardzo Pomocny (bezpłatny przez 12 miesięcy od otwarcia konta), w nagłych przypadkach, może być alternatywą dla Klientów, których nie stać na prywatną wizytę lekarza. Klient w takich sytuacjach może skorzystać z 7 interwencji w skali roku.

Bank oferuje także preferencyjne warunki konta 360° Student dla młodych Klientów (18-26 lat) oraz konta 360° Junior dla najmłodszych (13-18 lat). Dla tej grupy, poznającej dopiero świat finansów, konto i karta są bezpłatne przy dokonaniu w miesiącu jednej transakcji kartą na dowolną kwotę.

  

WWF Millennium MasterCard Credit Card

Karta kredytowa WWF Millennium Mastercard

Karta kredytowa WWF Millennium MasterCard została wydana z myślą o wspieraniu działań

WWF Polska – największej międzynarodowej fundacji zajmującej się ochroną przyrody. Każdy posiadacz karty może aktywnie zaangażować się w działalność na rzecz ochrony przyrody, płacąc kartą za codzienne zakupy.

Bank Millennium przekazuje na konto Fundacji połowę opłaty rocznej za pierwszy rok użytkowania każdej karty oraz określony procent od transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami w sklepach lub punktach usługowych. Dodatkowo karta wykonana jest z przyjaznego dla środowiska poliestru PETG, który ulega utylizacji. 

 

Millennium MasterCard prepaid card – LEARNING PERSONAL FINANCE MANAGEMENT

Karta Millennium Mastercard Prepaid – nauka zarządzania finansami

Karta Millennium MasterCard prepaid umożliwia edukację finansową dzieci od 13 roku życia oraz naukę rozsądnego wydawania pieniędzy.

Karta może być wielokrotnie doładowywana przez rodzinę i znajomych. Można nią dokonywać transakcji do wysokości wpłaconych środków. Razem z kartą jej użytkownik otrzymuje dostęp do systemu bankowości internetowej. W ten sposób może sam sprawdzać swoje wydatki, także w podziale na kategorie przy pomocy Managera Finansów. Również rodzic po zalogowaniu na swoje konto może zobaczyć jak dziecko gospodaruje powierzonymi mu pieniędzmi. 

 

Wartość produktów i usług odpowiedzialnych społecznie (Klienci Indywidualni)

  Wartość produktu/udział w portfelu produktów z danej grupy
201420132012
Karta WWF 1.583 szt./0,45% 1.715 szt./0,42% 1.368 szt./0,29%
Karta Millennium MasterCard prepaid 8.214 szt./100% 4.576 szt./100% 430 szt./100%

Manager Finansów - narzędzie do zarządzania domowym budżetem

Manager Finansów to interaktywne narzędzie do zarządzania finansami dostępne dla użytkowników systemu bankowości internetowej Millenet. Manager Finansów automatycznie analizując dokonane transakcje bankowe daje Klientom możliwość lepszej kontroli przychodów i wydatków. Narzędzie pomaga również w efektywnym oszczędzaniu zgromadzonych środków. Klient ma możliwość tworzenia budżetów dla kategorii wydatków oraz Planu Oszczędzania, który sugeruje w jakich kategoriach możliwe jest ograniczenie wydatków. Dodatkowo w ramach Managera Finansów dostępny jest interaktywny Planer - kalendarz, wyświetlający planowane transakcje, np. płatności rat kredytów, naliczenie odsetek od lokat, zlecenia stałe, przelewy z datą przyszłą.

  Liczba i odsetek użytkowników
201420132012
Manager Finansów 683.438 (44% ) 631.175 (44%) 503.456 (35%)

 

Consolidation loanPożyczka konsolidacyjna 

W procesie sprzedaży produktów kredytowych, Bank przeprowadza szczegółową analizę potrzeb Klienta i jego sytuacji finansowej w celu zaproponowania mu najkorzystniejszego dla niego rozwiązania. Oferuje również usługę redukcji miesięcznych zobowiązań kredytowych polegającą na konsolidacji kredytów z innych banków w ramach jednej pożyczki w Banku Millennium. Dzięki temu Klient może lepiej zarządzać swoim budżetem domowym.

 

Flat for the Young mortgage loan

 Kredyt hipoteczny Mieszkanie dla Młodych

Bank oferuje kredyt hipoteczny udzielany w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych Program skierowany jest do osób w wieku do 35 lat, pozwala na uzyskanie przez nabywcę środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na część ceny nabycia nieruchomości w wysokości 10% ceny nieruchomości w przypadku osób bezdzietnych oraz 15% dla osób posiadających dziecko. Tym samym z rządowym finansowym wsparciem kredytobiorca może zakupić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny na rynku pierwotnym nie posiadając środków własnych.

W trosce o prawidłową obsługę zadłużenia Klientów, powołano również zespół do telefonicznej obsługi Klientów posiadających produkty hipoteczne. Inicjatywa ta podniosła jakość i szybkość obsługi poprzez realizację prostych dyspozycji bez konieczności wizyty Klienta w placówce.

Klienci linii Prestige i Bankowości Prywatnej

Bank Millennium posiada w ofercie odpowiedzialne fundusze inwestycyjne SRI (Socially Responsible Investing):

FunduszOpis
BlackRock GF New Energy Fund inwestuje w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w sektorze energii ze źródeł alternatywnych oraz sektorze technologii energetycznych. Możliwa jest koncentracja na spółkach, których działalność wiąże się z odnawialnymi źródłami energii, wytwarzaniem energii elektrycznej na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i potrzeby własne, magazynowaniem energii oraz technologiami wspomagającymi wytwarzanie energii.
BlackRock GF World Healthscience Fund inwestuje w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie opieki zdrowotnej, w sektorze farmaceutycznym oraz technologii i aparatury medycznej, jak również w zakresie rozwoju biotechnologii.
Investor Zmian Klimatycznych  inwestuje głównie w obszarach biznesowych zajmujących się ograniczaniem wpływu zmian klimatycznych na środowisko oraz usuwaniem ich skutków (czyste technologie, odnawialne i alternatywne źródła energii, zapobieganie i zarządzanie klęskami żywiołowymi, ekologiczny transport ludzi i towarów).
PZU Energia Medycyna Ekologia  Fundusz koncentruje się na spółkach, które prowadzą działalność związaną z energetyką, ochroną zdrowia i ochroną środowiska naturalnego.

Klienci Korporacyjni

W ofercie Banku dla Klientów Korporacyjnych znajdują się produkty finansujące inwestycje w rozwój infrastruktury na terenach wiejskich, inwestycje prośrodowiskowe oraz rozwiązania wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Kredytowanie z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych i społecznych

Bank Millennium wprowadził do regulaminu kredytowania dla Klientów Bankowości Korporacyjnej zapisy dotyczące spełniania przez wszystkich Klientów wymogów ochrony środowiska i poszanowania zasad pracy. Dzięki temu wszystkie przedsięwzięcia kredytowane przez Bank i wszystkie produkty kredytowe zostały również objęte tymi wymogami.

W regulaminie zawarte są ograniczenia dotyczące finansowania działań szkodliwych społecznie – wskazanych na Liście Wyłączeń Środowiskowych EBOiR (Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). Wprowadzone ograniczenia zobowiązują wszystkich Kredytobiorców do nie wykorzystywania środków pochodzących z kredytu na przedsięwzięcia związane przede wszystkim z pracą przymusową oraz wszelką dyskryminacją w pracy oraz produkcją i handlem różnymi środkami powszechnie uznanymi za substancje niebezpieczne oraz szkodliwe dla środowiska. Ponadto Kredytobiorcy zobowiązani są do prowadzenia działalności z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska i innymi regulacjami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz zasadami współżycia społecznego.

G4-FS1, G4-FS5

Finansowanie inwestycji prośrodowiskowych i społecznych

Klienci Korporacyjni Banku Millennium mogą skorzystać z oferty produktów finansujących przedsięwzięcia prośrodowiskowe i społeczne.

PolSEFF Polish Sustainable Energy Financing Programme

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce PolSEFF

Celem Programu zarządzanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), jest wspieranie inwestycji przynoszących oszczędności energii. PolSEFF oferuje małym i średnim firmom dostęp do finansowania i wiedzy niezbędnej przy realizacji projektów inwestycyjnych zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa lub wykorzystujących odnawialne źródła energii. W ramach tego Programu Klienci mogą korzystać zarówno z finansowania w formie kredytu jak i leasingu Eko Energia pod warunkiem, że w wyniku realizacji inwestycji oszczędność zużycia energii wyniesie minimum 20%.

 

Leasing Eko Energia ProgramProgram Leasing Eko Energia

Celem programu jest wspieranie polskich przedsiębiorców w finansowaniu energooszczędnych technologii poprzez zachęcanie do inwestycji w energooszczędne maszyny i urządzenia. Program Leasing Eko Energia oferuje Klientom możliwość uzyskania do 5% premii inwestycyjnej na zakończenie umowy leasingu.

  

De Minimis guarantees

Gwarancje de minimis

Bank Millennium uczestniczy w rządowym Programie wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedsiębiorca należący do sektora MŚP może skorzystać z gwarancji de minimis na zabezpieczenie kredytu w złotówkach udzielonego na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. Atutami programu są wysoka wartość gwarancji (do 60% wartości kredytu i do 3,5 mln złotych) oraz długi okres finansowania - do 24 m-cy w przypadku kredytów na bieżące potrzeby lub do 96 m-cy dla inwestycyjnych. W 2014 roku Bank Millennium został wyróżniony jako Partner Programu gwarancji de minimis. 

 

Cooperation with the European Fund for the Development of Polish Villages FoundationWspółpraca z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Od 20 lat Bank Millennium współpracuje z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy realizacji dwóch preferencyjnych linii kredytowych: inwestycji w zakresie szkół wiejsko–gminnych oraz inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich. Kredyty te adresowane są przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową. Za cel stawia sobie m.in. rozwój infrastruktury technicznej i społecznej obszarów wiejskich oraz rozwój szeroko rozumianej pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich

G4-DMA, G4-EC7

Wartość produktów odpowiedzialnych społecznie (Klienci Korporacyjni i Biznesowi)

 Wartość portfela produktów (zł)Liczba produktów w portfelu
Kredyty z gwarancją de minimis 174 180 500,00 164 
Kredyty EFRWP 2 844 300,00
PolSEFF 209 890 762,00  457 
Leasing Eko Energia 100 115 179,00 358 

G4-FS7, G4-FS8