Narzędzia strony

Partnerzy biznesowi

Polityka zakupowa

G4-DMA

Bank w swojej działalności biznesowej współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług z różnorodnych segmentów rynku. Główni kontrahenci świadczą usługi związane z najmem i obsługą oddziałów i powierzchni biurowych, usług i zakupu sprzętu IT oraz usług marketingowych. 

G4-12

Wyłanianie Dostawców odbywa się w ramach przetargów co pozwala zastosować obiektywne kryteria wyboru. 

Aby zapewnić przejrzystość procesu zakupowego został on sformalizowany wewnętrznymi regulacjami, które wymagają, aby oceny merytoryczne i komercyjne ofert dokonywane były przez niezależne, pod względem funkcyjnym, jednostki organizacyjne Banku.

Regulacje wewnętrzne definiują organizację procesu zakupowego, poziomy decyzyjne oraz role poszczególnych uczestników procesu. Jednostką organizacyjną Banku wyspecjalizowaną w przeprowadzaniu postępowań przetargowych i odpowiedzialną za nadzór nad procesem zakupowym jest Departament Zakupów Centralnych.

Kryteria wyboru Dostawców

Do kryteriów wyboru Dostawców w procesie przetargu należą: korzystna relacja jakości do kosztu świadczenia usługi lub dostarczanego dobra oraz czas realizacji zamówienia i płatności. Uwzględniana jest również wiarygodność merytoryczna i finansowa oferenta.

Lokalizacja geograficzna Dostawcy nie jest kryterium jego wyboru. W uzasadnionych przypadkach, wśród aspektów mających wpływ na wybór Dostawcy, Bank bierze także pod uwagę czynniki środowiskowe i społeczne.

Standardy etyczne i środowiskowe

G4-FS5

Istotnym elementem regulacji zakupowych jest wymóg stosowania klauzul etycznych i/lub środowiskowych w umowach, gdzie te zapisy mogą mieć zastosowanie.

W Banku został opracowany Kodeks Etyczny będący zbiorem standardów profesjonalnego i etycznego zachowania. Każdy Dostawca biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Banku.

Wykonanie istotnych dla Banku umów jest monitorowane. Oceniana jest jakość i terminowość świadczonych usług i dostarczonych towarów, a także sytuacja finansowa Dostawców. W uzasadnionych przypadkach prowadzone są audyty w siedzibach Dostawców umożliwiające ocenę bezpieczeństwa i ciągłości prowadzenia jego działalności biznesowej. W roku 2014 dla 1570 umów monitorowano ilość i jakość dostarczonych towarów i usług. W przypadku 35 umów monitorowaniu podlegała sytuacja finansowa Dostawców oraz awaryjne plany działania. 

Komunikacja z partnerami biznesowymi

W przypadku umów długoterminowych organizowane są spotkania, na których omawiane są zagadnienia dotyczące współpracy. Pracownicy Banku utrzymują kontakt z przedstawicielami Dostawców, aby omawiać sprawy logistyczne i związane z wystawianiem i płaceniem faktur.

G4-DMA

Zakupione towary i usługi

 201420132012
Liczba Dostawców 5.357 5.142 5.529
Odsetek kwot zapłaconych lokalnym Dostawcom* 93% 92% 90% 

*mającym siedzibę w Polsce

G4-EC9,  G4-13

Czas płatności za faktury

 201420132012
Średni czas płatności za faktury* 30 30 30

*liczba dni

Płatności dla Dostawców*

 20142013
Do 30 dni 83% 77%
31-60 dni 14% 17%
Powyżej 60 dni 3% 6%

*Odsetek Dostawców którym zapłacono w danym przedziale czasu