Narzędzia strony

Dialog z Pracownikami

Komunikacja wewnętrzna

Funkcjonujący w Grupie Banku Millennium system komunikacji wewnętrznej stwarza Pracownikom możliwość wyrażania własnych opinii i dzielenia się doświadczeniami. Pracownicy mają do dyspozycji następujące narzędzia komunikacji:

MilleForum

Milleforum

Milleforum jest wewnętrzną platformą społecznościową, za pośrednictwem której Pracownicy mogą wymieniać doświadczenia na temat sprzedaży, obsługi Klientów oraz dzielić się opiniami na temat funkcjonowania różnych obszarów Banku. Dzięki publikacjom przygotowanym przez ekspertów Banku, MilleForum jest również zbiorem praktycznej wiedzy dotyczącej produktów, jakości obsługi, technik sprzedaży i współpracy z Klientami.

Każdy Pracownik może swobodnie komentować publikowane teksty, inicjować dyskusje, zakładać grupy tematyczne i zadawać pytania ekspertom. Na forum Pracownicy mogą również przedstawiać swoje pomysły dotyczące usprawniania procesów wewnątrzbankowych oraz rozwoju oferty produktowej. Pomysły zgłaszane przez Pracowników są analizowane, a najlepsze z nich zostają wdrożone.

 20142013
Liczba zarejestrowanych Pracowników 6091 (98%) 5430 (91%)

Intranet

Dostępny dla wszystkich Pracowników serwis intranetowy, poza rozbudowaną częścią informacyjną i edukacyjną, umożliwia również komunikację z różnymi jednostkami Banku .Za pośrednictwem Intranetu Pracownicy mają między innymi możliwość przedstawiania swoich pytań i wniosków poprzez system HR service, który przeznaczony jest do odpowiedzi na pytania odnoszące się do kwestii kadrowych i pracowniczych.

Employee MagazineMagazyn Pracowników

Wewnętrzny magazyn Pracowników Grupy Banku Millennium Świat Millennium informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z działaniem Banku, międzynarodowej grupy Millennium bcp oraz rynku finansowego. Pismo wiele miejsca poświęca sprawom i inicjatywom pracowniczym publikując na swoich łamach materiały autorstwa Pracowników.

 

 

Komunikacja w segmentach biznesowych

Pracownicy segmentu biznesowego Bankowość Korporacyjna korzystają z wewnętrznego portalu informacyjnego Platforma Wymiany Wiedzy, na którym mają możliwość zamieszczania własnych materiałów i informacji.

Serwis ewoluuje zgodnie z sugestiami i pomysłami Pracowników, którzy komunikują się między sobą poprzez panele dyskusyjne, umożliwiające zgłaszanie bieżących potrzeb i opinii, dzielenie się doświadczeniem sprzedażowym oraz dobrymi praktykami w kontaktach z Klientami. Jakość i aktualność prezentowanych informacji jest oceniana przez ekspertów bankowych zajmujących się danym tematem. Dzięki temu zamieszczane na platformie treści i materiały pomagają użytkownikom rzetelnie przygotować się do spotkań z Klientami.

W celu aktualizacji swojej wiedzy na temat produktów, procedur i trendów branżowych Pracownicy mogą również korzystać z wydawanego co miesiąc Biuletynu obszaru bankowości przedsiębiorstw. Zamieszczony w Intranecie biuletyn informuje o bieżących wydarzeniach oraz pozwala na aktualizację wiedzy na temat produktów, procedur i trendów branżowych.

Wydarzenia specjalne

Dorocznie Bank Millennium organizuje dla Pracowników Grupy spotkania o charakterze informacyjnym i integracyjnym. W roku 2014 były to:

  • Narada Kadry Zarządzającej Grupy Banku Millennium, w której wzięło udział ponad 800 menadżerów ze wszystkich szczebli zarzadzania. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu roku 2013 oraz planom biznesowym na rok 2014. Spotkanie było też okazją do nagrodzenia wyróżniających się Pracowników.
  • Spotkania Wigilijne organizowane dla wszystkich Pracowników Grupy Banku Millennium. W grudniu 2014 roku odbyło się 12 spotkań w 11 miastach, w których wzięło udział około 4 tysiące Pracowników.

Badanie opinii pracowników

Badanie opinii Pracowników ma na celu zebranie wartościowych informacji niezbędnych do wdrożenia nowych, praktycznych rozwiązań poprawiających jakość pracy.

Cyklicznie, za pomocą elektronicznej, anonimowej ankiety Pracownicy wypowiadają się na tematy takie jak: ogólna satysfakcja z pracy, satysfakcja z relacji z przełożonym, motywacja do pracy czy chęć polecenia Grupy jako dobrego pracodawcy. Wyniki badania są szczegółowo analizowane i przekazywane każdej jednostce Banku. Ogólne wyniki badania prezentowane są Zarządowi Banku . Odbywają się też spotkania z Kierującymi Jednostkami, w ramach których omawiane są wyniki oraz opracowywane działania, mające na celu poprawę satysfakcji i motywacji Pracowników.

W roku 2014 Bank podjął decyzję o przeprowadzaniu badania w cyklu dwuletnim. Kolejne badanie satysfakcji Pracowników odbędzie się w roku 2015.

Badania satysfakcji Pracowników

 20132012
Odsetek odpowiedzi na ankietę 79% 82%
Ogólny poziom satysfakcji Pracowników* 77% 72%
Chęć polecenia Banku jako pracodawcy 64% 61%

*odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych Pracowników

Swoboda zrzeszania się

W Banku nie funkcjonują związki zawodowe, ani układy zbiorowe pracy. G4-11

Za pośrednictwem Intranetu, Pracownicy powiadamiani są o uprawnieniu do wyboru Rady Pracowników Banku. Wymiana informacji i poglądów z Pracownikami odbywa się także za pomocą wewnętrznego forum społecznościowego. Na forum Pracownicy zadają pytania ekspertom z danego obszaru oraz wymieniają się opiniami dotyczącymi różnych rozwiązań stosowanych w Banku np. systemu premiowego, czasu pracy, świadczeń socjalnych.

Komunikacja z Pracownikami realizowana jest również poprzez system ocen pracowniczych. Menedżerowie udzielając informacji zwrotnej zapoznają się z zagadnieniami zgłaszanymi przez Pracowników. Proces ten wspiera stosowana dla menedżerów sprzedaży ocena kompetencji metodą 360 stopni. Pracownicy mają również możliwość wypowiadania się w ramach cyklicznych badań satysfakcji pracowniczej.