Narzędzia strony

Ocena i rozwój Pracowników

System oceny pracowników

Celem okresowych ocen Pracowników jest przełożenie opinii o Pracowniku na liczbową skalę w ramach przyjętego w Banku systemu odniesień. Ocena danego Pracownika powinna zostać dokonana w ramach porównania z innymi członkami zespołu lub innymi Pracownikami pełniącymi podobną rolę oraz w kontekście wpływu na działalność całej organizacji.

Ocenie jakości pracy podlegają wszyscy Pracownicy. Odbywa się ona w cyklach miesięcznych, kwartalnych i półrocznych w zależności od systemu premiowego, któremu podlega dany Pracownik. Krótsze okresy oceny są stosowane w jednostkach, gdzie występuje większa dynamika biznesowa np. sieci sprzedaży.

Dla menedżerów sprzedaży Bankowości Detalicznej i Bankowości Przedsiębiorstw stosowana jest ocena kompetencji metodą 360 stopni. Metoda ta polega na pozyskaniu opinii o Pracowniku od niego samego oraz osób z jego otoczenia np. przełożonego, podwładnych, współpracowników. Uzyskane informacje zwrotne są podstawą do wdrażania usprawnień w kulturze zarządzania Pracownikami sieci sprzedaży.

Kierownicy mogą używać ocen pracy do planowania rozwoju zawodowego swoich Pracowników. Informacje o wynikach ocen mogą być również wykorzystane dla planowania awansów i podwyżek.

Awanse stanowiskowe*

201420132012
 MężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazem
Wyższa kadra zarządzająca 2 (4%) 0 2 (3%) 0 0 0 3 (5%) 0 3 (4%)
Kadra zarządzająca 37 (11%) 66 (12%) 103 (12%) 56 (17%) 75 (14%) 131 (15%) 57 (16%) 79 (15%) 136 (15%)
Pracownicy sprzedaży 141 (15%) 327 (12%) 468 (13%) 115 (16%) 315 (13%) 430 (13%) 199 (26%) 479 (19%) 678 (21%)
Pracownicy techniczni 73 (15%) 130 (18%) 203 (17%) 103 (22%) 126 (17%) 229 (19%) 33 (7%) 83 (12%) 116 (10%)
Pozostali Pracownicy 25 (17%) 58 (18%) 83 (17%) 34 (17%) 78 (20%) 112 (19%) 33 (15%) 74 (16%) 107 (16%)
Razem 278 (14%) 581 (14%) 859 (14%) 308 (17%) 594 (14%) 902 (15%) 325 (18%)  715 (17%) 1 040 (17%)

*liczba i % Pracowników w danej grupie, którzy otrzymali awans

Szkolenia dla pracowników

Skierowane do Pracowników Banku programy szkoleniowe mają na celu poprawę zarówno jakości, jak i efektywności pracy.

G4-DMA

W roku 2014 szkolenia dotyczyły następujących obszarów:

Szkolenia dla Pracowników oddziałów detalicznych w zakresie przygotowania do spełnienia wymogów Rekomendacji U (wytycznych określających dobre praktyki w zakresie bancassurance), podnoszenia jakości obsługi Klientów i rozpoznawania ich potrzeb oraz znajomości produktów i skuteczności ich sprzedaży.

Bankowość Przedsiębiorstw – podniesienie umiejętności Doradców w zakresie znajomości produktów oraz umiejętności analizy potrzeb Klientów. Program szkoleniowy składa się z serii produktowych kursów e-learningowych, warsztatów szkoleniowych, testów wiedzy oraz praktycznych egzaminów odbywających się w realiach biznesowych.

Tak jak w poprzednich latach, kontynuowana była polityka w zakresie kompleksowego przygotowywania do pracy nowozatrudnianych osób. Szkolenia te są na bieżąco dostosowywane do bieżących potrzeb biznesowych oraz profilu rekrutowanych Pracowników. Ponadto we wszystkich obszarach Banku prowadzone były szkolenia wewnętrzne z umiejętności miękkich i liczne zewnętrzne szkolenia specjalistyczne.

Ważnym narzędziem służącym ocenie potrzeb szkoleniowych były realizowane e-learningowe testy wiedzy obejmujące wszystkie jednostki bezpośrednio kontaktujące się z Klientami detalicznymi Banku (placówki, bankowość elektroniczna, call center, reklamacje).

Liczba Pracowników uczestniczących w szkoleniu według metody*

wykres_2.jpg

*przyjęto kryterium obliczeń: Pracownik uczestniczył/nie uczestniczył w danym typie szkolenia

Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i stanowisko

 201420132012
 MężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazem
Zarząd 45 0 32 26 9 21 56 0 42
Wyższa kadra zarządzająca 23 36 27 71 97 78 44 99 57
Kadra zarządzająca 36 46 42 34 32 33 39 42 40
Pracownicy sprzedaży 51 44 46 55 41 45 57 47 49
Pozostali Pracownicy 67 44 51 38 23 28 133 84 100
Ogółem 36 36 36 35 31 32 48 43 44

G4 LA9

Programy rozwojowe dla studentów

Rozwojowe programy szkoleniowe skierowane są do studentów i absolwentów rozpoczynających swoją karierę zawodową. W 2014 roku prowadzono następujące programy:

People Grow to program rozwoju kompetencji menadżerskich dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów. Dwuletni program oparty jest na zasadzie training on the job i daje możliwość poznania całokształtu działalności Banku. Uczestnicy Programu wspierani przez Mentora – członka Zarządu Banku, mają możliwość pracy na rzecz różnych departamentów, udziału w wybranych projektach i szkoleniach. Po zakończeniu programu uczestnik zostaje zatrudniony w jednym z departamentów Banku.

Expert Start Up to programy stażowe realizowane w różnych departamentach Banku dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach i wizji kariery zawodowej. Uczestnicy stażu wspierani są przez menedżerów oraz specjalistów z obszaru, w którym realizują projekt. Po zakończeniu stażu najlepsi uczestnicy otrzymują propozycję zatrudnienia w Banku. W roku 2014 programy Expert Start Up realizowano w obszarach projektowania zawartości stron internetowych i e-commerce oraz zarządzania projektami i procesami.

Liczba uczestników201420132012
People Grow 8 10 7
Expert Start Up 9 15 8
Ogółem 17 25 15