Narzędzia strony

Warunki Pracy

Polityka Wynagrodzeń

Adekwatność wynagradzania Pracowników do aktualnie wykonywanych zadań, kompetencji i zakresu odpowiedzialności jest podstawą polityki wynagrodzeń w Banku Millennium. Dwa razy do roku odbywają się cykliczne przeglądy wynagrodzeń i stanowisk. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy, umiejętności oraz są porównywane z informacjami płacowymi przedstawianymi w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym. G4-DMA

Ocena wyników pracy

Wszyscy Pracownicy Banku podlegali w 2014 roku okresowej ocenie pracy, której wyniki wpływają na rekomendacje dotyczących dalszych zadań, kierunki doskonalenia oraz mogą wpływać na przyznanie okresowej premii za wyniki pracy. G4-LA11

W 2014 roku zaktualizowane zostały kryteria oceny, tak aby jak najlepiej dostosować wynik oceny do obecnych priorytetów i uwarunkowań biznesowych. Systemy premiowe i kryteria oceny są dostosowane do specyfiki pracy danego Pracownika. Oprócz kryteriów związanych z efektywnością i jakością oceniający są zobowiązani uwzględnić postawę Pracownika wobec ograniczania ryzyka, w szczególności w zakresie rzetelnego raportowania o zagrożeniach. Istotną częścią tego podejścia jest odrębna ocena dla osób zajmujących stanowiska kierownicze, która zachęca do dbałości o długoterminowe dobro Banku oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń

Podstawą kontraktu pracowniczego jest wynagrodzenie zasadnicze, które średnio wynosi około 80% całego wynagrodzenia Pracownika i jest stabilną podstawą dochodów. Wysokość puli premiowej jest uzależniona od ogólnych wyników i całościowej kondycji Banku.

Przyjęto również założenie, iż łączna pula przeznaczona na zmienne składniki wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Millennium nie może przekroczyć ustalonego przez Radę Nadzorczą udziału w skonsolidowanym zysku netto Grupy Banku Millennium (2%).

System Czasu Pracy

W Grupie Banku Millennium Pracowników obowiązuje jeden z następujących rozkładów czasu pracy: stały, zmianowy, zadaniowy, równoważony.

Stały czas pracy - obejmuje standardowo godziny: 8:00 – 16:30, 8:30 – 17:00 lub 9:00 – 17:30. Dla stanowisk pracy zapewniających obsługę administracyjną (np. sekretariaty) lub związanych z pracą placówek dostępnych dla Klientów, czas pracy jest ustalany indywidualnie w godzinach od 6:00 do 22:00 z zachowaniem dziennego wymiaru czasu pracy dla poszczególnych Pracowników. W Centrali Banku stosowana jest przerwa 30 minutowa, a w niektórych placówkach Banku 45 minutowa.

Zadaniowy czas pracy – może być stosowany w przypadku uzasadnionym rodzajem pracy i jej organizacją lub miejscem wykonywania. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dniach mogą być zmieniane poprzez uzgadnianie z bezpośrednim przełożonym, stosownie do wykonywanych przez Pracownika zadań, przy zachowaniu wymiaru czasu pracy.

Równoważony czas pracy - może być stosowany w przypadku uzasadnionym rodzajem pracy lub jej organizacją . Przełożony może przedłużyć Pracownikowi dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym przy jednoczesnym skróceniu mu dobowego wymiaru czasu pracy w niektórych dniach lub udzielenia dni wolnych od pracy.

Praca zmianowa – może być wykonywana w każdym systemie czasu pracy. Bezpośredni przełożony może zmienić Pracownikowi pory wykonywania pracy po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni.

Na pisemny wniosek Pracownika, przełożony może ustalić mu indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach obejmującego go systemu czasu pracy. Nadgodziny są rozliczane zgodnie z przepisami prawa pracy.

Świadczenia Socialne

G4-LA2

Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane są w przeważającej części takie same świadczenia socjalne i rzeczowe bez względu na rodzaj umowy o pracę (na czas określony/nieokreślony) i wymiar czasu pracy (część etatu/pełen etat). Wyjątkiem jest dostęp do prywatnej opieki medycznej, który oferowany jest Pracownikom zatrudnionym w wymiarze minimum pół etatu. 

 

Private medical care planPrywatna opieka medyczna

Od 2006 roku Grupa Banku Millennium zapewnia Pracownikom program prywatnej opieki medycznej realizowany we współpracy z Centrami Medycznymi ENEL-MED. Program ten umożliwia dostęp do konsultacji medycznych, szczegółowych badań diagnostycznych i programów profilaktycznych. Dodatkowo w siedzibie Banku w Warszawie funkcjonuje gabinet medyczny ENEL-MED świadczący usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej.

W trosce o zdrowie członków rodzin Pracowników, Bank Millennium w ramach umowy medycznej, wynegocjował preferencyjne stawki pakietów medycznych dla współmałżonków, partnerów życiowych oraz dzieci do 26 roku życia. Zakres pakietów medycznych pozwala na realizację zarówno programów profilaktyki zdrowotnej, jak również podjęcia leczenia specjalistycznego.

Wprowadzona została również opieka medyczna dla Pracowników przechodzących na emeryturę. Osoby te mogą korzystać z prywatnej opieki medycznej w niezmienionym zakresie za dodatkową, korzystną opłatą miesięczną. 

Opieka medyczna

 201420132012
Liczba partnerów medycznych 1.300 800 714
Liczba miast z opieką medyczną 410 375 330
Pracownicy objęci prywatną opieką medyczną* 6.126 (99%) 5.941(99%) 6.018 (99%)

* ze świadczeń nie korzystają Pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych oraz zatrudnieni na mniej niż ½ etatu.

Profilaktyka medyczna

Corocznie w okresie jesiennym, przy współudziale partnerów medycznych, przeprowadzana jest ogólnopolska akcja szczepień przeciwko grypie. Szczepienia są organizowane zarówno w Centrali Banku w Warszawie i Gdańsku, jak i bezpośrednio w placówkach medycznych w pozostałych miastach Polski.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne

Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane są dwa rodzaje świadczeń sportowo-rekreacyjnych: Karnet MultiSport, który upoważnia Pracownika do nielimitowanego dostępu do obiektów sportowych w całej Polsce lub bilety do kina. Pracownik raz na kwartał dokonuje wyboru określonej formy zajęć zgodnie ze swoimi preferencjami.

MilleKlubMilleKlub

MilleKlub ma na celu propagowanie wśród Pracowników różnego typu inicjatyw realizowanych w formie projektów o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym czy artystycznym. Klub umożliwia rozwijanie swoich pasji z możliwością otrzymania 50% dofinansowania kosztów zrealizowanego projektu. Dodatkowo, w roku 2014 w ramach projektów Kids wprowadzono możliwość zgłaszania projektów kulturalnych i sportowych promujących rodzinne spędzanie czasu.

 

 
  

 201420132012
Liczba i % Pracowników którzy skorzystali z dofinansowania 2.031 (33%) 2.746(46%) 2.722 (44%)
Kwota dofinansowania (zł) 239.000 276.399 362.260

Zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe

Bank w ramach pomocy socjalnej realizowanej z Funduszu Socjalnego oferuje dwa rodzaje świadczeń:

Zapomogi - Każdy Pracownik Grupy Banku, który w wyniku zdarzeń losowych znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej czy życiowej, może ubiegać się o uzyskanie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

Niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe - udzielane na remont lub wykończenie lokalu mieszkalnego, budowę lub zakup mieszkania czy domu, spłatę kredytu mieszkaniowego.

Z powyższych świadczeń socjalnych mogą również korzystać Pracownicy, którzy bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy przeszli na emeryturę bądź rentę. 

Przyznane świadczenia dla Pracowników*

 201420132012
Zapomogi
Kwota w zł 415.000 369.976 292.400
Liczba Pracowników 158 139 140
Pożyczki na cele mieszkaniowe
Kwota w zł 1.348.712 1.413.831 1.805.606
Liczba Pracowników 117 125 148

*dane dla Pracowników Banku Millennium

Ubezpieczenie na życie

Pracownicy mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie na preferencyjnych warunkach. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje życie i zdrowie ubezpieczonego oraz jego bliskich. Do wyboru jest sześć wariantów ubezpieczenia, dzięki czemu każdy może je dostosować ofertę swoich potrzeb. 

 201420132012
Liczba i % Pracowników którzy skorzystali z oferty 3.239 (52%) 3.156 (53%) 3.044 (50%)

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Działalność BHP jest realizowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.

Bezpośrednią realizacją zadań BHP zajmuje się, na podstawie umowy z Bankiem, wyspecjalizowana firma zewnętrzna SEKA S.A. Główne działania firmy obejmują cykliczne audyty wszystkich placówek Banku (co najmniej jeden audyt raz na dwa lata), prowadzenie postępowań powypadkowych oraz innych zlecanych doraźnie działań (np. szkoleń na terenie kraju). Czynności te wykonywane są pod nadzorem zespołu BHP Banku i na bieżąco raportowane. Wyniki prowadzonych przeglądów są podstawą planowania i realizacji działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy (np. przebudowy, remontu, zakupu wyposażenia, szkoleń).

Działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa Pracowników jest realizowana głównie w oparciu o własnych trenerów z zespołu BHP, Kadr oraz Bezpieczeństwa Fizycznego. G4-DMA

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 201420132012
Wypadki w pracy 9 10 11
Wypadki śmiertelne w pracy 0 0 0
Wskaźnik dni straconych* 0,10% 0,10% 0,10%
Wskaźnik nieobecności w pracy** 6,50% 7,40% 7,80%
Szkolenia BHP*** - liczba i % uczestników 2.448 (40%) 2.925(49%) 2.537(42%)
Audyty placówek sieci terenowej 210 234 208

*Wpływ wypadków i chorób zawodowych na absencję Pracownika. Wskaźnik obliczany jest poprzez porównanie całkowitej ilości dni straconych do całkowitej ilości godzin zaplanowanych do przepracowania.
**Wskaźnik mierzący rzeczywistą liczbę dni straconych nieobecnego Pracownika wyrażony jako % całkowitej ilości dni zaplanowanych do przepracowania przez Pracowników w tym samym czasie.
***Szkolenia wstępne i okresowe (przeprowadzane raz na 5 lat)

G4-LA6