Narzędzia strony

Zatrudnienie i warunki pracy

Polityka Kadrowa

Grupa Banku Millennium posiada politykę personalną określającą ogólne zasady związane z rekrutacją, oceną, rozwojem i retencją Pracowników. Zasady polityki zostały zdefiniowane w zatwierdzonym przez Zarząd dokumencie. Określono w nim ogólny kierunek działań odnoszących się do zarządzania kadrami oraz zasady jakimi kierować się będzie organizacja w kwestiach dotyczących Pracowników.

Na podstawie polityki personalnej oraz założeń biznesowych, Bank tworzy i realizuje strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi.W ramach realizacji polityki kadrowej, monitorowane są wszystkie elementy wpływające na poziom jej realizacji w szczególności: koszty personalne i zmiany w poziomie zatrudnienia, fluktuację kadr i jej przyczyny, zakres i jakość realizowanych szkoleń i programów rozwojowych oraz działania wspierające budowanie wizerunku pracodawcy. 

G4-DMA

Zatrudnienie

W 2014 zatrudnienie w Grupie Banku Millennium wzrosło o około 4%. W większości przypadków Pracownicy zatrudniani są w oparciu o umowę o pracę (99%). Wskaźnik fluktuacji utrzymuje się na poziomie 2%. Większość zatrudnionych Pracowników stanowią kobiety (69%), a średnia wieku Pracownika to 35 lat.

Liczba Pracowników według regionu i płci

WojewództwoKobietyMężczyźni  2014Kobiety Mężczyźni 2013Kobiety Mężczyźni 2012
DOLNOŚLĄSKIE 185 80 265 188 70 258 197 72 269
KUJAWSKO-POMORSKIE 230 55 285 232 57 289 246 64 310
LUBELSKIE 66 26 92 65 27 92 66 24 90
LUBUSKIE 41 14 55 43 17 60 47 14 61
ŁÓDZKIE 84 59 143 92 64 156 98 70 168
MAŁOPOLSKIE 134 77 211 146 76 222 153 80 233
MAZOWIECKIE 1.960 1.146 3.106 1.840 1.003 2.843 1.815 1.023 2.838
OPOLSKIE 25 10 35 26 11 37 23 11 34
PODKARPACKIE 38 18 56 37 16 53 36 17 53
PODLASKIE 81 17 98 74 18 92 71 24 95
POMORSKIE 714 178 892 725 183 908 738 194 932
ŚLĄSKIE 232 104 336 237 100 337 244 100 344
ŚWIĘTOKRZYSKIE 16 10 26 17 11 28 17 13 30
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 160 30 190 158 34 192 161 32 193
WIELKOPOLSKIE 187 76 263 190 69 259 205 76 281
ZACHODNIOPOMORSKIE 96 34 130 96 34 130 103 39 142
Razem 4.249 1.934 6.183 4.166 1.790 5.956 4.220 1.853 6.073

G4-10

Pracownicy według typu zatrudnienia

Rodzaj umowy201420132012
KobietyMężczyźniRazemKobietyMężczyźniRazemKobietyMężczyźniRazem
Zlecenie 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2%
Umowa o pracę 68% 31% 99% 69% 30% 99% 68% 30% 98%
Razem 69% 31% 100% 70% 30% 100% 69% 31% 100%

Umowa o pracę201420132012
KobietyMężczyźniRazemKobietyMężczyźniRazemKobietyMężczyźniRazem
Na czas nieokreślony 59% 25% 84% 62% 26% 88% 59% 26% 85%
Na czas określony 9% 6% 16% 8% 4% 12% 10% 5% 15%
Razem 69% 31% 100% 70% 30% 100% 69% 31% 100%

G4-10

Pracownicy nowozatrudnieni

201420132012
 Kobiety (wiek) Mężczyźni (wiek)Kobiety (wiek) Mężczyźni (wiek) Kobiety (wiek) Mężczyźni (wiek) 
WOJEWÓDZTWO<3030-50 >50Suma<3030-50 >50Suma2014<3030-50 >50Suma<3030-50 >50Suma2013<3030-50 >50Suma<3030-50 >50Suma2012 
SumaSumaSuma
DOLNOŚLĄSKIE 18 6 0 24 23 5 0 28 52 15 6   21 10 1   11 32 23 9   32 7 1   8 40
KUJAWSKO 8 9 1 18 4 3 0 7 25 7 6   13 3 3   6 19 19 6 1 26 4 3   7 33
-POMORSKIE
LUBELSKIE 1 3 2 6 1 2 0 3 9 4 5   9 5 2   7 16 3 5   8 1     1 9
LUBUSKIE 3 1 0 4 0 2 0 2 6 1     1 1 1 1 3 4 9 5   14 6     6 20
ŁÓDZKIE 1 1 0 2 0 0 0 0 2 5 2   7 2     2 9 3 6   9 10 2   12 21
MAŁOPOLSKIE 19 7 0 26 8 5 1 14 40 13 3   16 4 5   9 25 19 10   29 9 6   15 44
MAZOWIECKIE 239 94 3 336 228 82 4 314 650 139 52 1 192 113 52   165 357 127 54 1 182 114 43 1 158 340
OPOLSKIE 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2   4 1 1   2 6 2 1   3 2     2 5
PODKARPACKIE 4 1 0 5 2 3 0 5 10 1 2   3 1     1 4 2 3   5   1   1 6
PODLASKIE 10 1 0 11 1 1 0 2 13 7 4 1 12       0 12 11     11 4     4 15
POMORSKIE 20 13 0 33 10 6 0 16 49 36 6 1 43 11 6   17 60 35 4   39 10 5   15 54
ŚLĄSKIE 31 11 0 42 14 4 0 18 60 26 7   33 14 7   21 54 18 7 2 27 6 8   14 41
ŚWIĘTOKRZYSKIE 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1   2   1   1 3 6 1   7   2   2 9
WARMIŃSKO 16 6 0 22 3 2 0 5 27 9 5   14 4 3   7 21 9 4   13 4 2   6 19
-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE 19 7 0 26 10 5 0 15 41 17 7   24 9 6   15 39 28 7   35 8 6   14 49
ZACHODNIOPOMORSKIE 2 3 0 5 2 1 0 3 8 7 4   11 3     3 14 11 2   13 5     5 18
Suma końcowa 392 163 6 561 308 122 5 435 996 290 112 3 405 181 88 1 270 675 325 124 4 453 190 79 1 270 723

G4-LA1

Wskaźnik fluktuacji

Województwo201420132012
DOLNOŚLĄSKIE 3% 2% 3%
KUJAWSKO-POMORSKIE 2% 2% 2%
LUBELSKIE 2% 3% 3%
LUBUSKIE 3% 2% 6%
ŁÓDZKIE 1% 1% 2%
MAŁOPOLSKIE 3% 2% 4%
MAZOWIECKIE 3% 2% 2%
OPOLSKIE 1% 2% 3%
PODKARPACKIE 3% 2% 2%
PODLASKIE 2% 2% 3%
POMORSKIE 1% 1% 1%
ŚLĄSKIE 3% 3% 3%
ŚWIĘTOKRZYSKIE 2% 3% 6%
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2% 2% 2%
WIELKOPOLSKIE 3% 3% 4%
ZACHODNIOPOMORSKIE 1% 3% 3%
Razem 2% 2% 2%

G4-LA1

Liczba Pracowników zatrudnionych lokalnie*

 201420132012
 MężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazem
Liczba Pracowników zatrudnionych lokalnie 97,20% 99,50% 98,80% 97,00% 99,50% 98,80% 96,40% 99,50% 98,60%
Liczba Członków Zarządu i wyższych kierowników zatrudnionych lokalnie 87,00% 95,00% 89,20% 86,50% 95,00% 88,90% 87,50% 94,70% 89,20%

*z polskim obywatelstwem pracujących w Polsce

G4-EC6

Pracownicy według stanowiska z podziałem na płeć

 201420132012
 MężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazem
Zarząd 71% 29% 0% 71% 29% 0% 75% 25% 0%
Wyższa kadra zarządzająca 73% 27% 1% 72% 28% 1% 77% 23% 1%
Kadra zarządzająca 38% 62% 14% 38% 62% 15% 40% 60% 15%
Pracownicy sprzedaży 26% 74% 57% 23% 77% 54% 23% 77% 54%
Pracownicy techniczni 39% 61% 20% 39% 61% 20% 39% 61% 19%
Pozostali Pracownicy 31% 69% 8% 33% 67% 10% 32% 68% 11%
Razem 31% 69% 100% 30% 70% 100% 31% 69% 100%

G4-LA12

Pracownicy według Grup wiekowych

 201420132012
 MężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazem
<30 36% 64% 26% 32% 68% 27% 32% 68% 30%
[30-50] 30% 70% 65% 30% 70% 64% 31% 69% 61%
>=50 24% 76% 9% 22% 78% 9% 22% 78% 9%
Razem 31% 69% 100% 30% 70% 100% 31% 69% 100%
Średni wiek Pracownika 35,3 36,1 36 35,3 35,8 36 35 35 35
Średnia długość pracy w firmie (lata) 6,4 7,4 7 6,5 7 7 6 6 6

G4-LA12

Polityka Rekrutacji

Procesy rekrutacyjne w Grupie Banku Millennium są zoptymalizowane, uregulowane wewnętrznymi przepisami i zinformatyzowane, pozwala na utrzymanie ich wysokiej jakości i efektywności.

Komunikowanie ofert pracy

Proces komunikowania ofert pracy jest przejrzysty. Ogłoszenia o pracy publikowane są na stronie internetowej Banku oraz na portalach internetowych i dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w Banku, bez względu na region zamieszkania. Większość procesów rekrutacyjnych powiązanych jest z rozwojem sieci sprzedaży. Bank oferuje możliwość zatrudnienia także osobom z małym doświadczeniem zawodowym poprzez zachęcanie do udziału w programach i stażach kierowanych do studentów i absolwentów wyższych uczelni.

Proces rekrutacji

Elementami procesu rekrutacji są selekcja CV na podstawie wcześniej przyjętych profili i kryteriów, wywiady rekrutacyjne zarówno bezpośrednie jak i telefoniczne, testy analityczne i testy kompetencji specyficznych. Każdy proces jest budowany pod kątem specyfiki i potrzeb danego stanowiska. Decyzje o akceptacji Kandydata nie są podejmowane jednoosobowo, co podnosi poziom obiektywizmu wyboru. Kandydaci wybierani są na podstawie kryteriów takich jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje ogólne i specyficzne, znajomość języków obcych oraz ogólne dopasowanie do profilu.

Rekrutacje wewnętrzne

Oferty rekrutacyjne dotyczące pracy w departamentach wsparcia w pierwszej kolejności kierowane są do dotychczasowych Pracowników Grupy Banku pragnących rozwijać się w innych obszarach. Oferty te publikowane są na specjalnej stronie intranetowej pod nazwą Wewnętrzna giełda pracy. W obszarze Bankowości Detalicznej, 80% stanowisk kierowniczych jest obsadzanych przez kandydatów wewnętrznych.  

Pracownicy, którzy zmienili jednostkę organizacyjną w efekcie wewnętrznej rekrutacji

 201420132012
Liczba Pracowników 72 121 267

Praktyki Antydyskrymiancyjne

Regulacje antydyskryminacyjne i zgłaszanie przypadków dyskryminacji

Zgodnie z Regulaminem Pracy w Banku Millennium żadnemu Pracownikowi nie wolno stosować mobbingu ani jakichkolwiek pośrednich lub bezpośrednich praktyk dyskryminującychwobec innego Pracownika, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową oraz orientację seksualną.

G4-DMA

Pracownik uważający, że jest ofiarą praktyk dyskryminujących lub stosowania mobbingu może zawiadomić o tym dowolną osobę pełniącą funkcje kierownicze. Dodatkowo, każdy Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zaobserwowanych przypadków i zdarzeń, które mogą świadczyć o występowaniu mobbingu. Zgłoszenie może zostać przekazane bezpośredniemu lub pośredniemu przełożonemu, bądź z pominięciem drogi służbowej - dowolnemu Członkowi Zarządu Banku. Zgłoszenie może zostać przekazane także w sposób anonimowy, w takim przypadku wskazane w nim zdarzenia i okoliczności powinny być przedstawione w sposób umożliwiający pracodawcy uzyskanie dowodów na ich potwierdzenie.

W firmie istnieje rejestr roszczeń pracowniczych, w którym odnotowywane są wszelkie zgłoszenia dotyczące spraw pracowniczych. Zgłoszenia te raportowane do Komitetu Procesów i Ryzyka Operacyjnego. W 2014 roku nie stwierdzono w Banku przypadków dyskryminacji.

Pracownicy niepełnosprawni

 201420132012
 MężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazem
Pracownicy niepełnosprawni 15 (0,78%) 28 (0,66%) 43  (0,70%) 13 (0,73%) 24 (0,58%) 37 (0,62%) 11 (0,59%) 24 (0,57%) 35 (0,58%)

G4-LA12

Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do kobiet

 201420132012
Wyższa kadra zarządzająca 1,2 1,2 1,2
Kadra zarządzająca 1,2 1,2 1,2
Pracownicy sprzedaży 1,1 1,1 1,1
Pracownicy techniczni 1,4 1,3 1,3
Pozostali Pracownicy 1,8 1,7 1,3
Razem 1,4 1,4 1,4

G4-LA13


Facilities for working parents

Udogodnienia dla pracujących rodziców

Aby wyjść naprzeciw potrzebom Pracowników, którzy są rodzicami, w 2014 roku wdrożono w Banku projekt Rodzice na TAK.

W ramach projektu prowadzone są działania, które mają promować utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym Pracowników, popularyzować wiedzę dotyczącą praw rodziców i gwarantować ich powszechne respektowanie.

Projekt Rodzice na TAK obejmuje szereg inicjatyw skierowanych do rodziców i dzieci:

  • Uruchomiono stronę intranetową zawierającą informacje dotyczące praw i formalności związanych z rodzicielstwem oraz wskazówki wspomagające komunikację managerów z Pracownicami będącymi w ciąży;
  • Wprowadzono możliwość zgłaszania projektów kulturalnych i sportowych promujących rodzinne spędzanie czasu. 50% kosztów projektów jest dofinansowanych przez pracodawcę;
  • W centrali Banku w Warszawie udostępniono 3 pokoje do karmienia dzieci;
  • W Intranecie publikowane są artykuły autorstwa specjalistów dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i rozwoju dzieci;
  • Organizowane są konkursy i quizy skierowane do dzieci lub/i do rodziców.

 

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim

 201420132012
 MężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazemMężczyźniKobietyRazem
Pracownicy upoważnieni do urlopu* 4 615 619 1 477 478 2 507 509
Skorzystali z urlopu* 3 346 349 1 318 319 2 375 377
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu* 2 324 326 1 287 288 2 332 334
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu* 1 274 275 1 309 310 1 341 342
Odsetek powrotów do pracy po urlopie* 67% 94% 93% 100% 90% 90% 100% 89% 89%
Odsetek zatrzymanych w Banku Pracowników, którzy powrócili z uropu* 33%** 79% 79% 100%** 97% 97% 50%** 90% 90%

*urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego
**wysoki odsetek wskaźnika ze względu na małą próbę osób badanych

G4-LA3