Narzędzia strony

Zarządzanie zużywanymi zasobami

Polityka racjonalnego gospodarowania zużywanymi zasobami jest ukierunkowana na stały monitoring i ograniczanie zużycia surowców i materiałów poprzez:

  • analizę wykonania budżetów przeznaczonych na zakup materiałów biurowych,
  • weryfikowanie zapotrzebowania na każdy zamówiony zakup,
  • wprowadzenie limitów zakupów do poziomu bieżącego zużycia,
  • efektywne wykorzystanie posiadanych już zasobów.

Zużycie zakupionych materiałów

Postępowanie zgodnie z przyjętą polityką racjonalnego gospodarowania zużywanymi zasobami oraz wprowadzone działania redukcyjne przyczyniły się do spadku zużycia zakupionych materiałów o 10%. 

Zużycie zakupionych materiałów

 201420132012Jedn.Zmiana 2014/2013
Papier i rolki na potrzeby operacyjne 300.750 322.822 369.307 kg -6,80%
Koperty 71.533 93.874 101.924 kg -23,80%
Artykuły plastikowe 11.793 12.689 13.421 kg -7,10%
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 1.469 1.677 1.708 kg -12,40%
Baterie 420 434 541 kg -3,30%

G4-EN1

Kontrola gospodarki odpadami 

W 2014 roku odnotowano 30% spadek w zakresie ilości wygenerowanych przez Bank odpadów.

Odpady papierowe, metalowe, drewniane, plastikowe, szklane i elektroniczne powstałe w wyniku prowadzenia działalności operacyjnej Banku, przekazywane są do recyklingu lub utylizacji specjalistycznej firmie, z którą Bank ma podpisaną umowę. 92% przekazanych odpadów jest poddawanych recyklingowi.

Odpady komunalne w z Centrali Banku w Warszawie odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę. 75% przekazanych odpadów podlega recyklingowi . Jest to odzysk zarówno surowcowy jak i energetyczny (paliwo RDF).

G4-DMA

Recykling i utylizacja materiałów

 201420132012Jedn.Zmiana 2014/2013Przyczyny zmiany
Sprzęt teleinformatyczny 10.001 23.176 13.629 kg -56,80% spadek związany z wymianą dużej liczby monitorów i komputerów w roku 2013
Papier  342.379 262.312 203.657 kg 30,50% niszczenie dokumentów z archiwum zewnętrznego, których okres przechowywania, upłynął w danym roku kalendarzowym
Odpady metalowe 3.060 6.197 3.839 kg -50,60% działania redukcyjne
Artykuły plastikowe 1.049 1.195 552 kg -12,20%
Szkło 1.354 240 230 Kg 464% wymiana uszkodzonych szklanych parawanów bądź zmiana standardu dotycząca nowych placówek
Wyposażenie meblowe 4.877 3.402 4.789 kg 43,70% mała ilość wyposażenia meblowego przeznaczonego do likwidacji
Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 0 25 515 kg    
Odpady poddane recyklingowi* 92% 92% 92%      

*odpady wygenerowane przez Bank i przekazane specjalistycznej firmie utylizującej

G4-EN23

Monitorowanie zużycia energii i wody

W oparciu o analizę zużycia wody, energii i paliw, podejmowane są działania redukcyjne, które służą ograniczeniu zużycia tych surowców.

Zużycie energii i wody

 201420132012JednostkaZmiana 2014/2013Przyczyny zmiany
Energia elektryczna zakupiona 30.368.048 30.242.556 31.008.557 kWh 0,41% większe zużycie związane z pracą urządzeń klimatyzacyjnych
Energia cieplna zakupiona 98.684 105.841 104.693 GJ -6,76% mniejsze zużycie związane z łagodną zimą
Gaz ziemny 186.651 232.432 200.386 M3 -19,70%
Olej opałowy 37.459 69.279 75.818 L -46% sprzedaż budynku  w Katowicach
Woda 71.307 73.811 855.89 M3 -3,39% monitorowanie zużycia wody

*z wodociągów miejskich

G4-DMA, G4-EN3, G4-EN8

Zużycie paliw

G4-DMA, G4-EN30

Flota samochodowa 

Zużycie paliwa przez flotę samochodową zwiększyło się o ok. 2% w stosunku do roku 2013.

Samochody służbowe są sukcesywnie wymieniane na modele emitujące mniej spalin do atmosfery. Obecnie 100% samochodów we flocie jest zgodnych z normą Euro 5.

Zużycie paliw201420132012JednostkaZmiana 2014/2013
 BenzynaDieselBenzynaDieselBenzyna Diesel BenzynaDiesel
Liczba samochodów 314 177 347 146 347 150 sztuk -10% 21%
Zużycie paliwa 502.748 233.555 491.393 228.200 520.737 210.820 litr 2% 2%

Podróże służbowe

W celu racjonalizacji ilości podróży służbowych stosuje się limity związane z użyciem poszczególnych rodzajów transportu. Pracownicy korzystają najczęściej z transportu kolejowego i autobusowego. W przypadku podróży samolotem wymagana jest zgoda Prezesa Zarządu, a w przypadku korzystania z samochodu prywatnego - zgoda Członka Zarządu. 

Podróże służbowe (km)201420132012Zmiana 2014/2013Przyczyny zmiany
Lotnicze 302.348 329.725 318.079 -8%  
Kolejowe 1.587.130 1.229.645 1.940.702 29% Wzrost wynikał z konieczności zorganizowania stacjonarnych szkoleń dla Pracowników oddziałów.
Taksówki  2.059 1.203 3.524 71%
Autokarowe 176.348 73.966 87.598 138%

Emisja gazów cieplarnianych

W roku 2014, ponad 93% całego śladu węglowego Banku pochodziło z emisji pośredniej związanej ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w placówkach Banku (odpowiednio około 62% i około 32%), około 6% pochodziło ze spalania paliw we własnych instalacjach energetycznych i pojazdach, a około 0,4% - z emisji pośredniej związanej z korzystaniem z publicznych środków transportu.

Całkowity ślad węglowy

 20142013201220112010
Emisja łączna CO2e* (tony) 42.388 43.346 43.879 39.659 41.854

*ekwiwalent CO2, na który składa się emisja dwutlenku węgla (CO2) wynikająca z emisji bezpośrednich ze spalania paliw oraz emisji pośrednich ze zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz emisji pośrednich powstałych w wyniku podróży służbowych powiększona o emisję innych gazów cieplarnianych tj. metanu (CH4) i podtleneku azotu N2O wydzielanych w ilościach śladowych w w/w procesach spalania.

G4-EN15

Metodologia obliczeń

Zaprezentowane dane dotyczące śladu węglowego tzw. Carbon Footprint zostały wyliczone w oparciu o metodologię Green House Gas Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard.

Zakres raportowania emisji CO2 dotyczy emisji bezpośrednich ze spalania paliw we własnych źródłach energii i pojazdach (wg. Scope 1 GHG Protocol), emisji pośrednich ze spalania paliw w celu wytworzenia kupowanej przez organizację energii elektrycznej i cieplnej (wg Scope 2 GHG Protocol) oraz pozostałej emisji pośredniej pochodzącej ze spalania paliw w użytkowanych środkach transportu nie będących we władaniu organizacji tj. taksówki, samoloty, pociągi i autobusy (wg Scope 2 GHG Protocol).

W celu pomiaru emisji śladu węglowego w organizacji przyjęto zasadę kontroli (posiadania wpływu na decyzje organizacji), dlatego też dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4 i N2O) pochodzą z własnych placówek Banku oraz odnoszą się do działalności jego Pracowników.