Narzędzia

Strona główna

RAPORT CSR 2015

Nasze priorytety

Zrównoważony wzrost biznesu

Kluczowe aspekty zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju w Banku Millennium zostały ujęte w średnioterminowej strategii rozwoju na lata 2015-2017 i są wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku.

Zobacz więcej

Zgodność z zasadami ESG

Działalność Banku prowadzona jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance).

Bank przestrzega zasad ładu korporacyjnego, jest wieloletnim uczestnikiem Respect Index oraz raportuje kwestie odnoszące się do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Zobacz więcej

Dialog z Interesariuszami

Interesariusze mogą wyrażać swoje opinie na temat współpracy z Bankiem poprzez różne kanały kontaktu.

Wyrażone przez nich oczekiwania uwzględniane są przy wprowadzaniu innowacji i usprawnień zarówno w produktach i usługach jak i działalności Banku.

Zobacz więcej

Społeczna odpowiedzialność w liczbach

Zobacz więcej

Środowisko

Zarządzanie zużywanymi zasobami

Polityka racjonalnego gospodarowania zużywanymi zasobami polega na stałym monitoringu i ograniczaniu zużycia surowców i materiałów poprzez:

  • analizę wykonania budżetów przeznaczonych na zakup materiałów biurowych,
  • weryfikowanie zapotrzebowania na każdy zamówiony zakup,
  • wprowadzenie limitów zakupów do poziomu bieżącego zużycia,
  • ponowne wykorzystywanie zbędnych elementów wyposażenia, co zmniejsza ilość wygenerowanych odpadów.

Zobacz więcej

Proekologiczne rozwiązania

W celu optymalizacji zużycia energii, wody, paliw oraz materiałów zakupionych przez Bank wprowadzono szereg rozwiązań.

Zobacz więcej

Proekologiczne produkty Banku

W ofercie Banku znajdują się produkty, które służą wdrożeniu działań proekologicznych lub finansują przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

  • Karta WWF
  • Karta Wiewiórka
  • Zielone Fundusze Inwestycyjne
  • Polseff
  • Leasing Eko Energia
  • Kredyt na Innowacje Technologiczne

Zobacz więcej

Akcje edukacyjne

Stworzony został Poradnik Ekologiczny Dla Klientów i Pracowników, Klienci i Pracownicy Banku są zachęcani do udziału w akcjach edukacyjnych i wydarzeniach ekologicznych, m.in.: Godzina Dla Ziemi.

Zobacz więcej

Społeczeństwo

Klienci

Zobowiązania Banku zawarte w aktualnej Strategii wobec Klientów dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych środków, przestrzegania zasad etyki w marketingu i procesie sprzedaży, oferowania dostosowanych do potrzeb Klienta produktów, zapewnienia wysokiej jakości obsługi oraz dostępu do usług dla grup wykluczanych (np. osób niepełnosprawnych czy starszych).

Zobacz więcej

Pracownicy

Zobowiązania wobec Pracowników zawarte w strategii Banku na lata 2015-2017 koncentrują się na prowadzeniu dialogu w celu poznania oczekiwań Pracowników i zapewnienia im stabilnych, satysfakcjonujących i umożliwiających samorealizację warunków pracy.

Zobacz więcej

Partnerzy Biznesowi

Bank w swojej działalności biznesowej współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług z różnorodnych segmentów rynku. Główni kontrahenci świadczą usługi związane z najmem i obsługą oddziałów i powierzchni biurowych, usług i zakupu sprzętu IT oraz usług marketingowych.

Zobacz więcej

Społeczności

We współpracy z instytucjami pozarządowymi i społecznymi, Bank Millennium realizuje programy zapobiegające wykluczeniu społecznemu, wspierające rozwój kultury oraz edukację młodzieży.

Zobacz więcej