Narzędzia

Indeks Treści GRI G4

GRI

Raport został przygotowany zgodnie z wytycznymi raportowania GRI G4 (opcja „CORE”) oraz z wykorzystaniem suplementu sektorowego dla usług finansowych 

OGÓLNE STANDARDOWE INFORMACJE
Ogólne Standardowe InformacjeWeryfikacja zewnętrznaOpis
STRATEGIA I ANALIZA
G4-1 brak Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.
G4-2 brak Opis kluczowych wpływów, ryzyk i możliwości.
PROFIL ORGANIZACJI
G4-3 brak Nazwa organizacji.
G4-4 brak Główne marki, produkty i/lub usługi.
G4-5 brak Lokalizacja siedziby głównej organizacji.
G4-6 brak Liczba krajów, w których działa organizacja.
G4-7 brak Forma własności i struktura prawna.
G4-8 brak Obsługiwane rynki.
G4-9 brak Skala działalności.
G4-10 brak Liczba pracowników według rodzaju umowy, region I płci.
G4-11 brak Odsetek Pracowników podległych zbiorowym układom pracy
G4-12 brak Łańcuch dostaw w organizacji.
G4-13 brak Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności i łańcucha dostaw.
G4-14 brak Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.
G4 15 brak Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.
G4-16 brak Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych.
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I GRANIC RAPORTOWANIA
G4-17 brak (a)Lista wszystkich jednostek ujętych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych organizacji lub w ich odpowiednikach, (b)Jednostki wskazane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych organizacji lub w ich odpowiednikach nie ujęte w raporcie.
G4-18 brak (a)Proces definiowania zawartości i granic raportu,(b) Wyjaśnienie w jaki sposób organizacja wdrożyła Zasady Raportowania dla Definiowania Zawartości Raportu.
G4-19 brak (a)Lista wszystkich istotnych aspektów zidentyfikowana w procesie definiowania zawartości raportu.
G4-20 brak (a)Kluczowe aspekty raportowania wewnątrz organizacji.
G4-21 brak (a)Kluczowe aspekty raportowania na zewnątrz organizacji.
G4-22 brak (a)Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji, zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia.
G4-23 brak (a)Znaczące zmiany w zasięgu i granicach raportu.
ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
G4-24 brak (a)Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.
G4-25 brak (a)Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy.
G4-26 brak (a)Podejście organizacji do angażowania interesariuszy.
G4-27 brak (a)Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź na nie ze strony organizacji.
PROFIL RAPORTU
G4-28 brak Okres raportowania.
G4-29 brak Data publikacji ostatniego raportu.
G4-30 brak Cykl raportowania.
G4-31 brak Osoba do kontaktu.
G4-32 brak Indeks treści GRI.
G4-33 brak Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu.
NADZÓR
G4-34 brak Struktura nadzorcza organizacji.
G4-41 brak Unikanie i zarządzanie konfliktem interesów we Władzach Banku.
G4-46 brak Rola najwyższego kierownictwa w dokonywaniu przeglądów procesów zarządzania ryzykiem ekonomicznym, środowiskowym I społecznym.
G4-47 brak Częstość dokonywania przeglądów procesów zarządzania ryzykiem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym przez najwyższe kierownictwo.
ETYKA I UCZCIWOŚĆ
G4-56 brak Wartości, zasady, standardy i normy postępowania w organizacji.
G4-57 brak Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zasięgania porad na temat etycznych i zgodnych z prawem zachowań.
G4-58 brak Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy raportowania wątpliwości dotyczących etycznych i zgodnych z prawem zachowań.

SPECYFICZNE STANDARDOWE INFORMACJE
Podejście do zarządzania (DMA) i wskaźnikiPominięcia

Weryfikacja zewnętrzna

Opis
KATEGORIA: EKONOMICZNA
ASPEKT:WYNIKIEKONOMICZNE
G4-DMA SEKTOR brak
G4-EC1 SEKTOR brak Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i rozdystrybuowana.
ASPEKT: OBECNOŚĆ NA RYNKU
G4-DMA brak
G4-EC6 brak Proporcje wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej spośród lokalnej społeczności.
ASPEKT: POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY
G4-DMA brak
G4-EC7 brak Rozwijanie i wpływ na inwestycje w rozwój infrastruktury oraz wspierane usługi.
ASPEKT: PRAKTYKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ
G4-DMA brak
G4-EC9 brak Proporcja wydatków na lokalnych dostawców.
KATEGORIA:SRODOWISKOWA
ASPEKT: MATERIAŁY
G4-DMA brak
G4-EN1 brak Zużywane materiały według wagi lub objętości.
ASPEKT: ENERGIA
G4-DMA brak
G4-EN3 brak Zużycie energii w organizacji.
G4-EN6 brak Redukcje w zużyciu energii.
ASPEKT: WODA
G4-DMA brak
G4-EN8 brak Całkowity pobór wody według źródła.
ASPEKT:EMISJE
G4-DMA brak
G4-EN15 SEKTOR brak Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych.
ASPEKT:ŚCIEKI I ODPADY
G4-DMA brak
G4-EN23 SEKTOR brak Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem.
ASPEKT:PRODUKTY I USŁUGI
G4-DMA brak
G4-EN27 brak Zakres zmniejszania negatywnego oddziaływania produktów i usług na środowisko.
ASPEKT: ZGODNOŚĆ
G4-DMA brak
G4-EN29 brak Kary za brak zgodności z przepisami I regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.
ASPEKT: TRANSPORT
G4-DMA brak
G4-EN30 brak Wpływ transportowania produktów, materiałów i pracowników na środowisko naturalne.
KATEGORIA: SPOŁECZNA
PODKATEGORIA: PRAKTYKI PRACY I GODZIWA PRACA
ASPEKT: ZATRUDNIENIE
G4-DMA SEKTOR brak
G4-LA1 brak Łączna liczba i wskaźnik nowo zatrudnionych pracowników i fluktuacja według wieku, płci i regionu.
G4-LA2 brak Świadczenia oferowane pracownikom.
G4-LA3 brak Powrót do pracy i wskaźnik retencji po powrocie z urlopu macierzyńskiego, według płci.
ASPEKT: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
G4-DMA brak
G4-LA6 brak Rodzaj urazów i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych, nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionu i płci.
ASPEKT: SZKOLENIA I EDUKACJA
G4-DMA brak
G4-LA9 brak Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według płci i struktury zatrudnienia.
G4-LA11 brak Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci i struktury zatrudnienia.
ASPEKT: RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS
G4-DMA brak
G4-LA12 brak Skład ciał zarządczych i podział pracowników według wskaźników różnorodności.
ASPEKT: RÓWNE WYNAGRODZENIE KOBIET I MĘŻCZYZN
G4-DMA brak
G4-LA13 brak Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska.
PODKATEGORIA: SPOŁECZEŃSTWO
ASPEKT: SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
G4-DMA brak
G4-SO2 Brak lokalizacji ze znaczącym negatywnym wpływem na społeczności lokalne. brak Lokalizacje ze znaczącym aktualnym oraz potencjalnie negatywnym wpływem na społeczności lokalne.
G4-FS13 brak Dostęp do usług na obszarach mało zaludnionych lub nierozwiniętych ekonomicznie.
G4-FS14 brak Inicjatywy przeprowadzane w celu poprawienia dostępu do usług finansowych osobom nieuprzywilejowanym.
ASPEKT: PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI
G4-DMA brak
G4-SO3 brak Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją i zidentyfikowane znaczące ryzyka.
G4-SO5 brak Potwierdzone przypadki korupcji I powzięte działania.
ASPEKT: ZGODNOŚĆ
G4-DMA brak
G4-SO8 brak Wartość finansowa znaczących kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych nałożonych za brak zgodności z prawem i regulacjami.
PODKATEGORIA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT
ASPEKT: OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG
G4-DMA SEKTOR brak
G4-PR3 brak Rodzaj określonych przez procedury organizacji informacji dotyczących znakowania produktów i usług.
G4-PR5 brak Rezultaty badań mierzących satysfakcję klientów.
G4-FS15 brak Polityki zapewniające uczciwe projektowanie i sprzedaż produktów i usług finansowych.
G4-FS16 brak Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców.
ASPEKT: KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
G4-DMA brak
G4-PR7 brak Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według rodzaju skutków.
ASPEKT: PRYWATNOŚĆ KLIENTA
G4-DMA brak
G4-PR8 brak Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych.

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE KONKRETNYCH STANDARDÓW ZWIĄZANE Z ASPEKTAMI SEKTOROWYMI
ASPEKT SEKTOROWY: PORTFEL PRODUKTÓW
G4-DMA brak
G4-FS1 brak Polityki z elementami środowiskowymi i społecznymi odnoszące się do linii biznesowych.
G4-FS5 brak Interakcje z klientami/inwestorami/parterami biznesowymi dotyczące ryzyk środowiskowych I społecznych.
G4-FS7 brak Wartość pieniężna produktów i usług zaprojektowanych w celu dostarczenia korzyści społecznych dla każdej linii biznesowej w podziale na cel.
G4-FS8 brak Wartość pieniężna produktów i usług zaprojektowanych w celu dostarczenia korzyści środowiskowych dla każdej linii biznesowej w podziale na cel.
ASPEKT SEKTOROWY: AUDYT
G4-DMA brak
G4-FS9 brak Zakres i częstość audytów oceniających wdrożenie polityk środowiskowych i społecznych oraz procedury oceny ryzyka.

G4-32