Narzędzia

Glossary beginning with C

C

CET1

współczynnik kapitału podstawowego Tier 1.

CSR

(ang. Corporate Social Responsibility) społeczna odpowiedzialność biznesu.