Narzędzia

O raporcie

Metodologia

Dziesiąta edycja Raportu Odpowiedzialny Biznes prezentuje działalność Grupy Banku Millenium za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, chyba że w treści raportu wskazano inaczej.

G4-28

Raport przygotowany został zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative Sustainability Guidelines (GRI G4) poziomie aplikacji Core i jest podsumowaniem kluczowych obszarów wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Bank raportuje w cyklu rocznym.

G4-30

Proces definiowania treści raportu

Proces definiowania treści raportu przeprowadzony w roku 2014 i zrewidowany w roku 2015, obejmował przegląd dotychczasowych zagadnień raportowania, zgodnie z trzema krokami wymaganymi przez standard GRI 4 tj. identyfikacji, priorytetyzacji i walidacji.

G4-18b

W pierwszej kolejności dokonano identyfikacji aspektów raportowania, które uwzględniały oczekiwania Interesariuszy. Informacja zwrotna od Interesariuszy dotycząca działalności Banku została pozyskana z analizy badań satysfakcji Klientów i Pracowników, pytań kierowanych do Banku od Interesariuszy, zewnętrznych audytorów i jednostek badawczych, ocen otrzymanych w rankingach CSR, trendów CSR w sektorze finansowym, rozmów z Klientami, Inwestorami, partnerami biznesowymi oraz społecznymi. Na podstawie kwestii podniesionych przez Interesariuszy  jak również aspektów zrównoważonego rozwoju ujętych w standardzie GRI G4 i suplemencie sektorowym, sporządzono listę aspektów, które następnie poddano priorytetyzacji. Analiza zebranych aspektów zrównoważonego rozwoju została oparta o trzy kryteria: ciężar społeczno-środowiskowy aspektu, jego waga dla Interesariuszy oraz wpływ na powodzenie strategii biznesowej Banku. W rezultacie powstała lista aspektów zrównoważonego rozwoju Banku Millennium, zatwierdzona następnie przez Menedżera CSR.

G4-18a

Poniżej prezentowana jest lista aspektów poddanych raportowaniu, które zostały wyłonione z procesu raportowania, wraz z granicami ich oddziaływania. Aspekty zostały podzielone na trzy grupy, odzwierciedlające wyniki analizy według trzech wcześniej wymienionych kryteriów. Pierwsza grupa to aspekty odnoszące się w najwyższym stopniu do działalności Banku. Na tych aspektach firma koncentruje się w raportowaniu. Dlatego zostały one ujęte w raporcie szczegółowo. Ich opis obejmuje zarówno podejście do zarządzania jak i dane wynikowe. Druga grupa aspektów, to aspekty, które odnoszą się do działalności w średnim stopniu. Ich opis w raporcie został ograniczony do danych wynikowych lub opisu jakościowego. Trzecia grupa aspektów, to aspekty odnoszące się w niskim stopniu do działalności Banku. Analiza aspektów objęła również ich charakter i zasięg oddziaływania. Granice aspektu wewnętrzne zostały oznaczone literą (w), a zewnętrzne (z).

G4-20a, G4-21a

Niektóre aspekty cechuje oddziaływanie na zewnątrz i wewnątrz organizacji.

G4-18a

Aspekty raportowania zrównoważonego rozwoju Banku Millennium

Grupa 1: ASPEKTY KLUCZOWE

 1. Wyniki ekonomiczne (w, z)
 2. Obecność na rynku (w, z)
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych środków(w,z)  
 4. Zgodność z regulacjami społecznymi i produktowymi (w,z)
 5. Zdrowie i bezpieczeństwo klienta (z)
 6. Ochrona prywatności klienta (w,z)
 7. Przeciwdziałanie korupcji (w,z)
 8. Oznakowanie produktów i usług (z)
 9. Komunikacja marketingowa (z)
 10. Komunikacja z klientem (w, z)
 11. Komunikacja z inwestorami (w,z)
 12. Zatrudnienie (w)
 13. Kompetencje doradcy (w, z)
 14. Edukacja i szkolenia (w)
 15. Naruszenie zasad wolnej konkurencji (w,z)
 16. Zwiększenie dostępności usług finansowych (w,z)
W raporcie zawarto opis podejścia do zarządzania tymi aspektami jak również dane wynikowe.

Grupa 2: ASPEKTY O ŚREDNIEJ WADZE

 1. Relacje pomiędzy pracownikami a zarządzającymi (w)
 2. Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy (w)
 3. Praktyki zakupowe (w, z)
 4. Surowce i materiały (w, z)
 5. Pośredni wpływ ekonomiczny (z)
 6. Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn (w)
 7. Przeciwdziałanie dyskryminacji (w)
 8. Zgodność z regulacjami środowiskowymi (w, z)
W raporcie ujęto dane wynikowe lub opisowe.

Grupa 3: ASPEKTY O NAJMNIEJSZEJ WADZE

 1. Energia (w, z)
 2. Emisje (w,z)
 3. Produkty i usługi (z)
 4. Różnorodność i równość szans (w)
 5. Inwestycje w kontekście praw człowieka (z)
 6. Praktyki w zakresie bezpieczeństwa w kontekście praw człowieka(z)
 7. Udział w życiu publicznym (w,z)
 8. Active ownership (w,z)
 9. Portfolio produktów (w, z)
 10. Woda (z, w)
 11. Ścieki i odpady (z, w)
 12. Transport (w,z)
 13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (w)
 14. Ocena dostawców pod kątem praktyk pracowniczych (w, z)
 15. Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych (w)
 16. Ocena dostawców pod kątem kryteriów środowiskowych (w, z)
Krótka informacja w raporcie lub odniesienie do innych dokumentów.

G4-19a, G4-20a, G4-21a

W proces raportowania zaangażowani byli Pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne obszary raportowania. Walidacja treści raportu, w tym dobór wskaźników, konsultowane były z firmą CSRinfo. Raport został poddany weryfikacji przez Global Reporting Initiative. 

G4-33

Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu raportowania

Ostatni raport Banku Millennium został sporządzony za rok kalendarzowy 2014 w standardzie GRI G4 na poziomie aplikacji Core z zastosowaniem suplementu sektorowego dla usług finansowych.

G4-29

Niniejszy raport został przygotowany w oparciu o te same wytyczne z rozszerzeniem raportowanych aspektów o tematy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji i transakcji, różnorodności w organizacji oraz finansowania inwestycji z uwzględnieniem czynników środowiskowych i społecznych.

G4-22a

W niniejszym raporcie nie wprowadzono znaczących zmian w zasięgu i granicach raportowania w stosunku do publikacji Odpowiedzialny Biznes z roku 2014.

G4-23a