Zarządzanie ryzykiem

Misją zarządzania ryzykiem w Grupie Banku Millennium jest zapewnienie, aby wszystkie rodzaje ryzyka były zarządzane, monitorowane i kontrolowane odpowiednio do przyjętego profilu ryzyka (apetytu na ryzyko) oraz charakteru i skali działania Grupy. Cele tej misji osiągane są poprzez realizację następujących działań:

  • Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem, polityki kredytowej, procesów i procedur określających zasady akceptacji dopuszczalnego poziomu poszczególnych rodzajów ryzyka,
  • Wdrażanie, w coraz większym zakresie, narzędzi informatycznych służących identyfikacji, kontroli i pomiarowi ryzyka,
  • Zwiększanie wśród Pracowników świadomości odpowiedzialności za właściwe zarządzanie ryzykiem,

Inicjatywy podejmowane przez Grupę Banku w 2015 roku skupiały się przede wszystkim na działaniach związanych z dalszym usprawnieniem procesu identyfikowania, pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka kredytowego.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania ryzykiem znajdują się w Raporcie Rocznym 2015, który jest dostępny na stronie internetowej Banku.

G4-14