Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium

G4-3

Bank Millennium od 26 lat świadczy uniwersalne usługi finansowe Klientom ze wszystkich segmentów rynku poprzez ogólnopolską sieć oddziałów, indywidualnych doradców oraz kanały bankowości elektronicznej. Ofertę rynkową Banku uzupełniają spółki Grupy Banku Millennium: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski i Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Działalność pozostałych spółek Grupy wspomaga realizacje zadań infrastrukturalnych i nie jest opisana w raporcie. W porównaniu z rokiem 2014 nastąpiła jedna zmiana w strukturze Grupy Kapitałowej Banku Millennium – od lutego 2015 spółka Lubuskie Fabryki Mebli SA jest w likwidacji.

G4-17a, G4-17b

Millennium struktura

Bank Millennium jest spółką akcyjną notowaną od roku 1992 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

G4-7

Bank i spółki zależne działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

G4-6

Siedzibą Centrali Banku jest Warszawa, a część funkcji centralnych wykonywana jest też w Gdańsku.

G4-5

Akcjonariat Banku Millennium

Według stanu na 31.12.2015 roku Bank Millennium posiadał trzech znaczących akcjonariuszy, posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W 2015 roku Millennium bcp, największy prywatny bank portugalski oraz strategiczny inwestor Banku od 2000 roku, ogłosił sprzedaż 15,41% kapitału spółki w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB). Po zakończeniu transakcji, Millennium bcp posiadał 50,1% kapitału akcyjnego. W trakcie ABB Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) nabył 2,6 % akcji Banku.

Drugim znaczącym akcjonariuszem jest największy polski fundusz emerytalny Nationale-Nederlanden OFE (dawniej ING OFE), który posiadał 9,53% akcji Banku oraz Aviva OFE, drugi co do wielkości fundusz emerytalny, który posiadał 6,46% kapitału akcyjnego. Pozostałe akcje, czyli 33,9% kapitału akcyjnego, są rozproszone wśród akcjonariatu polskiego i zagranicznego, zarówno instytucjonalnego jak i indywidualnego.

Struktura akcjonariatu Banku Millennium wg. stanu na 31.12.2015

 Struktura akcjonariatu

Zmiany w akcjonariacie Banku Millennium

zmiany w akcjonariacie

G4-13, G4-8