Wyniki ekonomiczne

Grupa Banku Millennium realizuje swoje cele ekonomiczne dążąc do zrównoważenia potrzeb głównych Interesariuszy, zgodnie ze średnioterminową strategią rozwoju oraz z uwzględnieniem zasad deklarowanych w Kodeksie Etycznym.

G4-DMA EC1, G4-DMA EC6

Wybrane wyniki ekonomiczne Grupy Banku Millennium (w mln zł) 2015 2014 2013 2012
Przychody operacyjne 2 239,2 2 308,4 2 080,1 2 008,2
Koszty operacyjne 1550,3 1 469,7 1 397,4 1 414,4
Sprzedaż netto 1961,4 2 065,8 1 808,8 1 707,2
Koszty osobowe 547 547 547 558,3
Podatek dochodowy 141 187,5 144,8 123,8
Kredyty i pożyczki dla Klientów (brutto) 46 369,4 44 142,7 41 765,7 40 232,2
Środki Klientów 59 894 54 353 51 872 46 792
Udział w rynku kredytów* 4,7% 4,7% 4,8% 6,4%
Udział w rynku depozytów* 5,2% 5,1% 5,3% 5,3%
Kapitały własne 6 443 5 765 5 363 4 824
Współczynnik wypłacalności 16,7% 15,2% 14,5% 14,5%
Zysk netto 546,5 650,9 535,8 472,2
Podział zysku        
Dywidenda 0** 0 50% 0
Kapitał rezerwowy 100%** 100% 50% 100%

*udział w polskim rynku bankowym

**Zarząd Banku przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję zaliczenia 100% zysku za 2015 rok do kapitału własnego

                                         

Szczegółowe informacje i dane finansowe dotyczące działalności Grupy Banku Millennium znajdują się w Raporcie Rocznym Banku Millennium 2015 dostępnym na stronie internetowej Banku.

G4-EC1