Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem

Główne aspekty zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju w Banku Millennium zostały ujęte w strategii rozwoju na lata 2015-2017 i są wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku.

Aspekty zrównoważonego rozwoju w strategii Banku Millennium na lata 2015-2017

Aspekty zrównoważonego rozwoju

Nadzór, identyfikacja i zarządzanie kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi. 

Bank Millennium realizuje swoje cele ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w oparciu o przygotowane przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Banku plany realizowane w okresie rocznym i średnioterminowym (zwykle trzyletnim). Realizacja tych planów jest przedmiotem okresowych przeglądów i ocen. Dokonywane są one przez Zarząd Banku, na podstawie informacji przygotowanych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizacje oraz przez Radę Nadzorczą Banku, na podstawie informacji przedstawionych przez Zarząd.

Na podstawie bieżących ocen punktów krytycznych i ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na realizację założonych celów, na szczeblach roboczych dokonywana jest korekta celów czy służących do ich realizacji polityk. Decyzje te odnotowywane są w protokołach sporządzanych podczas posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. Mogą być one także przedmiotem niezależnego badania wykonywanego przez audyt wewnętrzny.

Globalna oceny działania Banku, w tym zarzadzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie prezentowanych publicznie sprawozdań Banku. Są one przedmiotem analizy i prezentacji Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowią podstawę do udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd Banku w danym roku obrotowym.

G4-46, G4-47

Zarządzanie ryzykiem związanym z wpływem czynników środowiskowych i społecznych

Czynniki społeczne i środowiskowe brane są pod uwagę przy analizie ryzyka operacyjnego ujętego w następujących kategoriach:

  • Ryzyko ludzkie – wynikające ze świadomych działań lub powstrzymywania się od podejmowania działań przez Pracownika lub ryzyko wynikające z relacji pomiędzy Bankiem i jego Pracownikami;
  • Ryzyko procesowe –związane z realizacją i prowadzeniem transakcji, oraz różne aspekty prowadzenia biznesu, włącznie z produktami i usługami;
  • Ryzyko zewnętrzne –powstałe na skutek uszkodzenia własności fizycznej lub straty aktywów z przyczyn naturalnych lub nienaturalnych, włącznie z ryzykiem, jakie stanowią działania stron trzecich, takie jak popełnienie oszustwa, lub w przypadku regulatorów, wprowadzenie w życie zmiany, która zmieniłaby zdolność organizacji do kontynuowania działalności na pewnych rynkach;
  • Ryzyko organizacyjne –wynikające z takich zagadnień jak zarządzanie projektem, niezgodność z wymaganiami regulacyjnymi, kulturą korporacyjną oraz ryzyko wynikające z komunikacji i niewłaściwych praktyk rynkowych.

Dodatkowo, przy analizie ryzyka finansowania przedsiębiorstw, Bank wyróżnia branże wysokiego ryzyka. Jednym z kryteriów zakwalifikowania danej branży do tej kategorii jest niekorzystna perspektywa rozwoju wynikająca m.in. z zagrożeń środowiskowych. W Banku obowiązują limity zaangażowania dla Klientów z poszczególnych kategorii branż, przy czym w przypadku branż wysokiego ryzyka poziom ustalonych limitów jest najbardziej restrykcyjny.

G4-14

Wpływ działalności Banku na zrównoważony rozwój i prawa Interesariuszy

Bank określił główne obszary swojego oddziaływania na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy oraz związane z tym ryzyka, wyzwania i możliwości. Kluczowe aspekty wpływu Banku zostały skategoryzowane według stopnia ich istotności dla Interesariuszy i zakresu oddziaływania.

  Wpływ na: Wyzwania Korzyści Podejmowane działania
Klienci   zapewnianie bezpieczeństwa powierzanych środków, etyczny marketing i sprzedaż, oferowanie wysokiej jakości produktów i obsługi, dostęp do usług dla osób zagrożonych wykluczeniem konieczność ciągłego monitorowania opinii Klientów i poprawności działania procesów w Banku oraz wprowadzanie usprawnień w odpowiedzi na potrzeby Klientów zyskanie przewagi konkurencyjnej jako Bank z dobrą reputacją, oferujący wysoką jakość usług i dostępny dla szerokiego grona Klientów wprowadzanie regulacji zapewniających bezpieczeństwo produktu i ochronę środków Klienta; stałe prowadzenie dialogu z Klientem odpowiadanie na jego oczekiwania; zobligowanie Pracowników do przestrzegania zasad etycznego marketingu i sprzedaży; zapewnienie dostępu do usług osobom wykluczonym
Pracownicy   prawo Pracownika do uczciwego wynagradzania, nagradzania, stabilności zatrudnienia i rozwoju oraz możliwości wyrażania opinii wypracowanie rozwiązań uwzględniających zarówno oczekiwania Pracowników jak i możliwości ekonomiczne firmy zyskanie zaangażowanych i lojalnych Pracowników oraz reputacji dobrego pracodawcy stosowanie się do zasad polityki kadrowej; stworzenie możliwości do wyrażania opinii przez Pracowników; preferowanie zatrudniania na czas nieokreślony
Inwestorzy   przejrzystą politykę informacyjną umożliwiającą podejmowanie decyzji inwestorskich stworzenie nowoczesnych platform umożliwiających szybką wymianę informacji pomiędzy firmą i inwestorami wzrost zaufania do firmy, a przez to wzrost wartości marki stosowanie dobrych praktyk dla Spółek Giełdowych oraz regularnego raportowania. Prowadzenie bieżącej komunikacji z Inwestorami
Dostawcy   monitorowane łańcucha dostaw i zobowiązanie Dostawców do przestrzegania standardów etycznych i środowiskowych monitorowanie przestrzegania zasad etycznych i środowiskowych w całym łańcuchu dostaw zmniejszenie ryzyka współpracy z dostawcami nie przestrzegającymi zasad etycznych lub środowiskowych stosowanie klauzul etycznych i środowiskowych w wybranych umowach z Dostawcami, zobligowanie Dostawców do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Banku Millennium
Społeczeństwo   przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizowanie programów społecznych i edukacyjnych oraz zapewnianiu dostępu do produktów i usług osobom niepełnosprawnym. zwiększenie skali oddziaływania na rozwiązywanie problemów społecznych wpływ na rozwiązywanie problemów społecznych (np. wykluczenia osób niepełnosprawnych czy starszych, niski poziom wiedzy finansowej w społeczeństwie) wprowadzenie ułatwień dla osób niepełnosprawnych, programy społeczne i edukacyjne przeciwdziałające problemowi wykluczenia
Środowisko   monitorowanie wpływu na środowisko i zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz edukację ekologiczną Interesariuszy stworzenie i wdrożenie polityki środowiskowej oraz kompleksowego narzędzia do raportowania i monitorowania danych środowiskowych optymalizacja procesów w firmie i związane z tym oszczędności np. energii, paliw, wody. Zmniejszenie opłat za zanieczyszczanie środowiska monitorowanie zużycia zasobów i wprowadzanie działań redukcyjnych, prowadzenie programów edukacji ekologicznej

wpływ na prawa Interesariuszy

wpływ na zrównoważony rozwój

G4-2

Cele odnoszące się do realizacji polityki CSR

Cele na 2013-2015 Podjęte działania Działania do wdrożenia
ZARZĄDZANIE    
Stworzenie, zatwierdzenie i implementacja polityki CSR. Przegląd działań CSR, zdefiniowanie polityki CSR i włączenie jej do strategii biznesowej Banku. Zakończono
Zmiana struktury organizacyjnej w obszarze CSR wraz z powołaniem Komitetu złożonego z managerów obszarów kluczowych dla CSR. Przygotowanie propozycji struktury organizacyjnej dla realizacji polityki CSR. Zatwierdzenie i wdrożenie zapisów dokumentu.
Utrzymanie obecności w Respect Index. Obecność w Respect Index. Proces ciągły
KOMUNIKACJA    
Udoskonalenie procesu dialogu z Interesariuszami poprzez zdefiniowanie częstotliwości i formy konsultacji ze wszystkimi grupami kluczowych Interesaruszy. Zdefiniowanie rodzajów i częstości kontaktu z każdą z grup kluczowych Interesariuszy, regularne pozyskiwanie informacji zwrotnej od Interesariuszy oraz uwzględnianie ich opinii w działaniach firmy. Proces ciągły
Zwiększenie częstości i form komunikacji z Interesariuszami na temat realizacji polityki CSR w Banku. Regularna komunikacja z Interesariuszami poprzez różne kanały wewnętrzne i zewnętrzne Proces ciągły
ŚRODOWISKO    
Stworzenie, zatwierdzenie i wdrożenie polityki środowiskowej zawierającej określone, mierzalne i monitorowane cele. Zdefiniowanie kluczowych obszarów wpływu na środowisko i metod ich pomiaru. Zatwierdzenie i wdrożenie polityki środowiskowej.
Wprowadzenie narzędzi do monitorowania wpływu na środowisko. Wdrożenie systemu pomiaru kluczowych wskaźników wpływu na środowisko. Zakończono
Zmniejszenie negatywnego wpływu firmy na środowisko. Wdrażanie działań redukujących negatywny wpływ na środowisko. Proces ciągły
DOSTAWCY    
Włączenie klauzul etycznych i środowiskowych do umów z Dostawcami oraz monitorowanie ich przestrzegania. Włączenie klauzul etycznych i środowiskowych do wybranych umów z dostawcami; zobowiązanie dostawców do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Banku Millennium. Zwiększenie liczby dostawców poddawanych audytom środowiskowym i etycznym.
SPOŁECZEŃSTWO    
Zwiększenie skali udziału firmy i jej Pracowników w programach zaangażowania społecznego. Udział Pracowników w wolontariacie oraz projektach na rzecz społeczności. Proces ciągły