Standardy stosowane przez bank

Misja, wizja i wartości

Założenia misji, wizji i wartości Banku zostały uwzględnione w jego strategii rozwoju na lata 2015-2017 oraz są podstawą działań realizowanych na rzecz Interesariuszy. Priorytetem Banku jest prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony oparty o zaufanie i poszanowanie zasad etycznych oraz otwartość i dialog ze wszystkimi grupami Interesariuszy.

Wizja

Jesteśmy częścią grupy finansowej o ponadnarodowej tożsamości, której działania koncentrują się na tworzeniu wartości w kluczowych obszarach biznesowych na rynkach z jasno określonym profilem, w oparciu o doskonałą jakość i innowacyjność w tworzeniu oraz dystrybucji produktów i usług finansowych.

Misja

Nasza misja to tworzenie wartości dla Klientów poprzez oferowanie produktów i usług finansowych o najwyższej jakości, przy jednoczesnym przestrzeganiu wysokich standardów postępowania i odpowiedzialności korporacyjnej oraz stabilny i efektywny rozwój zapewniający Akcjonariuszom stały wzrost wartości kapitału.

Wartości

Zaufanie: przestrzeganie przez Bank wysokich norm etycznych i odpowiedzialność za podejmowane działania;

Otwarcie na Klienta: poznawanie i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Klientów;

Etyka i Odpowiedzialność w działaniu;

Doskonałość: wysoka jakość świadczonych usług;

Innowacyjność: dążenie, poszukiwanie nowych rozwiązań w obsłudze Klientów i na rynku finansowym;

Szacunek dla Interesariuszy.

G4-56

Standardy etyczne

Wewnętrzne kodeksy zachowań są wytycznymi dla Pracowników określającymi standardy profesjonalnego i etycznego zachowania. Każdy Pracownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego i Księgi Standardów w codziennej pracy.

Kodeks Etyczny Banku Millennium - opisuje wartości oraz ogólne zasady, którymi mają kierować się Pracownicy oraz kontrahenci we współpracy z Bankiem. Dokument zawiera wymogi obowiązujące w relacjach z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym (m.in. Klientami, Dostawcami, rynkiem), a także zasady odnoszące się do przestrzegania praw człowieka oraz prowadzenia biznesu w sposób przejrzysty i uczciwy (m.in. etyczny lobbing, zakaz korupcji, zasady reprezentowania Banku w kontaktach z instytucjami publicznymi i partiami politycznymi). Kodeks opisuje również procedurę zgłaszania przypadków zachowań nieetycznych poprzez system Whistleblowing.

Każdy z Pracowników zobowiązany jest, poprzez ukończenie obowiązkowego szkolenia e-lerningowego, do zapoznania się z treścią Kodeksu, potwierdzenia jego znajomości oraz stosowania zasad zawartych w Kodeksie w codziennej pracy.

Pracownicy przeszkoleni z Kodeksu Etycznego* 2015 2014
Kadra menedżerska 16 (2%) 733 (86%)
Pozostali pracownicy 349 (7%) 5134 (96%)

*w 2014 przeszkoleni zostali wszyscy, a w 2015 nowi Pracownicy

Kodeks Etyczny jest również udostępniany Dostawcom Banku. Każdy Dostawca biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia, zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Banku.

Księgi Standardów dla Pracowników Grupy Banku Millennium - zbiory najlepszych praktyk, których przestrzeganie pozwala zapewnić wysoką jakość obsługi Klientów i etyczną sprzedaż oraz ułatwić współpracę pomiędzy Pracownikami.

Polityka Zgodności Prawa, zasady i standardy dotyczące zapewnienia zgodności dotyczą kwestii takich jak: przestrzeganie odpowiednich standardów postępowania rynkowego, zarzadzanie konfliktami interesu, uczciwe traktowanie Klientów oraz zapewnianie im właściwych porad. 

G4-56, G4-57, G4-58

Zewnętrzne regulacje stosowane przez Bank

Bank prowadzi działalność na rynku regulowanym i przestrzega zasad prawnych i regulacji dotyczących banków. Z punktu widzenia tematyki tego raportu istotne jest wymienienie następujących regulacji:

Kodeks Etyki Reklamy – zdefiniowany przez Radę Etyki Reklamy, jest zbiorem zasad jakimi powinni kierować się reklamodawcy w Polsce. Pracownicy Banku Millennium podejmując decyzje w zakresie reklamy są formalnie zobowiązani do stosowania zapisów Kodeksu.

Zasady Ładu Korporacyjnego to zbiór norm współtworzących system zarządzania i kontroli spółką w szczególności odnoszący się do zakresu uprawnień władz spółki. Ramy prawne procesu kształtowania, wspólnych dla wszystkich spółek publicznych w Polsce, zasad ładu korporacyjnego nadają regulacje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a w szczególności uchwalony przez Radę Giełdy dokument Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW 

Zasady Dobrej Praktyki Bankowej - dokument wydany przez Związek Banków Polskich odnosi się do zasad postępowania banków wobec klientów oraz innych banków, zasad postępowania pracownika banku oraz zasad reklamy, przetwarzania danych osobowych i postępowania ze skargami i reklamacjami klientów.

Dyrektywa MIFID - Bank stosuje wymogi dyrektywy MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive), która ma na celu zapewnienie Klientom ochrony inwestycyjnej, zwiększenie spójności i przejrzystości funkcjonowania banków oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku instrumentów finansowych.

G4-15, G4-56, G4-57