Władze banku

Zgodnie ze Statutem Banku Millennium, władzami Banku są Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd.

G4-34

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – najwyższy organ Banku, do którego kompetencji należy m. in. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy, podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, udzielenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków, wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Określa ona również ilość członków Zarządu Banku, powołuje i odwołuje Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu Banku oraz ustala ich wynagrodzenie.

Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny i Komitet Strategiczny. W skład Komitetu Audytu wchodzą co najmniej dwaj członkowie niezależni, przy czym co najmniej jeden z nich powinien posiadać kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.

Rada Nadzorcza liczy 12 członków (9 mężczyzn i 3 kobiety). Siedmiu członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący jest obywatelami Polski. Siedmiu członków Rady spełnia kryterium niezależności, czyli nie są powiązani z akcjonariuszem posiadającym 5% akcji Banku. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie jest jednocześnie Prezesem Zarządu.

Zarząd Banku kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje go na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy m.in.: reprezentowanie Banku wobec Rady Nadzorczej i w stosunkach z akcjonariuszami, określanie struktury organizacyjnej Banku, zasad funkcjonowania i organizacji pracy, opracowywanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdań i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Banku, zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ustanawianie przepisów wewnątrzbankowych, określanie zasad polityki kadrowej, powoływanie komitetów, upoważnionych do stałego monitoringu określonych spraw.

Zarząd Banku liczy 6 członków (5 mężczyzn i 1 kobieta). Trzech członków Zarządu jest obywatelami Polski. Członkowie Zarządu są powoływani na trzy lata.

Zarząd według grup wiekowych Kobiety Mężczyźni Razem 2015
[30-50] 17% 33% 50%
>=50 0% 50% 50%
Razem 17% 83% 100%

G4-LA12

Szczegółowy opis kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jej Komitetów znajduje się w Statucie Banku na stronie: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.

Zapobieganie wystąpieniu konfliktu interesów we władzach Banku

W celu zapobiegania konfliktowi interesów przedstawiciele Banku składają:

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Oświadczenie o istnieniu /nieistnieniu powiązania oraz niezależności w rozumieniu Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez KNF i Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, w ramach którego m.in. deklarują prowadzenie/nie prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku jako akcjonariusze, bądź uczestnicy spółek konkurencyjnych lub jako członkowie władz takich spółek.
  • Informację o udziale w podmiotach spoza Grupy Kapitałowej Millennium BCP oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium SA, w tym o członkostwie w organach statutowych podmiotu (np. członek zarządu, rady nadzorczej itp.) oraz posiadaniu większości głosów jako udziałowiec.

Członkowie Zarządu Banku:

  • Oświadczenie na ręce Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej o nie występowaniu jakichkolwiek prawnych lub ustawowych przeciwwskazań dla wykonywania przez daną osobę obowiązków członka Zarządu.
  • Kwestionariusz, w którym zobowiązani są podać m.in. nazwy wszystkich organizacji, dla których pracowali oraz charakter pełnionych funkcji i okres ich sprawowania, w tym zasiadanie w radach nadzorczych. Opis wszelkich udziałów lub związków finansowych oraz niefinansowych własnych i bliskich krewnych z członkami organu zarządzającego i osobami pełniącymi najważniejsze funkcje w tej samej instytucji kredytowej, instytucji dominującej oraz jednostkach zależnych i akcjonariuszach posiadających pakiet kontrolny.

Ponadto do kompetencji Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej należy m.in. ocena kandydatów na członków Zarządu Banku. W Banku obowiązują również inne dokumenty regulujące kwestię konfliktu interesów, takie jak Polityka Zgodności – Zasady i Wytyczne oraz Regulamin kredytowania osób powiązanych z Bankiem.

G4-41