Dobre praktyki w obszarze ESG

Działalność Banku prowadzona jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance). Bank przestrzega zasad ładu korporacyjnego, jest wieloletnim uczestnikiem Respect Index oraz raportuje kwestie odnoszące się do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Dobre praktyki ładu korporacyjnego

Jako spółka publiczna, Bank wypełnia zasady ładu korporacyjnego opisane w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW opracowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zasadniczą normą postępowania zawartą w tym dokumencie jest zasada zawarta w regule stosuj lub wyjaśniaj (comply or explain). Oznacza ona, że naruszenie którejś z zasad opisanych w Dobrych Praktykach powinno zostać przez spółkę niezwłocznie upublicznione w formie odpowiedniego raportu.

W 2015 roku Bank przestrzegał zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre praktyki spółek notowanych na GPW. Jedynym wyjątkiem był brak komunikacji dwustronnej w czasie rzeczywistym podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o czym Bank poinformował w stosownym komunikacie. W ocenie Banku realizacja tej reguły niosła za sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Banku uniknięcie wspomnianych zagrożeń stanowiło większą wartość dla Akcjonariuszy. Jednakże Bank nie wyklucza w przyszłości możliwości zapewnienia akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad walnego zgromadzenia w przypadku zmiany okoliczności faktycznych lub prawnych.

Bank Millennium w składzie RESPECT Index

W 2015 roku Bank Millennium po raz ósmy z rzędu znalazł się w składzie RESPECT Index - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. RESPECT Index obejmuje polskie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego oraz relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

Trafiają do niego spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez Deloitte.

Raportowanie kwestii ESG

Bank Millennium znalazł się w gronie spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG (Environmental, Social, Governance). W 2015 roku. Bank został sklasyfikowany jako jedna z 3 najlepiej raportujących firm w kategorii Sektor Finansowy. Zwycięskie firmy zostały wyłonione w IV edycji projektu edukacyjnego Analiza ESG spółek w Polsce, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firmę GES.

Analizie zostały poddane 143 spółki, które prawdopodobnie zostaną objęte obowiązkiem raportowania pozafinansowego, których akcje w dniu 31 lipca 2015 roku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie zostało przeprowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego w oparciu o publicznie dostępne dokumenty i informacje o firmie.