Komunikacja z Inwestorami

Bank wykorzystuje różne kanały komunikacji w celu dotarcia do obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy, w tym głównie takie jak:

  • Okresowe konferencje z udziałem Zarządu na temat kwartalnych wyników grupy kapitałowej Banku (4 w ciągu 2015 roku),
  • Udział w konferencjach i wyjazdach (road-show) organizowanych dla Inwestorów w kraju i zagranicą (17),
  • Indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego (206),
  • Bieżące komunikaty giełdowe (79) i prasowe,
  • Dedykowana strona internetowa w portalu Banku poświęcona relacjom inwestorskim,
  • Zachęcanie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (również transmitowane przez Internet),
  • Kontakty bieżące z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon).

W ramach zapewnienia równego dostępu do informacji, od 2006 roku Bank zapewnia nieograniczony dostęp do konferencji przez Internet (transmisja wideo w języku polskim i angielskim) i przez telefon. Zapis z każdej konferencji dostępny jest na stronie Banku przynajmniej przez kwartał po konferencji. Bank zapewnia również transmisję internetową wideo z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zapis z obrad wraz z podjętymi uchwałami jest także dostępny na stronie Banku.

Spotkania z Inwestorami 2015 2014 2013 2012
Liczba zorganizowanych spotkań 206 208 134 123
Liczba uczestników spotkań 418 410 283 301