Narzędzia

Produkty i usługi społecznie odpowiedzialne

Produkty i usługi z oferty Banku Millennium wspierają realizację celów społecznych i środowiskowych.

Klienci Indywidualni 

Konto 360°

Bank Millennium oferuje konto 360°, którego prowadzenie może w łatwy sposób być bezpłatne. Warunki zwalniające z podstawowych opłat są tak konstruowane, aby mogli je spełnić Klienci także z mniej zasobnym portfelem - włączając Klientów, którzy otrzymują wynagrodzenie minimalne. W ramach warunku zwolnienia z opłat, Bank nie wymaga wpływu z konkretnego źródła czy też wpływu jednorazowego, w pełnej wysokości – uwzględniana jest suma wpływów (w tym zasiłków), a także wpłat gotówkowych w miesiącu na kwotę minimum 1000 zł.

Dołączony do konta 360° Pakiet Bardzo Pomocny (bezpłatny przez 12 miesięcy od otwarcia konta), w nagłych przypadkach może być alternatywą dla Klientów, których nie stać na prywatną wizytę u lekarza – Klient w takich sytuacjach może skorzystać z 7 interwencji w skali roku.

Bank oferuje także preferencyjne warunki konta 360° Student dla młodych Klientów (od 18 do 26 roku życia) oraz konta 360° Junior dla najmłodszych (od 13 do 18 roku życia), poznających dopiero świat finansów, których nie stać na ponoszenie opłat za konto – w tym przypadku wystarczy jedna transakcja kartą na dowolną kwotę, aby konto i karta były bezpłatne.

Karta kredytowa WWF Millennium Mastercard

WWF Millennium MasterCard to karta kredytowa wspierająca ochronę środowiska naturalnego. Bank Millennium przekazuje na konto WWF Polska, największej międzynarodowej fundacji zajmującej się ochroną przyrody, połowę opłaty miesięcznej za obsługę karty oraz określony procent od transakcji dokonanych kartą. Dodatkowo karta wykonana jest z przyjaznego dla środowiska poliestru PETG, który ulega utylizacji. 

 

 

Karta Millennium Mastercard Prepaid – nauka zarządzania finansami

Karta Millennium MasterCard prepaid umożliwia edukację finansową dzieci od 13 roku życia oraz naukę rozsądnego wydawania pieniędzy.

Karta może być wielokrotnie doładowywana przez rodzinę i znajomych. Można nią dokonywać transakcji do wysokości wpłaconych środków. Razem z kartą jej użytkownik otrzymuje dostęp do systemu bankowości internetowej - w ten sposób może sam sprawdzać swoje wydatki. Również rodzic po zalogowaniu na swoje konto może zobaczyć jak dziecko gospodaruje powierzonymi mu pieniędzmi.

 


Recykling z kartą Wiewiórka

Bank Millennium współpracuje z Wiewiórka.pl - platformą internetową, zajmującą się pośrednictwem między osobami segregującymi odpady a specjalistycznymi firmami przetwarzającymi surowce wtórne.

Korzystając z serwisu Wiewiórka.pl można pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów, przekazując je bezpłatnie zamówionemu kurierowi. Zawartość przesyłki jest wyceniana, a należna suma przelewana na kartę przedpłaconą, wydawaną przez Bank Millennium, którą użytkownik serwisu otrzymuje wcześniej w zestawie startowym. Uczestnik programu może także zdecydować o przekazaniu zarobionych pieniędzy na rzecz wskazanej przez niego fundacji.

 


Kredyt hipoteczny Mieszkanie dla Młodych

Bank Millennium oferuje kredyty hipoteczne udzielane w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Program MDM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu.

Dofinansowanie przysługuje w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Kredyt MDM przeznaczony jest dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie lub dom – wymogi te nie dotyczą osób wychowujących co najmniej troje dzieci. Nabywcami nieruchomości mogą być małżeństwa, osoby nie będące w związku małżeńskim oraz osoby samotnie wychowujące dzieci.

W ramach kredytu mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych możliwe jest uzyskanie dofinansowania wkładu własnego w wysokości nawet do 30% dla osób nabywających mieszkanie lub dom, które na dzień złożenia wniosku wychowują przynajmniej troje dzieci.

Klienci linii Prestige i Bankowości Prywatnej

Bank Millennium posiada w ofercie odpowiedzialne fundusze inwestycyjne SRI (Socially Responsible Investing):

Fundusz Opis
BlackRock GF New Energy Fund Inwestuje w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w sektorze energii ze źródeł alternatywnych oraz sektorze technologii energetycznych.
BlackRock GF World Healthscience Fund Inwestuje w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie opieki zdrowotnej, w sektorze farmaceutycznym oraz technologii i aparatury medycznej, jak również w zakresie rozwoju biotechnologii.
UniAkcje Biopharma Inwestuje głównie w akcje spółek z sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego i medycznego.
PZU Energia Medycyna Ekologia Koncentruje się na spółkach, które prowadzą działalność związaną z energetyką, ochroną zdrowia i ochroną środowiska naturalnego.

Klienci Korporacyjni

W ofercie Banku dla Klientów Korporacyjnych znajdują się produkty finansujące inwestycje w rozwój infrastruktury na terenach wiejskich, inwestycje prośrodowiskowe oraz rozwiązania wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

G4-DMA EC7

Kredytowanie z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych i społecznych

Zasady finansowania projektów

Bank Millennium wprowadził do regulaminu kredytowania dla Klientów Bankowości Korporacyjnej zapisy dotyczące spełniania przez wszystkich Klientów wymogów ochrony środowiska i poszanowania zasad pracy. Dzięki temu wszystkie przedsięwzięcia kredytowane przez Bank i wszystkie produkty kredytowe zostały również objęte tymi wymogami.

W regulaminie zawarte są ograniczenia dotyczące finansowania działań szkodliwych społecznie – wskazanych na Liście Wyłączeń Środowiskowych EBOiR (Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju). Wprowadzone ograniczenia zobowiązują wszystkich Kredytobiorców do nie wykorzystywania środków pochodzących z kredytu na przedsięwzięcia związane przede wszystkim z pracą przymusową oraz wszelką dyskryminacją w pracy oraz produkcją i handlem różnymi środkami powszechnie uznanymi za substancje niebezpieczne oraz szkodliwe dla środowiska. Ponadto Kredytobiorcy zobowiązani są do prowadzenia działalności z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska i innymi regulacjami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz zasadami współżycia społecznego.

Kryteria środowiskowe przy udzielaniu kredytów

Kryteria środowiskowe brane są pod uwagę także w przypadku finansowania w ramach konkretnych produktów:

  • Leasing Eko Energia - Klient podpisuje deklarację dotyczącą szacowanej energooszczędności planowanej inwestycji.
  • Kredyt na innowacje technologiczne - ważnym aspektem oceny wniosku Klienta jest to, czy realizowany przez niego projekt będzie pozytywnie wpływał na realizację zasad zrównoważonego rozwoju (tj. czy wytworzony zostanie produkt o wydłużonym cyklu życia, produkt dający się przetworzyć, produkt mający pozytywny wpływ na środowisko lub też czy w procesie jego wytwarzania zostanie zredukowana ilość odpadów).

G4-FS1, G4-FS5, G4-DMA FS1,G4-DMA FS5, G4-DMA FS7, G4-DMA FS8

Finansowanie inwestycji prośrodowiskowych i społecznych

Klienci Korporacyjni Banku Millennium mogą skorzystać z oferty produktów finansujących przedsięwzięcia prośrodowiskowe i społeczne.


Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce PolSEFF

Celem projektu, zarządzanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), jest podniesienie efektywności energetycznej oraz umożliwienie przedsiębiorstwom z sektora małych i średnich firm redukcji kosztów energii, w związku z użytkowaniem przez nich maszyn, urządzeń i instalacji zaawansowanych pod względem efektywności energetycznej. W programie biorą udział Klienci Banku korzystający z finansowania w formie leasingu, za pośrednictwem Millennium Leasing.

 

 


Program Leasing Eko Energia

Celem programu jest wspieranie polskich przedsiębiorców w finansowaniu energooszczędnych technologii poprzez zachęcanie do inwestycji w energooszczędne maszyny i urządzenia. Program Leasing Eko Energia oferuje Klientom możliwość uzyskania do 5% premii inwestycyjnej na zakończenie umowy leasingu.

Kredyt na Innowacje Technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne, realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach środków unijnych, przeznaczony jest na wdrożenie nowej technologii umożliwiającej wytwarzanie nowych lub znacząco lepszych od dotychczas wytwarzanych w Polsce towarów, procesów lub usług. W ramach tego kredytu, Klienci mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie do 6 mln zł w formie premii technologicznej, która jest przyznawana przez BGK z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego przez Bank Millennium. Przy ocenie wniosków kredytowych, istotnym kryterium jest pozytywny wpływ projektu na realizację zasad zrównoważonego rozwoju.


Gwarancje de minimis

Bank Millennium uczestniczy w rządowym Programie wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedsiębiorca należący do sektora MŚP może skorzystać z gwarancji de minimis na zabezpieczenie kredytu w złotówkach udzielonego na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. Atutami programu są wysoka wartość gwarancji (do 60% wartości kredytu i do 3,5 mln złotych) oraz długi okres finansowania - do 24 m-cy w przypadku kredytów na bieżące potrzeby lub do 96 m-cy dla inwestycyjnych. 


Współpraca z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Od 20 lat Bank Millennium współpracuje z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy realizacji dwóch preferencyjnych linii kredytowych: inwestycji w zakresie szkół wiejsko–gminnych oraz inwestycji w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich. Kredyty te przeznaczone są przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową. Za cel stawia sobie m.in. rozwój infrastruktury technicznej i społecznej obszarów wiejskich oraz rozwój szeroko rozumianej pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

 

 

G4-EC7

 

Wartość produktów odpowiedzialnych społecznie w 2015 roku   Wartość portfela produktów (zł) Liczba produktów w portfelu
Kredyty z gwarancją de minimis 275 131 106,55 220
Kredyty EFRWP 2 134 300,00 5
PolSEFF 211 190 771,00 461
Leasing Eko Energia 51 995 831,56 392
Kredyt Technologiczny 38 940 020 9

G4-FS7, G4-FS8