Narzędzia

Partnerzy Biznesowi

Polityka zakupowa

Bank współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi jako nabywca dóbr i usług z różnorodnych segmentów rynku. Główni kontrahenci świadczą usługi związane z najmem i obsługą oddziałów i powierzchni biurowych, usług i zakupu sprzętu IT, usług ochrony i marketingu. Wyłanianie Dostawców odbywa się w ramach przetargów co pozwala zastosować obiektywne kryteria wyboru.

Aby zapewnić przejrzystość procesu zakupowego został on sformalizowany wewnętrznymi regulacjami, które wymagają, aby oceny merytoryczne i komercyjne ofert dokonywane były przez niezależne jednostki Banku.

G4-12, G4-DMA EC6, G4-DMA EC9

Kryteria wyboru Dostawców

Do kryteriów wyboru Dostawców w procesie przetargu należą: korzystna relacja jakości do kosztu świadczenia usługi lub dostarczanego dobra oraz czas realizacji zamówienia i płatności. Uwzględniana jest również wiarygodność merytoryczna i finansowa oferenta.

Lokalizacja geograficzna Dostawcy nie jest kryterium jego wyboru. W uzasadnionych przypadkach, wśród aspektów mających wpływ na wybór Dostawcy, Bank bierze także pod uwagę czynniki środowiskowe i społeczne.

Standardy etyczne i środowiskowe

Istotnym elementem regulacji zakupowych jest wymóg stosowania klauzul etycznych i/lub środowiskowych w umowach, gdzie te zapisy mogą mieć zastosowanie. Każdy Dostawca biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Banku Millennium.

Wykonanie istotnych dla Banku umów jest monitorowane. Oceniana jest jakość i terminowość świadczonych usług i dostarczonych towarów, a także sytuacja finansowa Dostawców. W uzasadnionych przypadkach prowadzone są audyty w siedzibach Dostawców umożliwiające ocenę bezpieczeństwa i ciągłości prowadzenia jego działalności biznesowej. W roku 2015 dla 1430 umów monitorowano ilość i jakość dostarczonych towarów i usług. W przypadku 35 umów monitorowaniu podlegała sytuacja finansowa Dostawców oraz awaryjne plany działania.

G4-FS5

Komunikacja z partnerami biznesowymi

W przypadku umów długoterminowych organizowane są spotkania, na których omawiane są zagadnienia dotyczące współpracy. Pracownicy Banku utrzymują kontakt z przedstawicielami Dostawców, aby omawiać sprawy logistyczne i związane z wystawianiem i płaceniem faktur.

Zakupione towary i usługi 2015 2014 2013 2012
Liczba Dostawców 5623 5357 5142 5529
Odsetek kwot zapłaconych lokalnym Dostawcom* 93% 93% 92% 90%

*mającym siedzibę w Polsce

G4-13, G4-EC9

Czas płatności za faktury* 2015 2014 2013
Do 30 dni 72% 83% 77%
31-60 dni 25% 14% 17%
Powyżej 60 dni 3% 3%% 6%

*Odsetek Dostawców którym zapłacono w danym przedziale czasu