Ocena i rozwój pracowników

System oceny Pracowników

Wszyscy pracownicy Banku, z wyłączeniem tych, którzy przebywają na długookresowych zwolnieniach i urlopach, podlegają okresowym ocenom pracy. Ocena dokonywana jest według wcześniej komunikowanych, obiektywnych kryteriów. Przyjęte kryteria oceny nie mogą dyskryminować pracownika, ani być sprzeczne z wartościami Banku oraz charakterem i celem pracy ocenianego. Ocena powinna być przeprowadzona i komunikowana z poszanowaniem godności pracownika oraz uwzględniać jego postawę wobec ograniczania ryzyka.

G4-LA11

Okresowe oceny pracowników mogą być podstawą do opracowywania opinii o pracowniku, promocji, przesunięć między jednostkami organizacyjnymi, zmiany zakresu zadań i odpowiedzialności, przygotowywania indywidualnych planów rozwoju zawodowego oraz szkoleń, decyzji o zmianie warunków zatrudnienia i kontynuacji zatrudnienia. Ocena jakości pracy stanowi również jeden z podstawowych elementów określania wysokości premii przyznawanej okresowo pracownikom.

Ponadprzeciętna jakość obsługi Klienta jest nagradzana w systemie premiowania pracowników oddziałów. Oceniając wyniki sprzedażowe, przełożeni w sieci sprzedaży weryfikują je w odniesieniu do raportów prezentujących okresowe badania jakości obsługi Klienta (Mystery Shopping). Ważnym kryterium oceny pracowników Centrali jest natomiast jakość i etyka we współpracy z innymi pracownikami i Klientami.

W Banku prowadzony jest również Program Nagród Pracowniczych IMPAKT, w którym Pracownicy nagradzają swoich Kolegów i Koleżanki z pracy. W 2015 roku 40 pracowników zostało wyróżnionych za zaangażowanie, podnoszenie jakości, innowacyjne rozwiązania oraz podejmowanie wyzwań inspirujących innych.

 

Awanse stanowiskowe* 2015 2014 2013 2012
  Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem
Wyższa kadra zarządzająca 1 (5%) 2 (4%) 3 (4%) 0 2 (4%) 2 (3%) 0 0 0 0 3 (5%) 3 (4%)
Kadra zarządzająca 59 (11%) 35 (10%) 94 (11%) 66 (12%) 37 (11%) 103 (12%) 75 (14%) 56 (17%) 131 (15%) 79 (15%) 57 (16%) 136 (15%)
Pracownicy sprzedaży 279 (11%) 140 (17%) 419 (12%) 327 (12%) 141 (15%) 468 (13%) 315 (13%) 115 (16%) 430 (13%) 479 (19%) 199 (26%) 678 (21%)
Pracownicy techniczni 100 (13%) 76 (15%) 176 (14%) 130 (18%) 73 (15%) 203 (17%) 126 (17%) 103 (22%) 229 (19%) 83 (12%) 33 (7%) 116 (10%)
Pozostali Pracownicy 34 (12%) 21 (18%) 55 (14%) 58 (18%) 25 (17%) 83 (17%) 78 (20%) 34 (17%) 112 (19%) 74 (16%) 33 (15%) 107 (16%)
Razem 473 (11%) 274 (15%) 747 (12%) 581 (14%) 278 (14%) 859 (14%) 594 (14%) 308 (17%) 902 (15%) 715 (17%) 325 (18%) 1 040 (17%)

*liczba i % Pracowników w danej grupie, którzy otrzymali awans

 

Szkolenia dla Pracowników

Skierowane do Pracowników Banku programy szkoleniowe mają na celu poprawę zarówno jakości, jak i efektywności pracy.

G4-DMA, G4-LA9, G4-LA11

Szkolenia prowadzone w 2015 roku

Bankowość Detaliczna:

 • szkolenia wprowadzające nowy standard i narzędzia do rozmowy z Klientami banku -dotyczyły produktów kredytowych, inwestycyjnych oraz modelu rozmowy z nowym Klientem banku;
 • produktowe szkolenia e-learningowe – dotyczące głównie pożyczki gotówkowej, produktów hipotecznych i produktów inwestycyjnych;
 • szkolenia dla nowozatrudnionych z wiedzy produktowej, procedur, obsługi Klientów, pracy w bankowych aplikacjach, rozpoznawania znaków pieniężnych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

Bankowość Przedsiębiorstw:

 • analiza przedsięwzięć inwestycyjnych w kontekście finansowania bankowego;
 • fundusze Unijne;
 • efektywna rozmowa telefoniczna;
 • program certyfikacji Doradców Profesjonalny Doradca Bankowy.

Centrala:

 • szkolenia zawodowe specyficzne dla poszczególnych jednostek i realizowanych przez nie zadań.

liderMenadżerskie: 

 • program rozwoju przywództwa M#leaders z udziałem 129 kierowników i dyrektorów;
 • Corporate Banking Leader – program dla menadżerów Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw;
 • szkolenia z umiejętności udzielania informacji zwrotnej dla Dyrektorów Regionalnych w sieci sprzedaży detalicznej.

 

 

Liczba Pracowników uczestniczących w szkoleniu według metody*

Liczba pracowników uczestniczących w szkolenia

*przyjęto kryterium obliczeń: Pracownik uczestniczył/nie uczestniczył w danym typie szkolenia

Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i stanowisko 2015 2014 2013 2012
  Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem
Zarząd 0 11 10 0 45 32 9 26 21 0 56 42
Wyższa kadra zarządzająca 67 44 50 36 23 27 97 71 78 99 44 57
Kadra zarządzająca 37 32 35 46 36 42 32 34 33 42 39 40
Pracownicy sprzedaży 43 44 44 44 51 46 41 55 45 47 57 49
Pozostali Pracownicy 100 184 125 44 67 51 23 38 28 84 133 100
Ogółem 39 39 39 36 36 36 31 35 32 43 48 44
  

G4-LA9