Zatrudnienie i warunki pracy

Polityka kadrowa

Grupa Banku Millennium posiada politykę kadrową określającą ogólne zasady związane z rekrutacją, oceną, rozwojem i retencją Pracowników. Zasady polityki zostały zdefiniowane w zatwierdzonym przez Zarząd dokumencie. Określono w nim ogólny kierunek działań odnoszących się do zarządzania kadrami oraz zasady jakimi kierować się będzie organizacja w kwestiach dotyczących Pracowników.

W ramach realizacji polityki kadrowej, Bank monitoruje wszystkie elementy wpływające na poziom jej realizacji w szczególności: koszty personalne i zmiany w poziomie zatrudnienia, fluktuację kadr i jej przyczyny, zakres i jakość realizowanych szkoleń i programów rozwojowych oraz działania wspierające budowanie wizerunku pracodawcy.

G4-DMA LA1,G4-DMA LA2, G4-DMA LA3

Zatrudnienie

W 2015 zatrudnienie w Grupie Banku Millennium spadło o około 3%. W większości przypadków Pracownicy zatrudniani są w oparciu o umowę o pracę (99%). Wskaźnik fluktuacji utrzymuje się na poziomie 3%. Większość zatrudnionych Pracowników stanowią kobiety (69%), a średnia wieku Pracownika to 37 lat.

G4-DMA EC6

Liczba Pracowników według regionu, wieku i płci   Kobiety Mężczyźni Razem 2015
Województwo <30 lat 30-50 lat >50 lat Kobiety razem <30 lat 30-50 lat >50 lat Mężczyźni razem Razem
Dolnośląskie 47 131 5 183 29 43 2 74 257
Kujawsko-pomorskie 25 153 40 218 8 37 8 53 271
Lubelskie 7 53 6 66 2 15 2 19 85
Lubuskie 6 25 8 39 0 10 1 11 50
Łódzkie 13 72 3 88 5 47 1 53 141
Małopolskie 36 94 0 130 15 55 2 72 202
Mazowieckie 407 1 375 163 1 945 266 759 101 1 126 3 071
Opolskie 7 14 3 24 2 6 2 10 34
Podkarpackie 2 27 4 33 3 12 1 16 49
Podlaskie 17 46 11 74 5 14 2 21 95
Pomorskie 80 446 161 687 20 120 35 175 862
Śląskie 51 164 3 218 24 64 2 90 308
Świętokrzyskie 4 11 0 15 1 6 0 7 22
Warmińsko-mazurskie 20 91 40 151 8 16 4 28 179
Wielkopolskie 48 111 11 170 20 44 3 67 237
Zachodniopomorskie 27 68 4 99 8 19 3 30 129
Razem 797 2 881 462 4 140 416 1 267 169 1 852 5 992

G4-10

Liczba pracowników Grupy Banku Millennium

Liczba pracowników Gupy Banku Millennium

Pracownicy według typu zatrudnienia

Umowa o pracę Kobiety Mężczyźni Razem 2015
Na czas nieokreślony 59% 25% 84%
Na czas określony 10% 5% 16%
Razem 69% 31% 100%
Rodzaj umowy Kobiety Mężczyźni Razem 2015
Zlecenie 1% 1% 1%
Umowa o pracę 68% 31% 99%
Razem 69% 31% 100%

G4-10

Pracownicy nowozatrudnieni Kobiety Mężczyźni Razem 2015
Dolnośląskie 33 19 52
Kujawsko-pomorskie 17 5 22
Lubelskie 8 0 8
Lubuskie 8 0 8
Łódzkie 9 2 11
Małopolskie 32 15 47
Mazowieckie 265 220 485
Opolskie 7 3 10
Podkarpackie 3 2 5
Podlaskie 11 5 16
Pomorskie 45 24 69
Śląskie 33 10 43
Świętokrzyskie 0 1 1
Warmińsko-mazurskie 12 6 18
Wielkopolskie 26 13 39
Zachodniopomorskie 19 4 23
Razem 528 329 857

G4-LA1

Pracownicy nowozatrudnieni

Pracownicy nowozatrudnieni

Wskaźnik fluktuacji Kobiety Mężczyźni Razem 2015
Dolnośląskie 3% 5% 4%
Kujawsko-pomorskie 2% 2% 2%
Lubelskie 2% 3% 2%
Lubuskie 4% 2% 3%
Łódzkie 2% 2% 2%
Małopolskie 4% 4% 4%
Mazowieckie 2% 3% 3%
Opolskie 5% 4% 5%
Podkarpackie 3% 3% 3%
Podlaskie 3% 3% 3%
Pomorskie 1% 2% 2%
Śląskie 3% 3% 3%
Świętokrzyskie 0% 6% 2%
Warmińsko-mazurskie 2% 4% 2%
Wielkopolskie 3% 4% 4%
Zachodniopomorskie 3% 3% 3%
Razem 2% 3% 3%

G4-LA1

Wskaźnik fluktuacji

Wskaźnik fluktuacji

Pracownicy zatrudnieni lokalnie* Kobiety Mężczyźni Razem 2015 Razem 2014 Razem 2013 Razem 2012
% pracowników zatrudnionych lokalnie 99% 97% 99% 99% 99% 99%
% Członków Zarządu i wyższych kierowników zatrudnionych lokalnie 95% 89% 90% 89% 89% 89%

*z polskim obywatelstwem pracujących w Polsce

G4-EC6

Pracownicy według stanowiska z podziałem na płeć

Kobiety

Mężczyźni

Razem 2015

Zarząd

17%

83%

0%

Wyższa kadra zarządzająca

27%

73%

1%

Kadra zarządzająca

61%

39%

14%

Pracownicy sprzedaży

75%

25%

56%

Pracownicy techniczni

60%

40%

21%

Pozostali pracownicy

70%

30%

7%

Razem

69%

31%

100%

 Pracownicy według Grup wiekowych 

Kobiety

Mężczyźni

Razem 2015

Razem 2014

Razem 2013

Razem 2012

<30

15%

8%

23%

26%

27%

30%

[30-50]

47%

20%

67%

65%

64%

61%

>50

7%

3%

10%

9%

9%

9%

Razem

69%

31%

100%

100%

100%

100%

Średni wiek pracownika

37

36

37

36

36

35

Średnia długość pracy

8

7

8

7

7

6

G4-LA12

Polityka rekrutacji

Przy doborze pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci, pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia. Zasady te dotyczą także rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Kandydaci do pracy wybierani są na podstawie obiektywnych kryteriów takich jak: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje ogólne i specyficzne, znajomość języków obcych oraz ogólne dopasowanie do profilu.

Komunikowanie ofert pracy

Proces komunikowania ofert pracy jest przejrzysty - ogłoszenia o pracy publikowane są na stronie internetowej Banku oraz na portalach internetowych i dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w Banku. Większość procesów rekrutacyjnych powiązanych jest z rozwojem sieci sprzedaży. Bank oferuje możliwość zatrudnienia także osobom z małym doświadczeniem zawodowym poprzez zachęcanie do udziału w programach i stażach kierowanych do studentów i absolwentów wyższych uczelni. W roku 2015 chęć podjęcia pracy w Banku zgłosiło ponad 50 tys. osób.

Rekrutacje wewnętrzne

Oferty rekrutacyjne dotyczące pracy w departamentach wsparcia w pierwszej kolejności kierowane są do dotychczasowych Pracowników Grupy Banku pragnących rozwijać się w innych obszarach. Oferty te publikowane są na specjalnej stronie intranetowej pod nazwą Wewnętrzna giełda pracy.

 Rekrutacje wewnętrzne 2015 2014 2013 2012
Liczba i % Pracowników zrekrutowanych wewnętrznie 98 (1,6%) 72 (1,2%) 121 (2%) 267 (4,4%)

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Zgodnie z Regulaminem Pracy w Banku Millennium żadnemu Pracownikowi nie wolno stosować mobbingu ani jakichkolwiek pośrednich lub bezpośrednich praktyk dyskryminujących wobec innego Pracownika, w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową oraz orientację seksualną. W 2015 roku 668 (80%) menadżerów Banku zostało przeszkolonych z tematyki dyskryminacji i mobbingu.

G4-DMA LA12, G4-DMA LA13

Pracownik uważający, że jest ofiarą praktyk dyskryminujących lub stosowania mobbingu może zawiadomić o tym dowolną osobę pełniącą funkcje kierownicze. Dodatkowo, każdy Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zaobserwowanych przypadków i zdarzeń, które mogą świadczyć o występowaniu mobbingu. Zgłoszenie może zostać przekazane bezpośredniemu lub pośredniemu przełożonemu, bądź z pominięciem drogi służbowej - dowolnemu Członkowi Zarządu Banku. Zgłoszenie może zostać przekazane także w sposób anonimowy, w takim przypadku wskazane w nim zdarzenia i okoliczności powinny być przedstawione w sposób umożliwiający pracodawcy uzyskanie dowodów na ich potwierdzenie.

W firmie istnieje rejestr roszczeń pracowniczych, w którym odnotowywane są wszelkie zgłoszenia dotyczące spraw pracowniczych. Zgłoszenia te raportowane do Komitetu Procesów i Ryzyka Operacyjnego. W 2015 roku zarejestrowano dwa zgłoszenia dotyczące dyskryminacji.

Pracownicy niepełnosprawni 2015 2014 2013 2012
Pracownicy niepełnosprawni 39 (0,65%) 43 (0,70%) 37 (0,62%) 35 (0,58%)

G4-LA12

Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do kobiet* 2015 2014 2013 2012
Wyższa kadra zarządzająca 1,2 1,2 1,2 1,2
Kadra zarządzająca 1,2 1,2 1,2 1,2
Pracownicy sprzedaży 1,1 1,1 1,1 1,1
Pracownicy techniczni 1,4 1,4 1,3 1,3
Pozostali pracownicy 1,3 1,8 1,7 1,3
Razem 1,5 1,4 1,4 1,4

*Średnia ważona z uwzględnieniem wielkości grupy i udziału kobiet w danej grupie. Różnica w poziomie wynagrodzeń wynika ze sposobu wyliczeń: w obrębie danej kategorii znajdują się stanowiska o różnym zakresie odpowiedzialności i wynagrodzenia.

G4-LA13

Udogodnienia dla pracujących rodziców

W ramach projektu Rodzice na TAK prowadzone są działania, które mają promować utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym Pracowników, popularyzować wiedzę dotyczącą praw rodziców i gwarantować ich powszechne respektowanie.

Projekt Rodzice na TAK obejmuje szereg inicjatyw skierowanych do rodziców i dzieci:

  • Uruchomiono stronę intranetową zawierającą informacje dotyczące praw i formalności związanych z rodzicielstwem oraz wskazówki wspomagające komunikację managerów z Pracownicami będącymi w ciąży;
  • Wprowadzono możliwość zgłaszania projektów kulturalnych i sportowych promujących rodzinne spędzanie czasu. 50% kosztów projektów jest dofinansowanych przez pracodawcę;
  • W centrali Banku w Warszawie udostępniono 3 pokoje do karmienia dzieci;
  • W Intranecie publikowane są artykuły autorstwa specjalistów dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i rozwoju dzieci;
  • Organizowane są wydarzenia i konkursy skierowane do dzieci lub/i do rodziców.

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim Kobiety Mężczyźni Razem 2015 Razem 2014 Razem 2013 Razem 2012
Pracownicy upoważnieni do urlopu 645 4 649 619 478 509
Skorzystali z urlopu 325 3 328 349 319 377
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 288 3 291 326 288 334
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 256 2 258 313 264 290
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 89% 100% 89% 93% 90% 89%
Odsetek zatrzymanych w Banku pracowników, którzy powrócili z urlopu 89% 67% 89% 96% 92% 87%

G4-LA3