Zarządzanie zużywanymi zasobami

Polityka racjonalnego gospodarowania zużywanymi zasobami polega na stałym monitoringu i ograniczaniu zużycia surowców i materiałów poprzez:

  • analizę wykonania budżetów przeznaczonych na zakup materiałów biurowych,
  • weryfikowanie zapotrzebowania na każdy zamówiony zakup,
  • wprowadzenie limitów zakupów do poziomu bieżącego zużycia,
  • ponowne wykorzystywanie zbędnych elementów wyposażenia, co zmniejsza ilość wygenerowanych odpadów.

Zużycie zakupionych materiałów

W 2015 roku ilość zakupionych przez Bank materiałów wzrosła o 1%. Wpływ na to miał wzrost liczby Klientów o około 6,5% oraz wprowadzenie nowych produktów do obsługi Klientów (m.in. notatki do analizy potrzeb Klienta, planery, nowy wzór koperty).

Polityka ponownego wykorzystania zasobów własnych Banku pozwala na ograniczenie zakupu nowego wyposażenia, urządzeń i materiałów potrzebnych do bieżącej działalności.

Zużycie zakupionych materiałów

Artykuł (kg)2015201420132012Zmiana 2015/2014
Papier i rolki na potrzeby operacyjne 302 991 300 750 322 822 369 307 0,75%
Koperty 73 208 71 533 93 874 101 924 2,34%
Artykuły plastikowe 12 155 11 793 12 689 13 421 3,07%
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących 1 326 1 469 1 677 1 708 -9,70%
Baterie 411 420 434 541 -1,93%

G4-EN1

Kontrola gospodarki odpadami

W 2014 roku odnotowano 18% spadek w zakresie ilości wygenerowanych przez Bank odpadów.

Odpady papierowe, metalowe, drewniane, plastikowe, szklane i elektroniczne powstałe w wyniku prowadzenia działalności operacyjnej Banku, przekazywane są do recyklingu lub utylizacji specjalistycznej firmie, z którą Bank ma podpisaną umowę. 88% przekazanych odpadów jest poddawanych recyklingowi.

Odpady komunalne w z Centrali Banku w Warszawie odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę. 80% przekazanych odpadów podlega recyklingowi. Jest to odzysk zarówno materiałowy, kompostowniczy jak i energetyczny (paliwo RDF). W pomieszczeniach socjalnych w oddziałach wbudowane są kosze na śmieci przeznaczone do segregacji odpadów.

Recykling i utylizacja materiałów

Artykuł (kg)2015201420132012Zmiana 2015/2014Przyczyny zmiany
Sprzęt teleinformatyczny 19 913 10 001 23 176 13 629 99,11% okresowa wymiana nie nadającego się do użytku sprzętu teleinformatycznego
(m.in. komputery, monitory, ups-y, modemy, notebooki, drukarki, centrale telefoniczne)
Papier 249 311 342 379 262 312 203 657 -27,18% niszczenie dokumentów z archiwum zewnętrznego, których okres przechowywania,
upłynął w danym roku kalendarzowym
Odpady metalowe i kable 7 162 3 060 6 197 3 839 134,05% oczyszczanie placówek Banku ze zbędnego wyposażenia (m.in. sejfy, szafy metalowe, fotele obrotowe, liczarki,niszczarki, szklane parawany itd.) oraz urządzeń posiadających ekspertyzę techniczną z przeznaczeniem do zniszczenia.   
Artykuły plastikowe 770 1 049 1 195 552 -26,60%
Szkło 3 690 1 354 240 230 172,53%
Wyposażenie meblowe 8 841 4 877 3 402 4 789 81,28%
Baterie i akumulatory ołowiowe 4 448 bd bd bd bd  
Odpady poddane recyklingowi* 88% 92% 92% 92% -4% większa ilość odpadów nie nadająca się do przetworzenia.

* odpady wygenerowane przez Bank i przekazane specjalistycznej firmie utylizującej

G4-EN23

Monitorowanie zużycia energii i wody

W oparciu o analizę zużycia wody, energii i paliw, podejmowane są działania redukcyjne, które służą ograniczeniu zużycia tych surowców.

Zużycie energii i wody

Surowiec  2015201420132012JednostkaZmiana 2015/2014Przyczyny zmiany
Energia elektryczna zakupiona 22 730 441 30 368 048 30 242 556 31 008 557 kWh -25,15 % montaż oświetlenia LED, sprzedaż budynku
w Katowicach i zamknięcia oddziałów
Energia cieplna zakupiona 81 417 98 684 105 841 104 693 GJ -17,5 % łagodna zima, zamknięcia oddziałów 
Gaz ziemny 152 726 186 651 232 432 200 386 M3 -18,18 %
Olej opałowy 13 832 37 459 69 279 75 818 L -63 % sprzedaż budynku  w Katowicach
Woda 70 703 71 307 73 811 85 589 M3 -0,85 % monitorowanie zużycia wody

*z wodociągów miejskich

G4-EN3, G4-EN6, G4-EN8

Zużycie paliw

Flota samochodowa

Zużycie paliwa przez flotę samochodową zmniejszyło się o około 5% w stosunku do roku 2014.

Wszystkie samochody służbowe posiadają normę dopuszczalnego poziomu emisji spalin Euro 5.

Zużycie paliw2015201420132012Zmiana 2015/2014
 BenzynaDieselBenzynaDieselBenzynaDieselBenzynaDieselBenzynaDiesel
Liczba samochodów (sztuki) 301 195 314 177 347 146 347 150 -4,1% 10,2%
Zużycie paliwa (litr) 444 291 249010 502 748 233 555 491 393 228 200 520 737 210 820 -11,6% 6,6%

G4-EN30

Podróże służbowe

W celu racjonalizacji ilości podróży służbowych stosuje się limity związane z użyciem poszczególnych rodzajów transportu. Pracownicy korzystają najczęściej z transportu kolejowego i autobusowego. W przypadku podróży samolotem wymagana jest zgoda Prezesa Zarządu, a w przypadku korzystania z samochodu prywatnego - zgoda Członka Zarządu.

Podróże służbowe (km)2015201420132012Zmiana 2015/2014Przyczyny zmiany
Lotnicze 241 638 302 348 329 725 318 079 - 20% Większe wykorzystanie połączeń Pendolino.
Taksówki 1 317 2 059 1 203 3 524 - 36%  
Kolejowe 1 794 890 1 587 130 1 229 645 1 940 702 13% Wzrost wynikał z konieczności zorganizowania stacjonarnych szkoleń dla Pracowników oddziałów.
Autokarowe 199 432 176 348 73 966 87 598 13%

G4-DMA EN30, G4-EN30

Emisja gazów cieplarnianych

W roku 2015, ponad 92% całego śladu węglowego Banku pochodziło z emisji pośredniej związanej ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w placówkach Banku (odpowiednio ok. 58% i ok. 34%), około 7% pochodzi ze spalania paliw we własnych instalacjach energetycznych i pojazdach, oraz ok. 0,5% pochodzi z emisji pośredniej związanej z korzystaniem z publicznych środków transportu. W roku 2015 nastąpiło zmniejszenie emisji CO2 organizacji w stosunku do roku 2014 o ok. 23%.

Wynik ten był skutkiem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (o ok. 25% 2015/2014) i cieplnej (o ok. 17% 2015/2014) na skutek następujących działań: montażu oświetlenia LED w kolejnych oddziałach, zmniejszenia użytkowanej powierzchni poprzez zamknięcia oddziałów oraz sprzedaż budynku w Katowicach, jak również z powodu łagodnej zimy.

Całkowity ślad węglowy  201520142013201220112010
Emisja łączna CO2e* (tony) 33 636 42 388   43 346   43 879   39 659   41 854  

* ekwiwalent CO2, na który składa się emisja dwutlenku węgla (CO2) wynikająca z emisji bezpośrednich ze spalania paliw oraz emisji pośrednich ze zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz emisji pośrednich powstałych w wyniku podróży służbowych powiększona o emisję innych gazów cieplarnianych tj. metanu (CH4) i podtleneku azotu N2O wydzielanych w ilościach śladowych w w/w procesach spalania.

G4-EN15, G4-EN27

Metodologia obliczeń

Zaprezentowane dane dotyczące śladu węglowego tzw. Carbon Footprint zostały wyliczone w oparciu o metodologię Green House Gas Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard.

Zakres raportowania emisji CO2 dotyczy emisji bezpośrednich ze spalania paliw we własnych źródłach energii i pojazdach (wg. Scope 1 GHG Protocol), emisji pośrednich ze spalania paliw w celu wytworzenia kupowanej przez organizację energii elektrycznej i cieplnej (wg Scope 2 GHG Protocol) oraz pozostałej emisji pośredniej pochodzącej ze spalania paliw w użytkowanych środkach transportu nie będących we władaniu organizacji tj. taksówki, samoloty, pociągi i autobusy (wg Scope 2 GHG Protocol).

W celu pomiaru emisji śladu węglowego w organizacji przyjęto zasadę kontroli (posiadania wpływu na decyzje organizacji), dlatego też dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych (CO2, CH4 i N2O) pochodzą z własnych placówek Banku oraz odnoszą się do działalności jego Pracowników.