O raporcie

Metodologia

Raport Odpowiedzialny Biznes prezentuje działalność Banku i Grupy Banku Millenium za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, chyba że w treści raportu wskazano inaczej. Raport został sporządzony według wytycznych raportowania Global Reporting Initiative G4 na poziomie aplikacji Core. Bank raportuje w cyklu rocznym.

Global Reporting Initiative

Proces definiowania treści raportu

Proces definiowania treści raportu obejmował rewizję dotychczasowych zagadnień raportowania, zgodnie z trzema krokami wymaganymi przez standard GRI 4 tj. identyfikacji, priorytetyzacji i walidacji.G4 18b

W pierwszej kolejności dokonano identyfikacji aspektów raportowania, które uwzględniały oczekiwania interesariuszy. Informacja zwrotna od interesariuszy dotycząca działalności Banku została pozyskana z analizy badań satysfakcji Klientów i Pracowników, pytań kierowanych do Banku od interesariuszy, zewnętrznych audytorów i jednostek badawczych, ocen otrzymanych w rankingach CSR, trendów CSR w sektorze finansowym, rozmów z Klientami, Inwestorami, partnerami biznesowymi oraz społecznymi. Na podstawie kwestii podniesionych przez interesariuszy jak również aspektów zrównoważonego rozwoju ujętych w standardzie GRI G4 i suplemencie sektorowym, sporządzono listę aspektów, które następnie poddano priorytetyzacji. Analiza zebranych aspektów zrównoważonego rozwoju została oparta o trzy kryteria: ciężar społeczno-środowiskowy aspektu, jego waga dla interesariuszy oraz wpływ na powodzenie strategii biznesowej Banku. W rezultacie powstała lista aspektów zrównoważonego rozwoju Banku Millennium, zatwierdzona następnie przez Menedżera CSR.G4 18a

Poniżej prezentowana jest lista aspektów poddanych raportowaniu, które zostały wyłonione z procesu raportowania, wraz z granicami ich oddziaływania. Aspekty zostały podzielone na trzy grupy, odzwierciedlające wyniki analizy według trzech wcześniej wymienionych kryteriów. Pierwsza grupa to aspekty odnoszące się w najwyższym stopniu do działalności Banku. Na tych aspektach firma koncentruje się w raportowaniu. Dlatego zostały one ujęte w raporcie szczegółowo. Ich opis obejmuje zarówno podejście do zarządzania jak i dane wynikowe. Druga grupa aspektów, to aspekty, które odnoszą się do działalności w średnim stopniu. Ich opis w raporcie został ograniczony do danych wynikowych lub opisu jakościowego. Trzecia grupa aspektów, to aspekty odnoszące się w niskim stopniu do działalności Banku.G4 18a

Analiza aspektów objęła również ich charakter i zasięg oddziaływania. Granice aspektu wewnętrzne zostały oznaczone literą (w), a zewnętrzne (z).Niektóre aspekty cechuje oddziaływanie na zewnątrz i wewnątrz organizacji.G4 20a
G4 21a

Aspekty raportowania zrównoważonego rozwoju Banku Millennium

Grupa 1: Aspekty kluczowe

 • Wyniki ekonomiczne (w, z)
 • Obecność na rynku (w, z)
 • Zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych środków(w,z) 
 • Zgodność z regulacjami społecznymi i produktowymi (w,z)
 • Zdrowie i bezpieczeństwo klienta (z)
 • Ochrona prywatności klienta (w,z)
 • Przeciwdziałanie korupcji (w,z)
 • Oznakowanie produktów i usług (z)
 • Komunikacja marketingowa (z)
 • Komunikacja z klientem (w, z)
 • Komunikacja z inwestorami (w,z)
 • Zatrudnienie (w)
 • Kompetencje doradcy (w, z)
 • Edukacja i szkolenia (w)
 • Naruszenie zasad wolnej konkurencji (w,z)
 • Zwiększenie dostępności usług finansowych (w,z)G4 19a
  G4 20a
  G4 21a

W raporcie zawarto opis podejścia do zarządzania tymi aspektami jak również dane wynikowe.

Grupa 2: Aspekty o średniej wadze

 • Relacje pomiędzy pracownikami a zarządzającymi (w)
 • Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk
  związanych z miejscem pracy (w)
 • Praktyki zakupowe (w, z)
 • Surowce i materiały (w, z)
 • Pośredni wpływ ekonomiczny (z)
 • Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn (w)
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji (w)
 • Zgodność z regulacjami środowiskowymi (w, z)G4 19a
  G4 20a
  G4 21a

W raporcie ujęto dane wynikowe lub opisowe.

Grupa 3: Aspekty o najmniejszej wadze

 • Energia (w, z)
 • Emisje (w,z)
 • Produkty i usługi (z)
 • Różnorodność i równość szans (w)
 • Inwestycje w kontekście praw człowieka (z)
 • Praktyki w zakresie bezpieczeństwa w kontekście praw człowieka(z)
 • Udział w życiu publicznym (w,z)
 • Active ownership (w,z)
 • Portfolio produktów (w, z)
 • Woda (z, w)
 • Ścieki i odpady (z, w)
 • Transport (w,z)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (w)
 • Ocena dostawców pod kątem praktyk pracowniczych (w, z)
 • Swoboda zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych (w)
 • Ocena dostawców pod kątem kryteriów środowiskowych (w, z)G4 19a
  G4 20a
  G4 21a

Krótka informacja w raporcie lub odniesienie do innych dokumentów.

W proces raportowania zaangażowani byli pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne obszary raportowania. Walidacja treści raportu, w tym dobór wskaźników i zmiany wynikające z nowej wersji standardu konsultowane były z firmą CSRinfo. Raport został poddany weryfikacji przez Global Reporting Initiative.

Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu raportowania

Ostatni raport Banku Millennium został sporządzony za rok kalendarzowy 2012 w standardzie GRI G3.1. Niniejszy raport nie wprowadza korekt do powyższego raportu.G4 22a

Istotną zmianą w stosunku do ostatnio wydanego raportu jest zmiana wynikająca z zastosowania najnowszej wersji wytycznych raportowania. Nowe wytyczne GRI G4 zmieniają wskaźniki GRI G3.1, które były zastosowane w roku poprzednim. Proces raportowania według GRI G4 i koncentracja na najbardziej istotnych aspektach zrównoważonego rozwoju zmieniła nieco ocenę kluczowych aspektów raportowania. Nowością jest również ujęcie aspektów sektorowych znajdujących się w suplemencie sektorowym dla usług finansowych. G4 23a

Copyright © Bank Millennium SA