List Prezesa Zarządu Banku Millennium

in

Joao Bras Jorge

Szanowni Państwo,

zapraszam do zapoznania się z raportem Odpowiedzialny biznes 2013 Grupy Banku Millennium. Przedstawiamy w nim działania wynikające z praktycznej realizacji przez Bank i spółki Grupy zasad odpowiedzialnego biznesu. Tegoroczny raport przygotowany jest zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania GRI 4.

Rok 2013 był bardzo wymagający dla banków. Wszyscy odczuwaliśmy spowolnienie gospodarcze i trudności działania w środowisku bardzo niskich stóp procentowych. Mimo to Bank Millennium zakończył go drugim najwyższym w swojej historii zyskiem wynoszącym 536 mln zł., wyższym o 13% w porównaniu z rokiem 2012.Tym samym zrobiliśmy ważny krok ku osiągnieciu celów założonych w średnioterminowej strategii rozwoju przyjętej na lata 2013-2015.

Złożone warunki prowadzenia działalności sprawiły, że specjalnego znaczenia nabrała w minionych dwunastu miesiącach bliska, oparta o przejrzyste zasady, współpraca ze wszystkimi grupami Klientów Banku. W relacjach z nimi Bank przywiązywał specjalną wagę do aktywnej polityki informacyjnej, utrwalania bliskich relacji i przeciwdziałaniu zagrożeniom, które niosło ze sobą spowolnienie gospodarcze. Bank utrzymał też wypracowane w poprzednich latach aktywne formy kontaktu i współpracy z pozostałymi grupami swoich głównych Interesariuszy, w tym z partnerami społecznymi.

W roku 2013, Bank znalazł się po raz szósty w składzie Indeksu RESPECT, pierwszego w Europie Środkowo - Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz został wyróżniony w ogólnopolskim Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W minionym roku Bank kontynuował dyskusję zmierzającą do stworzenia strategii CSR oraz powołania struktur umożliwiających jej implementację, a także wypracowania ramowych, powtarzalnych form dialogu ze swoimi Interesariuszami. Przedstawiciele Banku brali udział w pracach rządowych i pozarządowych organizacji popularyzujących zasady odpowiedzialnego biznesu, zaś Bank popularyzował te idee wśród swoich Pracowników zachęcając ich także do udziału w programach wolontariatu pracowniczego i przedsięwzięciach społecznych.

Z wprowadzonym w roku 2013 Kodeksem Etycznym zapoznali się wszyscy Pracownicy dzięki przeprowadzonemu szkoleniu internetowemu , a zasady kodeksu stały się uniwersalnym fundamentem normującym zachowanie Pracowników w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych Banku.

Rok 2013 był kolejnym, w którym Bank potwierdził, że kultura wysokiej jakości obsługi jest jedną ze strategicznych zasad, w oparciu o którą Bank nawiązuje i rozwija relacje z Klientami. Efekty naszych działań w tym zakresie zaowocowały przyznaniem Bankowi szeregu prestiżowych nagród. Magazyn Newsweek wyróżnił Bank Millennium tytułem Najbardziej przyjaznego banku dla klientów detalicznych w Polsce, a magazyn Global Finance przyznał Bankowi tytuł Najlepszego banku internetowego dla klientów indywidualnych w Polsce

Zgodnie z założeniami naszej średnioterminowej strategii, będziemy w roku 2014 kontynuowali zrównoważony rozwój działając zgodnie z wartościami związanymi z naszą marką i kierując się etycznymi zasadami obowiązującymi w Grupie Banku Millennium.

podpis Prezesa Joao Bras Jorge

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu Banku Millennium

Copyright © Bank Millennium SA