Indeks treści GRI

in
Indeks wskaźników GRI G4 (poziom aplikacji „Core”) z suplementem branżowym dla usług finansowych
Standardowe wskaźniki
Wskaźnik Opis wskaźnika Strona w raporcie pdf
Weryfikacja zewnętrzna
Strategia i analiza
G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. 5
brak
G4-2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i możliwości.   14
brak
Profil organizacji
G4-3 Nazwa organizacji. 7 brak
G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi. 10 brak
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji. 8 brak
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja. 8 brak
G4-7 Forma własności i struktura prawna. 8 brak
G4-8 Obsługiwane rynki. 8 brak
G4-9 Skala działalności. 9 brak
G4-10 Liczba pracowników według rodzaju umowy, regionu i płci.
50 brak
G4-11 Odsetek pracowników podległych zbiorowym układom pracy 61 brak
G4-12 Łańcuch dostaw w organizacji. 45
brak
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności i łańcucha dostaw.   8,47
brak
G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. 27 brak
G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy. 13 brak
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych. 9 brak
Identyfikacja istotnych aspektów i granic raportowania
G4-17 (a) Lista wszystkich jednostek ujętych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych organizacji lub w ich odpowiednikach, (b) Jednostki wskazane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych organizacji lub w ich odpowiednikach nie ujęte w raporcie. 8 brak
G4-18 (a) Proces definiowania zawartościi granic raportu,(b) Wyjaśnienie w jaki sposób organizacja wdrożyła Zasady Raportowania dla Definiowania Zawartości Raportu. 78 brak
G4-19 (a) Lista wszystkich istotnych aspektów zidentyfikowana w procesie definiowania zawartości raportu. 78-79 brak
G4-20 (a) Kluczowe aspekty raportowania wewnątrz organizacji. 78-79 brak
G4-21 (a) Kluczowe aspekty raportowania na zewnątrz organizacji. 78-79 brak
G4-22 (a) Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji, zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia. 79 brak
G4-23 (a) Znaczące zmiany w zasięgu i granicach raportu. 79 brak
Angażowanie interesariuszy
G4-24 (a) Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. 19 brak
G4-25 (a) Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy. 17 brak
G4-26 (a) Podejście organizacji do angażowania interesariuszy. 20-21 brak
G4-27 (a) Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź na nie ze strony organizacji. 20-21 brak
Profil raportu
G4-28 Okres raportowania. 77
brak
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu. 79 brak
G4-30 Cykl raportowania. 77 brak
G4-31 Osoba do kontaktu. 80 brak
G4-32 Indeks treści GRI 81 brak
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. 79 brak
Nadzór
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji. 12 brak
G4-46 Rola najwyższego kierownictwa w dokonywaniu przeglądów procesów zarządzania ryzykiem ekonomicznym, środowiskowym I społecznym. 12 brak
G4-47 Częstość dokonywania przeglądów procesów zarządzania ryzykiem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym przez najwyższe kierownictwo. 12 brak
Etyka i uczciwość
G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy postępowania w organizacji. 13 brak
G4-57 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zasięgania porad na temat etycznych i zgodnych z prawem zachowań. 13,24-27 brak
G4-58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy raportowania wątpliwości dotyczących etycznych i zgodnych z prawem zachowań. 24-27 brak

download excel

Szczegółowe wskaźniki
Podejście do zarządzania (DMA) i wskaźniki Opis wskaźnika Strona Część niezaraportowana Przyczyny niezaraportowania Zewnętrzna weryfikacja
Kategoria: wskaźniki ekonomiczne 
Aspekt: wyniki ekonomiczne
G4-DMA SEKTOR   10
    brak
G4-EC1 SEKTOR Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i rozdystrybuowana. 9,11     brak
Aspekt: obecność na rynku
G4-DMA   29,41,45,49
    brak
G4-EC6 Proporcje wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej spośród lokalnej społeczności. 52     brak
Aspekt: pośredni wpływ ekonomiczny
G4-EC7 Rozwijanie i wpływ na inwestycje w rozwój infrastruktury oraz wspierane usługi. 39     brak
Aspekt: praktyki zakupowe
G4-EC9 Proporcja wydatków na lokalnych dostawców. 47     brak
Kategoria: wskaźniki środowiskowe
Aspekt: materiały
G4-EN1 Zużywane materiały według wagi lub objętości. 70     brak
G4-EN3 Zużycie energii w organizacji. 71     brak
G4-EN6 Redukcje w zużyciu energii. 71,73-74     brak
Aspekt: woda
G4-EN8 Całkowity pobór wody według źródła. 71     brak
Aspekt: bioróżnorodność
G4-EN11 Posiadane, dzierżawione lub zarządzane tereny przylegające bądź zlokalizowane na obszarach chronionych. 75
    brak
Aspekt: emisje
G4-EN15 SEKTOR Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych. 72     brak
Aspekt: ścieki i odpady
G4-EN23 SEKTOR Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem. 71     brak
Aspekt: produkty i usługi
G4-EN27 Zakres zmniejszania negatywnego oddziaływania produktów i usług na środowisko. 74     brak
Aspekt: zapewnienie zgodności z regulacjami
G4-EN29 Kary za brak zgodności z przepisami I regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. 69     brak
Aspect: transport
G4-EN30 Wpływ transportowania produktów, materiałów i pracowników na środowisko naturalne. 72
    brak
Kategoria: wskaźniki społeczne
Podkategoria: praktyki dotyczące pracowników i godziwa praca
G4 DMA SEKTOR   50
    brak
G4-LA1 Łączna liczba i wskaźniki rotacji oraz nowo zatrudnionych pracowników według wieku, płci i regionu. 51     brak
G4-LA2 Świadczenia oferowane pracownikom. 55-57     brak
G4-LA3 Powrót do pracy i wskaźnik retencji po powrocie z urlopu macierzyńskiego, według płci. 53     brak
Aspekt: bezpieczeństwo i higiena pracy
G4-LA6 Rodzaj urazów i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych, nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionu i płci. 57     brak
Aspekt: szkolenia i edukacja
G4-DMA   58-59     brak
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na Pracownika według płci i struktury zatrudnienia. 58     brak
G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę. 58     brak
G4-LA11 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci i struktury zatrudnienia. 55
    brak
Aspekt: różnorodność i równość szans
G4-DMA   54
    brak
G4-LA12 Skład ciał zarządczych  i podział pracowników według wskaźników różnorodności. 52,54     brak
Aspekt: równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn
G4-LA13 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska. 54     brak
Podkategoria: społeczeństwo
Aspekt: społeczności lokalne
FS-13 Dostęp do usług na obszarach mało zaludnionych lub nierozwiniętych ekonomicznie. 35     brak
FS-14 Inicjatywy przeprowadzane w celu poprawienia dostępu do usług finansowych osobom nieuprzywilejowanym. 35
    brak
Aspekt: przeciwdziałanie korupcji
G4-DMA   25     brak
G4-SO3 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją i zidentyfikowane znaczące ryzyka. 25     brak
G4-SO5 Potwierdzone przypadki korupcji I powzięte działania. 25     brak
Aspekt: zapewnienie zgodności z regulacjami
G4-DMA   24-27
    brak
G4-SO8 Wartość finansowa znaczących kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych nałożonych za brak zgodności z prawem i regulacjami. 24     brak
Podkategoria: odpowiedzialność za produkt
Aspekt: znakowanie produktów i usług
G4 DMA SEKTOR   30
    brak
G4-PR5 Rezultaty badań mierzących satysfakcję klientów. 33     brak
FS-15 Polityki zapewniające uczciwe projektowanie i sprzedaż produktów i usług finansowych. 30     brak
FS-16 Inicjatywy mające na celu edukację finansową według typu odbiorców. 30-31,36-37     brak
Aspekt: komunikacja marketingowa
G4-DMA   30     brak
G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według rodzaju skutków. 30     brak
Aspekt: ochrona prywatności klienta
G4-DMA   35     brak
G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych. 34     brak

download excel

Wskaźniki suplementu dla sektora finansowego
Aspekt sektorowy: portfel produktów
FS1 Polityki z elementami środowiskowymi i społecznymi odnoszące się do linii biznesowych. 30,39
brak
FS5 Interakcje z klientami/inwestorami/parterami biznesowymi dotyczące ryzyk środowiskowych I społecznych. 39,43 brak
FS7 Wartość pieniężna produktów i usług zaprojektowanych w celu dostarczenia korzyści społecznych dla każdej linii biznesowej w podziale na cel. 37,39 brak
FS8 Wartość pieniężna produktów i usług zaprojektowanych w celu dostarczenia korzyści środowiskowych dla każdej linii biznesowej w podziale na cel. 37,39 brak
Aspekt sektorowy: audyt
G4-DMA   26,27 brak
FS9 Zakres i częstość audytów oceniających wdrożenie polityk środowiskowych i społecznych oraz procedury oceny ryzyka. 27 brak

download excel

Copyright © Bank Millennium SA