Grupa Banku Millennium

Bank Millennium, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium. Najważniejszymi spółkami Grupy są: Millennium Leasing (działalność leasingowa), Millennium Dom Maklerski (działalność brokerska) i Millennium TFI (fundusze inwestycyjne).G4 17a

Oferta tych spółek stanowi uzupełnienie usług i produktów oferowanych przez Bank.

 

Działalność pozostałych spółek Grupy wspomaga realizacje zadań infrastrukturalnych i nie jest opisana w raporcie.

G4 17b

W strukturze Grupy, w porównaniu z rokiem 2012 nastąpiła jedna zmiana. W roku 2013 Bank sprzedał wszystkie posiadane przez siebie akcje Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego SA.

Schemat Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. wg. stanu na 31.12.2013 r.

cattura.png

Bank Millennium jest spółką akcyjną notowaną od roku 1992 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i spółki zależne działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Centrali Banku jest Warszawa, a część funkcji centralnych wykonywana jest też w Gdańsku.

Zmiany w akcjonariacie Banku Millennium 

Zmiany w akcjonariacie Banku Millennium

Copyright © Bank Millennium SA