Wyniki ekonomiczne

Grupa Banku Millennium realizuje swoje cele ekonomiczne zgodnie ze średnioterminową strategią rozwoju, w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem zasad deklarowanych w kodeksie etycznym. Specjalną wagę Grupa przywiązuje do oferowania swoim Klientom produktów adekwatnych do ich potrzeb oraz przestrzeganie norm i jakości obsługi charakterystycznych dla odpowiedzialnych spółek.

Stosowanie przez Grupę w swojej działalności uporządkowanego, przejrzystego systemu zasad pozwala znacznie zredukować występowanie ryzyka reputacji i budować relacje z Interesariuszami, w tym Klientami, w oparciu o wzajemnie korzystne, długotrwałe relacje.

Wybrane wyniki ekonomiczne Grupy Banku Millennium (w mln zł)
  2013 2012
Przychody operacyjne 2 080,1 2 008,2
Koszty operacyjne 1 397,4 1 414,4
Sprzedaż netto 1 808,8 1 707,2
Koszty osobowe 547 558,3
Podatek dochodowy 144,8 123,8
Kredyty i pożyczki dla Klientów (brutto) 41 765,7 40 232,2
Środki Klientów 51 872 46 792
Udział w rynku kredytów* 4,8% 6,4%
Udział w rynku depozytów* 5,3% 5,3%
Kapitały własne 5 363 4 824
Współczynnik wypłacalności 14,5% 14,5%
Zysk netto 535,8 472,2
Podział zysku  
Dywidenda 50% 0
Kapitał rezerwowy 50% 100%
*udział w polskim rynku bankowym

download excel

Szczegółowe informacje i dane finansowe dotyczące działalności Grupy Banku Millennium znajdują się w Raporcie Rocznym Banku Millennium 2013 dostępnym na stronie internetowej Banku.

Copyright © Bank Millennium SA