Władze Banku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – najwyższy organ Banku, do którego kompetencji należy m. in. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, podział zysków udzielanie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków, dokonywanie zmian w Statucie Banku, wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza - sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Do jej kompetencji należy w szczególności zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku oraz rocznych ekonomiczno - finansowych planów działalności, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Banku oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. Rada Nadzorcza może powoływać stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu oraz Komitet Personalny. Rada Nadzorcza liczy 12 członków (11 mężczyzn i 1 kobieta). Siedmiu członków Rady Nadzorczej jest niepowiązanych z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji Banku. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie jest jednocześnie Prezesem Zarządu.

Zarząd Banku - jest organem wykonawczym powoływanym przez Radę Nadzorczą i kieruje całokształtem działalności Banku. Szczegółowy wykaz kompetencji Zarządu oraz jego skład  znajduje się na stronie internetowej Banku w sekcji
O Banku > Władze banku i ład korporacyjny. Zarząd Banku Millennium liczy 7 członków (5 mężczyzn i 2 kobiety).

Procedury dotyczące nadzoru, identyfikacji i zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi. Rada Nadzorcza rozpatruje przedkładane jej co dwa miesiące przez Zarząd sprawozdania dotyczące kluczowych obszarów działania Banku. Dotyczą one przede wszystkim realizacji planu ekonomicznego, analizy pozycji Banku na tle rynku i konkurencji, najistotniejszych ryzyk zewnętrznych, wniosków płynących z audytów wewnętrznych oraz realizacji poszczególnych polityk Banku. Bieżące decyzje Rady odnotowywane są w protokołach z jej posiedzeń. Globalną ocenę działania Banku Rada Nadzorcza zawiera w corocznie publikowanym Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium, które jest publikowane na stronie internetowej Banku.

Szczegółowe informacje na temat władz i struktury Banku Millennium dostępne są na stronie www.bankmillennium.pl, w sekcji O Banku > Władze Banku i ład korporacyjny.

Copyright © Bank Millennium SA